Ogłoszenia o zamówieniach i konkursach 2009-2019 (Archiwum)

Rozbudowa z niezbędną przebudową przedszkola w Woźnikach przy ul. Lompy 5.

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy):

www.bip.wozniki.pl; www.ogloszenia.propublico.pl/wozniki


Ogłoszenie nr 347881 - 2016 z dnia 2016-11-21 r.
Woźniki: Rozbudowa z niezbędną przebudową przedszkola w Woźnikach przy ul. Lompy 5.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak

Nazwa projektu lub programu
Zamówienie jest realizowane w ramach projektu pn. Zmniejszenie nierówności w upowszechnianiu edukacji przedszkolnej na obszarach wiejskich - dobudowa sali przedszkolnej z zapleczem w przedszkolu w Woźnikach i zwiększenie ilości miejsc w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej: XII. Infrastruktura edukacyjna dla działania: 12.1. Infrastruktura wychowania przedszkolnego dla poddziałania: 12.1.1. Infrastruktura wychowania przedszkolnego - ZIT
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Woźniki, krajowy numer identyfikacyjny 15139848000000, ul. ul. Rynek  11, 42289   Woźniki, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 34 36 69 900, e-mail , faks 343 573 105.
Adres strony internetowej (URL): www.wozniki.pl, www.bip.wozniki.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
tak
www.bip.wozniki.pl; www.ogloszenia.propublico.pl/wozniki

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
nie
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
tak
Inny sposób:
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w Urzędzie Miejskim w Woźnikach przy ul. Rynek 11, w pokoju nr 20 - Sekretariat
Adres:
Urząd Miejski w Woźnikach ul. Rynek 11 42-289 Woźniki

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozbudowa z niezbędną przebudową przedszkola w Woźnikach przy ul. Lompy 5.
Numer referencyjny: GK 271.19.2016
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
nie

II.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: I. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1. Rozbudowę budynku przedszkola: - rozbudowa istniejącego przedszkola o dwie dodatkowe sale zajęć dla dzieci z zapleczem sanitarnym oraz dodatkowymi pomieszczeniami administracyjnymi i gabinetami niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania przedszkola, - docelowa wielkość przedszkola - 5 oddziałów przedszkolnych - ok. 120 dzieci, - projektowana rozbudowa to dobudowa dwóch kondygnacji z wykorzystaniem istniejącego spadku terenu (półpoziomy), - poziom -1,40 m w stosunku do poziomu 0,00 istniejącego przedszkola - dodatkowe dwie sale zajęć dla dzieci z zapleczami sanitarnymi i bezpośrednimi wyjściami na zewnątrz, wc zewnętrzne na placu zabaw, - poziom +1,95 m - zespół administracyjny: gabinet dyrektora, sekretariat, pokój opiekunów, gabinet logopedy i pielęgniarki oraz toaleta personelu. 2. Przebudowę istniejącego budynku przedszkola: - niezbędna przebudowa w obrębie komunikacji wewnętrznej obiektu, szatni i sypialni dla dzieci, oraz zmiana funkcji części pomieszczeń, - wyburzenie istniejących schodów do piwnicy wraz z uzupełnieniem stropu w tym obszarze w celu połączenia projektowanej dobudowy z istniejącym przedszkolem, - wykonanie nowych schodów zejściowych do piwnicy - jednobiegowe, żelbetowe, - niezbędne wyburzenia i zamurowania ścian oraz otworów okiennych i drzwiowych związane ze zmianą funkcji części pomieszczeń oraz projektowaną rozbudową, -przebudowa w obrębie sypialni dla dzieci - wyburzenia ścian, wykonanie nowej ściany wydzielającej od korytarza, zamurowanie otworów okiennych, wykonanie dodatkowego otworu okiennego wraz z nadprożem, - przebudowa w obrębie dodatkowych szatni dla dzieci - wyburzenie fragmentu ścianki działowej od korytarza, wykonanie nowego fragmentu ścianki, poszerzenie otworu wejściowego do jednej z szatni - wykonanie zamknięcia istniejących boksów szatniowych przeszklonymi ściankami aluminiowymi z drzwiami, - wykonanie nowych nawierzchni posadzkowych w obrębie korytarza, szatni i sypialni dla dzieci, - przystosowanie jednej sali zajęć i łazienki dla dzieci niepełnosprawnych (sala integracyjna) - poszerzenie otworów drzwiowych, demontaż jednej muszli klozetowej, montaż pochwytów, - zmiana przeznaczenia jednej sali zajęć dla dzieci na salę zajęć ruchowych - z wyposażeniem gimnastycznym i szafą wnękową na drobny sprzęt gimnastyczny, - poszerzenie otworów drzwiowych do wszystkich istniejących sal zajęć dla dzieci ( nowe nadproża, wykończenie ościeży, niezbędne uzupełnienia parkietu), - przebudowa wejścia głównego do przedszkola - poszerzenie otworu wejściowego, nowa ślusarka aluminiowa, wykonanie podjazdu dla wózków z palisady i kostki betonowej, wymiana barierki przy wejściu, - przebudowa dwóch wyjść na taras - powiększenie otworów do wymaganych wielkości (nowe nadproża), ślusarka aluminiowa, przeszklona, - wykonanie dodatkowego wyjścia na taras w jednej z sal zajęć - drzwi aluminiowe w obrębie istniejącego pierwotnie otworu, - montaż drzwi pożarowych w obrębie istniejącej kotłowni i zejścia do piwnicy wraz z niezbędnym obniżeniem posadzki przy wejściu do kotłowni oraz powiększeniem otworów, - wykonanie obudowy p. poż. ściany składu opału do odporności ogniowej EI 120, - odtworzenie zsypu do składani opału, - przebudowa instalacji wod-kan, co i elektrycznej w niezbędnym zakresie zgodnie z projektami branżowymi, - skucie betonowego gzymsu na ścianie szczytowej w obrębie projektowanej rozbudowy, - skucie betonowego daszku nad likwidowanym wejściem zewnętrznym (w obrębie projektowanej sypialni dla dzieci, - przebudowa instalacji wod-kan, co i elektrycznej w niezbędnym zakresie. 3. Zagospodarowanie terenu wokół przedszkola: - wyburzenie części garażowej istniejącego budynku gospodarczego, - wykonanie dodatkowej utwardzonej nawierzchni przejazdu wewnętrznego z kostki brukowej (gr. 8 cm na podbudowie) wzdłuż północnej granicy działki oraz utwardzonego chodnika i placyku gospodarczego przy istniejącym budynku gospodarczym z kostki brukowej (gr. 6 cm na podbudowie), - budowa parkingu wewnętrznego ( 7 miejsc postojowych w tym jedno dla osoby niepełnosprawnej) z wjazdem z ul. Ogrodowej - nawierzchnia wjazdu z kostki brukowej (gr. 8 cm na podbudowie), - nawierzchnia miejsc parkingowych - zielona wzmocniona ekokratką, - budowa dojścia z projektowanego parkingu do przedszkola - chodnik z kostki brukowej (gr. 6 cm na podbudowie), - budowa dodatkowego dojścia p. poż. z ul. Ogrodowej do wyjścia ewakuacyjnego na taras przedszkola - chodnik z kostki brukowej (gr. 6 cm na podbudowie), wykonanie furtki wejściowej w istniejącym ogrodzeniu, - przebudowa ogrodzenia przedszkola w obrębie projektowanego wjazdu na parking - demontaż 2-3 przęseł istniejącego ogrodzenia, montaż bramy przesuwnej, - budowa fragmentu ogrodzenia wewnętrznego wydzielającego projektowany parking, - niezbędna wycinka drzew w rejonie projektowanego parkingu (2 drzewka iglaste) i nasadzenia zamienne w rejonie placyku gospodarczego (3 drzewka iglaste), - przebudowa odcinka kanalizacji deszczowej w obrębie projektowanej rozbudowy, - wykonanie odcinka instalacji zewnętrznej kanalizacji sanitarnej dla projektowanej rozbudowy. 4. Budowę zjazdu publicznego z drogi gminnej: - szerokość zjazdu - 14,50 m, - szerokość jezdni zjazdu - 4,50 m, - nawierzchnia w granicach pasa drogowego: - zjazdu z kostki betonowej koloru czerwonego - gr. 8 cm, - podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - gr. 3 cm - podbudowa - kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie - gr. 20 cm - przecięcie krawędzi nawierzchni projektowanego zjazdu i drogi gminnej w formie łuku kołowego o promieniu R=5,00 m, - pochylenie podłużne zjazdu 3,04 % na długości 2,30 m, - pochylenie podłużne zjazdu w obrębie korony drogi dostosowane do jej ukształtowania, - w rejonie zjazdu istniejący chodnik z kostki betonowej należy odtworzyć oraz wyregulować niweletę, - nawierzchnia chodnika do odtworzenia: - kostka betonowa kolor szary - gr. 8 cm, - podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - gr. 3 cm, - podbudowa - kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie - gr. 15 cm. Szczegółowy zakres prac wskazano w dokumentacji projektowej, przedmiarze robót i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiących załączniki do SIWZ. Ujęte w dokumentacji projektowej, w przedmiarze robót (Dział 3 Wyposażenie) i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych wyposażenie, meble nie wchodzą w zakres niniejszego zamówienia. Zostanie przeprowadzone odrębne postępowanie. II. Jeżeli w dokumentacji stanowiącej załącznik do SIWZ użyte są znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę - Zamawiający dopuszcza składanie ofert z rozwiązaniami równoważnymi, o ile zapewnią one zgodność realizacji przedmiotu zamówienia z dokumentacją stanowiącą załącznik do SIWZ. III. Zamawiający określa obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę wszystkich osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia: - wykonywanie prac objętych zakresem zamówienia wskazanym w pkt. I SIWZ w tym prac fizycznych oraz operatorów sprzętu ( z wyjątkiem obsługi geodezyjnej, kierownika budowy i kierowników robót) jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu przepisów kodeksu pracy. Obowiązek ten dotyczy także podwykonawców - Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę wszystkich osób wykonujących wskazane wyżej czynności. Szczegółowe zasady dokumentowania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę oraz kontrolowanie tego obowiązku przez Zamawiającego zawarto we wzorze umowy stanowiącym załącznik do SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 45214100-1
Dodatkowe kody CPV:45332000-3, 45331100-7, 45331210-1, 45232410-9, 45310000-3, 45231000-5, 45111200-0
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
data zakończenia: 31/10/2017

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej. Jako spełniający warunki udziału w postępowaniu zostaną ocenieni Wykonawcy, którzy w zakresie warunku wykażą: 1. Wykonanie w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: - minimum 2 robót polegających na budowie, rozbudowie lub przebudowie obiektu budowlanego (wraz z instalacjami wod-kan, co i elektrycznymi) o powierzchni użytkowej minimum 500 m2, - minimum 1 roboty polegającej na remoncie, budowie lub przebudowie parkingu, chodnika lub zjazdu z kostki brukowej o powierzchni co najmniej 400 m2 UWAGA: Wykazując spełnienie warunku udziału w postępowaniu w wykazie robót złożonym wraz z ofertą należy podać powierzchnię w m2 wykonanego parkingu, chodnika lub zjazdu w celu weryfikacji spełnienia warunku udziału w postępowaniu. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub korzystania z zasobów podmiotów trzecich na podstawie art. 22a pzp minimum jeden wykonawca lub jeden podmiot udostępniający zasoby musi posiadać pełne doświadczenie wskazane w warunku udziału w postępowaniu. 2. Dysponowanie: - minimum jedną osobą, która będzie pełniła funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, która w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert pełniła funkcję kierownika budowy w odniesieniu do minimum 1 roboty budowlanej obejmującej budowę, rozbudowę lub przebudowę obiektu budowlanego o powierzchni użytkowej minimum 500 m2, - minimum jedną osobą, która będzie pełniła funkcję kierownika robót, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, - minimum jedną osobą, która będzie pełniła funkcję kierownika robót, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, - minimum jedną osobą, która będzie pełniła funkcję kierownika robót, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
-Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. -Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. -Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. -Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
-Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. -Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
tak,
Informacja na temat wadium
Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości: 45 000,00 PLN (słownie: czterdzieści pięć tysięcy i 00/100 PLN)na okres związania ofertą

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
nie

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Aukcja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu
   

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60
Okres gwarancji 20
Doświadczenie personelu kluczowego - kierownik budowy 20

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Licytacja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu
   

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Wszystkie zmiany postanowień zawartej umowy wymagają zgody obu stron i zachowania formy pisemnej (aneks) pod rygorem nieważności. 2. Dopuszcza się możliwość zmian umowy w następującym zakresie i na określonych poniżej warunkach: 2.1. Zmiany do umowy możliwe są jedynie w trybie art. 144 Ustawy Prawo zamówień publicznych. Uzgodnienia w tym zakresie wymagają dla swej ważności zatwierdzenia przez Burmistrza Miasta, a zmiana umowy może nastąpić jedynie na piśmie pod rygorem nieważności w formie aneksu. 2.2. Zamawiający zgodnie z art.144 ust. 1 upzp. przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy. W przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej z uwzględnieniem podawanych warunków ich wystąpienia: 2.3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu umowy w zakresie: 2.3.1. Zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi, w szczególności: - klęski żywiołowe, - warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów. 2.3.2. Zmiany spowodowane warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi, w szczególności: - niewypały i niewybuchy, - wykopaliska archeologiczne nie przewidywane w SIWZ, - odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategorie gruntu, kurzawka, itp.), - odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczególności istnienie podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych. 2.3.3. Zmiany będące następstwem działania organów administracji, w szczególności: - przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, itp., - odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień na skutek błędów w dokumentacji projektowej. 2.3.4. Zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności: - wstrzymanie robót przez Zamawiającego, - konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej. 2.4. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt. 2.3.1. - 2.3.4. termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności. 2.5 Zamawiający przewiduje zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmiany: - stawki podatku od towarów i usług - wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, - zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 2.6. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 08/12/2016, godzina: 11:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:


 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 21.11.2016
Dokument wytworzony przez: REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ MIESZKANIOWEJ i INWESTYCJI (GK)
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 21 listopada 2016 15:32
Dokument wprowadzony do BIP przez: Katarzyna Nokielska
Ilość wyświetleń: 1240
21 grudnia 2016 14:13 (Katarzyna Nokielska) - Dodanie załącznika [ogloszenie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
09 grudnia 2016 14:51 (Katarzyna Nokielska) - Dodanie załącznika [informacja_z_otwarcia_ofert.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
07 grudnia 2016 11:27 (Katarzyna Nokielska) - Dodanie załącznika [powiadomienie_o_zmianach_w_siwz_2.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany