Ogłoszenia o zamówieniach i konkursach 2009-2019 (Archiwum)

Budowa sieci wodociągowej w Sośnicy, Lubszy i Drogobyczy

OGŁOSZENIE

 

Gmina Woźniki zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia pn.:

Budowa sieci wodociągowej w Sośnicy, Lubszy i Drogobyczy

 

Przedmiot zamówienia:

1.Budowa odcinka sieci wodociągowej  średnicy DN 160 mm PE o łącznej długości 85 m w Sośnicy w ul. Asfaltowej;

2. Budowa odcinka sieci wodociągowe średnicy DN 90 mm PE o łącznej długości 57,5 m w Lubszy w ul. Bocznej;

3. Budowa odcinka wodociągu DN 110/6,6 mm PE o długości 24 m w ul. Gliwickiej - bocznej w Drogobyczy wraz z podłączeniem wodociągowym DN 32/2,9 mm do budynku mieszkalnego o długości 12 m.

Szczegółowy zakres prac wskazano w dokumentacji projektowej, przedmiarze robót i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

Jeżeli w dokumentacji stanowiącej załącznik do ogłoszenia użyte są znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę - Zamawiający dopuszcza składanie ofert z rozwiązaniami równoważnymi, o ile zapewnią one zgodność realizacji przedmiotu zamówienia z dokumentacją stanowiącą załącznik do ogłoszenia

(opis przedmiotu zamówienia)

 

  1. Termin składania ofert: 20.10.2016 r. do godz. 11:30
  2. Miejsce składania ofert: siedziba Zamawiającego pok. 20
  3. Forma składania ofert: Pisemnie – opakować w jednej kopercie zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzonej napisem: „Zapytanie ofertowe na: Budowa sieci wodociągowej w Sośnicy, Lubszy i Drogobyczy. Znak sprawy: GK 271.21.2016”
  4. Termin realizacji zamówienia: 1 miesiąc od daty udzielenia zamówienia
  5. Warunki udziału w postępowaniu: O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące  zdolności technicznej lub zawodowej. Warunek zostanie uznany za spełniony jeśli Wykonawca wykaże że dysponuje osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych lub równoważne wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.
  6. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty:

a)      Cena – 100%

  1. Informacje szczegółowe na temat zamówienia dostępne są: http://www.bip.wozniki.pl/wiadomosci/8579/lista/ogloszenia_o_zamowieniach_i_konkursach_rok_2016

Wybór oferty nastąpi zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro, stanowiącego zał. nr 1 do Zarządzenia nr KR.120.56.2014 z dnia 16.04.2014 r., z zastrzeżeniem art. 701 ust. 3 oraz art. 703 ust. 2 kodeksu cywilnego.

Załączniki

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2016-10-13
Dokument wytworzony przez: REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ MIESZKANIOWEJ i INWESTYCJI (GK)
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Zdzisław Hryciuk
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 13 października 2016 12:40
Dokument wprowadzony do BIP przez: Zdzisław Hryciuk
Ilość wyświetleń: 716
13 października 2016 12:59 (Zdzisław Hryciuk) - Dodanie załącznika [zalaczniki_do_projektu_drogobycza.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
13 października 2016 12:59 (Zdzisław Hryciuk) - Dodanie załącznika [wzor_umowy.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
13 października 2016 12:59 (Zdzisław Hryciuk) - Dodanie załącznika [specyfikacje_techniczne.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany