Ogłoszenia o zamówieniach i konkursach 2009-2019 (Archiwum)

Gmina Woźniki zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia pn.: Usługa w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Woźniki w roku 2020

OGŁOSZENIE 

 

Gmina Woźniki zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia pn.:

Usługa w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Woźniki  w roku 2020

 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usług w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Woźniki w roku 2020, przez 5 dni w tygodniu, tj.: od poniedziałku do piątku, zgodnie z proponowanym Rozkładem jazdy określonym w załączniku nr 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo możliwości dokonania zmiany Rozkładu jazdy.

Wykonawca zobowiązany jest wykonywać przewóz osób na podstawie wydawanych biletów jednorazowych lub biletów miesięcznych. Koszty związane z przygotowaniem i dystrybucją biletów ponosi Wykonawca.

Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania przedmiotu umowy w sposób zgodny z odpowiednimi normami i wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów.

Szczegółowe zasady i wymagania dotyczące świadczenia usług:

1)      przedmiot umowy nie obejmuje kosztów dojazdu Wykonawcy do początkowego przystanku i odjazdu z ostatniego przystanku kończącego trasę,

2)      Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zrekompensowanie szkód wynikających z wypadków lub wszelkiego rodzaju zdarzeń zaistniałych w czasie wykonywania usługi,

3)      usługi lokalnego transportu zbiorowego muszą być wykonywane zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi w tym zakresie przepisami,

4)      środki transportu przeznaczone do realizacji przedmiotu umowy muszą spełniać warunki określone w przepisach szczególnych,

5)      Wykonawca gwarantuje w razie awarii transport zastępczy, który będzie podstawiony w czasie nie dłuższym niż 60 minut od wystąpienia awarii,

6)      Wykonawca zobowiązany jest do ubezpieczenia środków transportu, którymi będą przewożeni pasażerowie, od następstw nieszczęśliwych wypadków i od odpowiedzialności cywilnej,

7)      Wykonawca wyraża zgodę na umieszczenie napisów promocyjnych Gminy Woźniki na pojazdach obsługujących linię będącą przedmiotem niniejszej umowy,

8)      trasa linii lokalnej powinna być ścisłe powiązana z trasą linii ponad lokalnej.

Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia:

- bezpieczeństwa podróżnych i ich mienia w trakcie wykonywania przedmiotu umowy,

- odpowiednich warunków podróży (oświetlenia, ogrzewania, klimatyzacji, itp.),

- właściwego i czytelnego oznakowania pojazdów, ich zewnętrznej i wewnętrznej estetyki i czystości,

- kultury obsługi,

- łączności telefonicznej lub radiowej pomiędzy kierującym autobusem a punktem dyspozytorskim Wykonawcy, mającym łączność z Policją, Pogotowiem Ratunkowym i Strażą Pożarną.

Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany warunków bądź rezygnacji z zamówienia.

 

Cena za wozokilometr przedstawiona przez oferenta powinna ujmować wszelkie koszty niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.

 

1.      Termin składania ofert: do dnia 06.12.2019r. do godz. 12.00

2.      Miejsce składania ofert: sekretariat Urzędu Miejskiego w Woźnikach (pokój nr 20)


Forma składania ofert: pisemna. Oferty należy opakować w jednej kopercie zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzonej napisem: „Zapytanie ofertowe na usługę w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Woźniki w roku 2020”. Znak sprawy IK.7242.21.2019.

Do wypełnionego formularza oferty należny dołączyć w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę:

- licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób

- oświadczenie potwierdzające należyte wykonanie podobnych usług, odpowiadających swoim rodzajem jak przedmiot zamówienia

- propozycję rozkładu jazdy w przypadku połączenia linii lokalnej z ponad lokalną oraz mapę z zaznaczoną trasą planowanej linii komunikacyjnej.

3.      Termin realizacji zamówienia: od 02.01.2020r. do 31.12.2020r.

4.      Warunki udziału w postępowaniu: Wykonawca winien posiadać uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności, winien posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

5.      Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty: 70% - cena, 30% - kompatybilność trasy lokalnej z trasą ponad lokalną

6.      Informacje szczegółowe na temat zamówienia dostępne są w Urzędzie Miejskim w Woźnikach pokój nr 18 w godzinach pracy Urzędu.

 

Wybór oferty nastąpi zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro, stanowiącego zał. nr 1 do Zarządzenia nr KR.120.56.2014 z dnia 16.04.2014 r., z zastrzeżeniem art. 701 ust. 3 oraz art. 703 ust. 2 kodeksu cywilnego.

 

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 29 listopada 2019 12:39
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk - Biegisz
Ilość wyświetleń: 133
29 listopada 2019 12:48 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie załącznika [wzor_umowy.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
29 listopada 2019 12:48 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie załącznika [formularz_oferty.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
29 listopada 2019 12:47 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie załącznika [ogloszenie.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany