Program Ograniczenia Niskiej Emisji

AKTUALIZACJA PROGRAMU OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI DLA GMINY WOŹNIKI

UCHWAŁA NR 193/XXI/2016

RADY MIEJSKIEJ W WOŹNIKACH

z dnia 21.11.2016 r.

 

w sprawie: przyjęcia "Aktualizacji Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Woźniki"


Na  podstawie  art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.), w związku z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z późn.  zm.) oraz Uchwały Nr 306/XXIV/2013 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 31.05.2013 roku  w sprawie  uchwalenia: "Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Woźniki na lata 2012 – 2015 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2019" na wniosek Burmistrza Woźnik


Rada Miejska w Woźnikach

uchwala, co następuje:


§ 1.


Przyjąć Aktualizację Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Woźniki Przyjętego Uchwałą nr 203/XVII/2012 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 17.08.2012 r. , zwanym dalej „Programem”
w brzmieniu określonym w załączniku, do niniejszej uchwały.

 

§ 2.


 Realizacja Programu prowadzona będzie wg zasad określonych w umowach z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz na zasadach określonych w regulaminie Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Woźniki.

 

§ 3.


Środki finansowe przeznaczone na realizację Programu określane będą corocznie w uchwale budżetowej, w wysokości zapewniającej kontynuację zaplanowanych działań.

 

§ 4.


Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Woźnik.

 

§ 5.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej

/Henryk Gorol/

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 30 listopada 2016 14:30
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk
Ilość wyświetleń: 756
30 listopada 2016 14:31 (Daria Nowaczyk) - Dodanie załącznika [pone_wozniki.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
30 listopada 2016 14:31 (Daria Nowaczyk) - Dodanie załącznika [uchwala_nr_193xxi2016.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
30 listopada 2016 14:30 (Daria Nowaczyk) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany