Program Ochrony Środowiska - archiwum

Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Woźniki na lata 2012-2015 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2019

Uchwała Nr 306/XXIV/2013

 

Rady Miejskiej w Woźnikach

z dnia 31.05.2013

 

 

                  w sprawie: przyjęcia „Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Woźniki na lata 2012-2015 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2019”

 

 

 

           Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( Dz.U.z 2001r. Nr 142 poz.1591 z póź. zmianami) oraz art.18 ust.1ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska  ( Dz.U. z 2008r Nr 25 poz.150 z póżn. zmianami ).

 

Rada Miejska w Woźnikach  uchwala:

 

 §1.

 

Przyjąć „Aktualizację Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Woźniki na lata 2012-  2015 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2019”, stanowiącą załącznik do  niniejszej uchwały

 

§2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Woźnik.

 

§3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

        

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 10 czerwca 2013 11:25
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk
Ilość wyświetleń: 773
10 czerwca 2013 11:28 (Daria Nowaczyk) - Dodanie załącznika [aktualizacja_programu_ochrony_srodowiska.pdf] do dokumentu.
10 czerwca 2013 11:25 (Daria Nowaczyk) - Dodanie załącznika [uchwala_nr_306.pdf] do dokumentu.
10 czerwca 2013 11:25 (Daria Nowaczyk) - Dodanie dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany