INFORMACJE

INFORMACJA dot. opłaty za wywóz odpadów komunalnych

Rosnące w całym kraju opłaty za odpady nie ominęły także naszej gminy. Aktualnie dobiegła końca umowa na odbiór odpadów z dotychczasowym przedsiębiorcą. Umowa została zawarta na podstawie postępowania przetargowego, który odbył się w 2015 roku. Ustalone wówczas stawki, jakie gmina płaciła wykonawcy za tonę odebranych odpadów pozwoliły na utrzymanie stawki 8,5 zł od osoby przez okres 3 lat. Obecnie trwa procedura wyłonienia przedsiębiorcy odbierającego odpady na kolejne 3 lata (link do dokumentacji przetargowej u Lidera grupy zakupowej:

 http://ciasna.bipgmina.pl/wiadomosci/3/wiadomosc/452062/swiadczenie_uslugi_odbierania_odpadow_komunalnych_i_zagospodarow) .

Do czasu rozstrzygnięcia przetargu, na okres pierwszego kwartału 2019 r. podpisana została umowa z dotychczasowym przedsiębiorcą- by zapewnić ciągłość świadczenia usługi odbioru odpadów. Wynegocjowane stawki na ten okres powodują konieczność zwiększenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W związku z tym w dniach 10 i 28 grudnia 2018 r. na sesjach Rady Miejskiej w Woźnikach, radni podejmowali kwestię wysokości stawki za odpady. Ostatecznie przyjęto uchwałę, w której  ustalono opłatę w wysokości 17 zł od osoby, gdy na posesji mieszka od 1 do 2 osób, 14 zł za osobę, gdy na posesji mieszka od 3 do 6 osób oraz 13 zł od osoby, gdy na posesji mieszka 7 i więcej osób- w przypadku segregowania odpadów. W przypadku niesegregowania odpadów stawka wzrosła do 30 zł za osobę.

Na tak drastyczny wzrost opłaty wpływ ma kilka czynników takich jak m.in. wzrost ceny energii, transportu i zwiększenie stawek za tzw. „opłatę marszałkowską”. Jest to opłata za składowanie i magazynowanie odpadów, której wysokość jest ustalana w drodze rozporządzenia Rady Ministrów i waloryzowana w drodze obwieszczenia Ministra Środowiska. W 2013 roku jej wysokość wynosiła 115,41 zł za tonę odpadów. W roku 2014 r. opłata wzrosła do 119,68 zł, w 2017 r. wynosiła 120,76 zł. W obecnym roku opłata wynosi 170 zł a w 2020 roku osiąga wysokość 270 zł. Taka kwota powoduje, że cena za składowanie tony odpadów w 2020 roku może osiągnąć kwotę nawet 500 zł za tonę. Według Śląskiego Związku Gmin i Powiatów opłata za składowanie odpadów niesegregowanych i biodegradowalnych powinna zostać na poziomie z 140 zł, co umożliwiłoby gminom ustalenie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na poziomie akceptowalnym społecznie. Przypomnienia wymaga fakt, że gminny system gospodarowania odpadami musi być zbilansowany, tzn. gminy nie mogą do niego dopłacać ani na nim zarabiać.

Urząd Miejski w Woźnikach podejmuje wszelkie starania, by system gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie był jak najbardziej dostosowany do potrzeb i charakterystyki naszej gminy. W nadchodzącym czasie tut. Urząd planuje zakupić kosze na odpady zmieszane, co w przyszłości powinno wpłynąć na obniżenie stawki za odbiór i zagospodarowanie odpadów przez wykonawcę usługi- obecnie kosze są własnością przedsiębiorcy. Ponadto, wychodząc naprzeciw zainteresowaniu mieszkańców Punktem Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, planuje się stworzenie w gminie drugiego PSZOKu.  Niezbędnymi działaniami, jakie należy cały czas prowadzić to kampania edukacyjna o właściwym postępowaniu z odpadami. W ubiegłym roku dostarczono mieszkańcom, wraz z informacją o opłacie za odpady, broszurę pt. Odpadowy niezbędnik (z broszurą można zapoznać się na niniejszej stronie w zakładce Gospodarka Odpadami) celem utrwalenia wiedzy na temat prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi. Jest to bardzo istotna kwestia, gdyż przeprowadzana kontrola prawidłowego segregowania odpadów w naszej gminie wykazuje, że często odpady są błędnie/niedokładnie segregowane. To z kolei wpływa na pogorszenie jakości surowca, który zanieczyszczony nie nadaje się do recyklingu. Gminy są zobowiązane do osiągania określonych ustawowo poziomów odzysku i recyklingu plastiku, szkła, papieru i metalu. Nie osiągnięcie wymaganych poziomów będzie skutkowało nałożeniem kary dlatego apeluje się do mieszkańców o rzetelne podejście do zagadnienia segregacji.

Na przełomie stycznia i lutego, wraz z nakazem podatkowym, zostaną mieszkańcom dostarczone zawiadomienia o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na podstawie nowych stawek. Zawiadomienie będzie obejmowało cały 2019 rok, w przypadku zmiany stawki dostarczane mieszkańcom będą nowe zawiadomienia.

 

Rejestr zmian

Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Aleksandra Kurek - Referat Gospodarki Gruntami, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 08 stycznia 2019 11:21
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk - Biegisz
Ilość wyświetleń: 314
08 stycznia 2019 11:22 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie zdjęcia [kubly.jpg] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
08 stycznia 2019 11:21 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany