REGULAMIN PRZYZNAWANIA WYRÓŻNIENIA ,,HONOROWY PATRONAT BURMISTRZA WOŹNIK"

Regulamin przyznawania wyróżnienia „Honorowy Patronat Burmistrza Woźnik”

Załącznik do Zarządzenia Burmistrza Woźnik Nr OR.120.118.2019 z dnia 29.07.2019

w sprawie ustanowienia zasad przyznawania Honorowego Patronatu Burmistrza Woźnik. Rozpatrywaniem wniosków o przyznanie tytułu Honorowego Patronatu Burmistrza Woźnik zajmuje się Referat Promocji, Kultury, Sportu i Organizacji Pozarządowych (tel. 34 366 99 29, e-mail: promocja@wozniki.pl). Przed wypełnieniem wniosku należy zapoznać się z klauzulą informacyjną dotyczącą ochrony danych osobowych.


Regulamin przyznawania wyróżnienia
„Honorowy Patronat Burmistrza Woźnik”

Rozdział 1
Zasady przyznawania Honorowego Patronatu Burmistrza Woźnik


§ 1


1. Honorowy Patronat Burmistrza Woźnik – zwany dalej „Patronatem” – jest wyróżnieniem szczególnym, nadawanym przedsięwzięciom realizowanym na terenie Gminy Woźniki lub poza jej granicami administracyjnymi, których organizacja przyczynia się do promocji i kształtowania pozytywnego wizerunku Gminy Woźniki lub ma istotne znaczenie dla mieszkańców Gminy Woźniki.

2. O Honorowy Patronat mogą wystąpić instytucje, organizacje społeczne, przedsiębiorstwa, związki i stowarzyszenia twórcze oraz zawodowe, a także pełnoletnie osoby fizyczne zwane dalej organizatorem przedsięwzięcia.

3. Honorowym patronatem nie obejmuje się przedsięwzięć o charakterze komercyjnym oraz wydarzeń podczas których przeprowadzane są zbiórki pieniędzy. W sytuacjach  wyjątkowych Burmistrz Woźnik może objąć patronatem takie przedsięwzięcia, jeśli gwarantują one wysoki poziom merytoryczny, nie są nastawione bezpośrednio na zysk organizatora i zostaną uznane za szczególnie użyteczne dla Gminy i społeczności lokalnej.

4. Decyzję w sprawie przyznania Honorowego Patronatu podejmuje Burmistrz Woźnik kierując się opinią Kierownika Referatu Promocji, Kultury, Sportu i Organizacji Pozarządowych.


§ 2


1. Przyznanie Patronatu nie oznacza udziału Burmistrza Woźnik w wydarzeniu jak również deklaracji jakiegokolwiek wsparcia finansowego lub organizacyjnego przedsięwzięcia.

 

Rozdział 2
Procedura przyznawania Patronatu


§ 3


1. O objęcie przedsięwzięcia Patronatem występuje organizator przedsięwzięcia, kierując do Burmistrza Woźnik pisemny wniosek o przyznanie Honorowego Patronatu Burmistrza Woźnik, na formularzu udostępnionym na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Woźnikach, bądź też wniosku dostępnym w Referacie Promocji, Kultury, Sportu i Organizacji Pozarządowych.

2. W przypadku przedsięwzięć cyklicznych o Patronat należy ubiegać się każdorazowo przy organizacji danej edycji przedsięwzięcia.

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 należy przesłać na adres: Referat Promocji, Kultury, Sportu i Organizacji Pozarządowych, ul. Rynek 11, 42-289 Woźniki lub złożyć w biurze Referatu Promocji, Kultury, Sportu i Organizacji Pozarządowych Urzędu Miejskiego w Woźnikach; lub przesłać pocztą elektroniczną na adres: promocja@wozniki.pl.

4. Wniosek o objęcie przedsięwzięcia Patronatem musi wpłynąć do Urzędu Miejskiego w Woźnikach najpóźniej na 30 dni przed planowanym terminem organizacji przedsięwzięcia.

5. Wnioski złożone po terminie wskazanym w ust. 4 nie będą rozpatrywane.

6. W uzasadnionych przypadkach Kierownik Referatu Promocji, Kultury, Sportu i Organizacji Pozarządowych może uwzględnić wnioski złożone po przekroczeniu terminu określonego w ust. 4.


§ 4


1. Wydanie decyzji o nadaniu Honorowego Patronatu może być poprzedzone uzyskaniem opinii merytorycznej jednostki organizacyjnej Urzędu.

2. Referat Promocji, Kultury, Sportu i Organizacji Pozarządowych opiniujący wniosek może zwrócić się do organizatora przedsięwzięcia z prośbą o przekazanie dodatkowych informacji lub udzielenie wyjaśnień.

3. Referat Promocji, Kultury, Sportu i Organizacji Pozarządowych Urzędu Miejskiego w Woźnikach w terminie do 7 dni od dnia otrzymania zapytania przekazuje Burmistrzowi Woźnik opinię dotyczącą zasadności przyznania wyróżnienia wraz z uzasadnieniem oraz informacją na temat potrzeby obecności Burmistrza Woźnik podczas przedsięwzięcia, któremu ma być przyznany Patronat.


§ 5

 
 
Zaopiniowany wniosek Burmistrz Woźnik kieruje do Referatu Promocji, Kultury, Sportu i Organizacji Pozarządowych.

§ 6


Organizator przedsięwzięcia może posługiwać się informacją o objęciu przedsięwzięcia Patronatem dopiero po otrzymaniu informacji o pozytywnej decyzji Burmistrza Woźnik.


§ 7


1. W oparciu o merytoryczne opinie jednostek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Woźnikach, a także w przypadku braku zasadności nadania wyróżnienia lub niedopełnienia warunków formalnych Burmistrz Woźnik może odmówić nadania Honorowego Patronatu.

2. W przypadku odmowy przyznania Patronatu organizator przedsięwzięcia powiadamiany jest w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku. 
 
 

§ 8


Organizator otrzymuje odpowiedź dotyczącą przyznania bądź odmowy przyznania Patronatu w formie pisemnej przekazanej pocztą tradycyjną lub elektronicznie (w zależności od sposobu złożenia wniosku). 
 

Rozdział 3
Obowiązki organizatora przedsięwzięcia objętego Patronatem


§ 9


1. Ubieganie się o objęcie przedsięwzięcia Patronatem jest równoznaczne z przyjęciem przez organizatora przedsięwzięcia zobowiązań określonych w ust. 2, w przypadku uzyskania Patronatu.

2. Organizator przedsięwzięcia objętego Patronatem zobowiązany jest do:

a) poinformowania uczestników i współorganizatorów o przyznanym wyróżnieniu

b) umieszczenia informacji o Patronacie we wszystkich materiałach promocyjnych, reklamowych i informacyjnych;

c) przedstawienia Referatowi Promocji, Kultury, Sportu i Organizacji Pozarządowych projektów graficznych materiałów z zamieszczoną informacją o Patronacie przed ich rozpowszechnieniem;

d) ekspozycji znaków promocyjnych Gminy Woźniki w widocznym miejscu podczas trwania przedsięwzięcia;

e) złożenia w terminie 30 dni od dnia zakończenia przedsięwzięcia pisemnego sprawozdania z realizacji przedsięwzięcia objętego Patronatem Burmistrza Woźnik, zgodnie ze wzorem formularza udostępnionym na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Woźnikach, bądź też dostępnym w Referacie Promocji, Kultury, Sportu i Organizacji Pozarządowych zawierającego dodatkowo:

I. dokumentację fotograficzną i/lub video,

II. egzemplarze wszystkich opracowanych przez organizatora przedsięwzięcia materiałów promocyjnych, reklamowych i informacyjnych.

3. Znaki promocyjne (w tym herb i logo Gminy) podlegają udostępnieniu na zasadach określonych w Uchwale Nr 360/XXXI/2006 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 10 marca 2006 roku w sprawie: zasad używania herbu Gminy Woźniki są dostępne do pobrania na stronie internetowej Gminy Woźniki. Pozytywna decyzja o przyznaniu patronatu jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na ich wykorzystanie przez organizatora przedsięwzięcia dla celów objętych patronatem. Organizator traci prawo do ich wykorzystywania z chwilą odebrania Patronatu.


§ 10


Niewywiązanie się ze zobowiązań, o których mowa w § 9 ust. 2 stanowić może podstawę do odmowy przyznania organizatorowi przedsięwzięcia Patronatu w przyszłości.


Rozdział 4
Odebranie Patronatu Burmistrza Woźnik


§ 11


W szczególnie uzasadnionych przypadkach Burmistrz Woźnik może odebrać przyznane uprzednio wyróżnienie. O odebraniu Patronatu organizator przedsięwzięcia jest informowany niezwłocznie.


§ 12


1. Odebranie Patronatu nakłada na organizatora przedsięwzięcia obowiązek bezzwłocznej rezygnacji z używania wyróżnienia począwszy od dnia powzięcia informacji o tym fakcie.

2. Z tytułu odebrania Patronatu organizatorowi przedsięwzięcia nie służą żadne roszczenia względem Gminy Woźniki z tego tytułu.

 

Powyższy Regulamin stanowi załącznik do Zarządzenia nr OR.120.118.2019 Burmistrza Woźnik z dnia 29.07.2019 r. w sprawie ustanowienia zasad przyznawania Honorowego Patronatu Burmistrza Woźnik.

 

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 29 lipca 2019 11:19
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk - Biegisz
Ilość wyświetleń: 146
29 lipca 2019 11:30 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
29 lipca 2019 11:29 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)
29 lipca 2019 11:29 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie załącznika [zalacznik_r_1__regulamin.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany