Regulamin Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Woźnikach

REGULAMIN Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Woźnikach

Zarządzenie Nr KR.120.48.2016

Burmistrza Woźnik

z dnia 15 kwietnia 2016 r.

 

w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Woźnikach

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.  z 2016 r. poz. 446) , art. 3 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 250) oraz § 4 uchwały nr 258/XXI/2012 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów (t.j. Uchwała Rady Miejskiej w Woźnikach Nr 454/XXXVI/2014 z dnia 13 października 2014 r.) zarządzam, co następuje:

 

§ 1


1. Zatwierdzam Regulamin Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) położonego w Woźnikach, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

2. Wprowadzam wzór formularza potwierdzającego dostarczenie odpadów komunalnych do PSZOK, stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 2


Wykonanie Zarządzenia powierzam Kierownikowi Referatu Gospodarki Gruntami, Ochrony Środowiska i Rolnictwa.

 

§ 3


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Załącznik Nr 1 

Do Zarządzenia Nr KR.120.48.2016 

Burmistrza Woźnik  

z dnia 15 kwietnia 2016 r.

 

 

REGULAMIN

 

Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Woźnikach


 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE


1) Regulamin określa szczegółowe zasady funkcjonowania Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zwanego dalej PSZOK, znajdującego się w Woźnikach przy ul. Statek 25 (teren przy oczyszczalni ścieków w Woźnikach).


2) Do PSZOKu mieszkańcy Gminy Woźniki, którzy nie zalegają w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi, mogą nieodpłatnie oddawać odpady zebrane selektywnie w swoich gospodarstwach domowych.


3) Odpady w PSZOKu gromadzone są w specjalnie do tego przeznaczonych i oznakowanych pojemnikach/kontenerach bądź w wyznaczonych miejscach.


4) Osoby korzystające w PSZOKu zobowiązane są do przestrzegania zasad niniejszego Regulaminu, zasad przeciwpożarowych, BHP oraz poleceń pracownika Urzędu.

 

 

2. POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE


1) PSZOK przyjmuje tylko odpady selektywnie zebrane.


2) PSZOK czynny jest (poza dniami ustawowo wolnymi od pracy):

a) W poniedziałki od 800 do 1000

b) W piątki od 1400 do 1700


3) PSZOK przyjmuje odpady tylko od mieszkańców Gminy Woźniki, objętych gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi. Mieszkaniec zobowiązany jest okazać się dowodem osobistym lub w inny sposób udokumentować zamieszkiwanie na terenie Gminy Woźniki.


4) Ilość i rodzaj odpadów nie może wskazywać, iż pochodzą one z działalności gospodarczej lub z nieruchomości niezamieszkałej w rozumieniu ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.


5) Do PSZOKu przyjmowane są następujące odpady selektywnie zebrane:

a) Tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe,

b) Szkło

c) Papier,

d) Meble i inne odpady wielkogabarytowe- łóżka, materace, meble, wózki dziecięce, dywany itp.

e) Odpady zielone- części roślin pochodzące z pielęgnacji terenów zielonych tj. trawa, liście, gałęzie, wycięte rośliny, choinki- z wyłączeniem ziemi, pni, karp i konarów powstałych przy wycince drzew. Odpady zielone nie mogą zawierać zanieczyszczeń natury nieorganicznej (ziemia, kamienie), resztek jedzeniowych pochodzenia zwierzęcego, pozostałości po spaleniu,

f) Gruz budowlany i rozbiórkowy pochodzący z drobnych remontów, na wykonanie których nie jest wymagane pozwolenie na budowę lub zgłoszenie do Starosty: gruz ceglany, betonowy, materiały ceramiczne, drewno, usunięte fragmenty tynku,

g) Zużyte opony- pochodzące z pojazdów użytkowanych w gospodarstwie domowym, tj. z samochodów osobowych, motocykli, rowerów, wózków rowerowych i inwalidzkich, czterokołowców oraz przyczep do tych pojazdów,

h) Przeterminowane leki,

i) Inne odpady niebezpieczne wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych- kwasy, alkalia, odczynniki fotograficzne, środki ochrony roślin, opakowania po farbach, lakierach, baterie i akumulatory, świetlówki, żarówki,


6) Do PSZOKu nie wolno oddawać:

a) Materiałów izolacyjnych (wełna mineralna, wata szklana, styropian budowlany, papa, smoła itp.),

b) Zespołów okiennych,

c) Opon z samochodów ciężarowych, koparek,

d) Odpadów z remontów powstających w trakcie robót wykonywanych przez podmiot świadczący usługi remontowe, który jest odpowiedzialny za zagospodarowanie tych odpadów zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,

e) Odpadów z generalnych remontów, budowy,

f) Odpadów zawierających azbest,

g) Zmieszanych odpadów komunalnych,

h) Odpadów pochodzących z działalności gospodarczej,

i) Części z demontażu samochodów (np. zderzaki, reflektory, szyby),

j) Rozmontowanych odbiorników telewizyjnych i zdekompletowanych urządzeń AGD,

k) Nieoznaczonych odpadów niebezpiecznych, bez możliwości identyfikacji,

l) Odpadów o konsystencji płynnej i sypkiej w opakowaniach nieszczelnych,

m) Żużli i popiołów z palenisk domowych.


7) Odpady do PSZOKu mieszkaniec przywozi we własnym zakresie i na własny koszt.


8) Odpady dostarczone do PSZOKu powinny być wolne od zanieczyszczeń i prawidłowo posegregowane. Odpady płynne lub wymagające opakowania przyjmowane są wyłącznie w szczelnych pojemnikach zawierających informacje o rodzaju odpadu.


9) Osoby dostarczające odpady do PSZOKu zobowiązane są umieścić odpady w przeznaczonych do tego pojemnikach/kontenerach bądź w wyznaczonym do tego miejscu pod nadzorem pracownika Urzędu.


10) Pracownik Urzędu przyjmujący odpady wypełnia formularz potwierdzający dostarczenie odpadów komunalnych zawierający: imię i nazwisko osoby dostarczającej odpady, adres nieruchomości, z której pochodzą odpady, rodzaj dostarczonych odpadów, datę dostarczenia odpadów, oświadczenie o ochronie danych osobowych, podpis przekazującego i przyjmującego odpady.


11) Pracownik Urzędu odmówi przyjęcia odpadów niezgodnych z niniejszym Regulaminem lub niewłaściwie posegregowanych.3. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


1) Listę przedsiębiorców posiadających zezwolenie na odbiór odpadów, których PSZOK nie przyjmuje, znaleźć można na stronie www.wozniki.pl  w zakładce Odpady oraz na www.bip.wozniki.pl  w zakładce gospodarka odpadami komunalnymi/wykaz firm- odbiór odpadów komunalnych.


2) Wszelkich informacji o działaniu PSZOKu można uzyskać pod nr telefonu: 34/36 69 909 lub w Urzędzie w pok. 12.

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 18 kwietnia 2016 11:50
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk
Ilość wyświetleń: 687
18 kwietnia 2016 11:51 (Daria Nowaczyk) - Dodanie załącznika [zalacznik_nr_2__potwierdzenie_dostarczenia_odpadow.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
18 kwietnia 2016 11:51 (Daria Nowaczyk) - Dodanie załącznika [zalacznik_nr_1__regulamin_pszok.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
18 kwietnia 2016 11:51 (Daria Nowaczyk) - Dodanie załącznika [zarzadzenie_nr_kr120482016.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany