REGULAMIN WEWNĘTRZNEGO OFICJALNEGO MIEJSKIEGO FANPAGE’A GMINY WOŹNIKI

REGULAMIN WEWNĘTRZNEGO OFICJALNEGO MIEJSKIEGO FANPAGE’A GMINY WOŹNIKI

ZARZĄDZENIE NR OR. 120.53.2019 r.

Burmistrza Woźnik

z dnia 28 marca 2019 roku

 

w sprawie ustalenia Regulaminu wewnętrznego oficjalnego miejskiego fanpage’a Gminy Woźniki na portalu społecznościowym Facebook.

 

Na podstawie art.30  ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506) zarządzam, co następuje:


§ 1


W celu określenia zasad i warunków korzystania z oficjalnego miejskiego fanpage’a Gminy Woźniki na portalu społecznościowym Facebook udostępnionego pod adresem internetowym https://www.facebook.com/umwozniki/ ustala się „Regulamin wewnętrzny oficjalnego gminnego fanpage’a Gminy Woźniki na portalu społecznościowym Facebook” stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.


§ 2


Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Referatu Promocji, Kultury, Sportu i Organizacji Pozarządowych UM w Woźnikach.

§ 3


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Załącznik do Zarządzenia Burmistrza Woźnik

Nr Or.120.53.2019 r. z dnia 28 marca 2019 roku


REGULAMIN WEWNĘTRZNEGO OFICJALNEGO MIEJSKIEGO FANPAGE’A GMINY WOŹNIKI


1. Fanpage Gminy Woźniki jest miejscem do wymiany zdań, opinii, dyskusji na temat Gminy Woźniki, działań podejmowanych przez Urząd Miejski w Woźnikach oraz jednostki organizacyjne Gminy.


2. Fanpage Gminy Woźniki nie stanowi oficjalnej drogi komunikacji z Urzędem Miejskim.


3. Kierownik Referatu Promocji, Kultury, Sportu i Organizacji Pozarządowych UM w Woźnikach oraz informatyk dysponują równorzędnym dostępem do urzędowego profilu z uprawnieniami na poziomie administratora. Kierownik ww. Referatu odpowiada za publikowane treści oraz nadaje wybranym pracownikom UM w Woźnikach dostęp do profilu z uprawnieniami moderatora lub redaktora strony.


4. Na fanpage’u Gminy Woźniki zabrania się umieszczania materiałów o charakterze reklamowym lub promocyjnym firm lub marek bez uprzednio otrzymanej zgody od administratora/moderatora.


5. Na fanpage’u Gminy Woźniki dopuszcza się zamieszczanie wszelkich uwag na temat działalności Gminy.


6. Korzystający z miejskiego fanpage Gminy Woźniki akceptują następujące standardy:

1) nie rozpowszechniamy pomówień i kłamstw, uderzających w wizerunek i dobre imię Gminy Woźniki,

2) nie akceptujemy wpisów, które mogą być powszechnie odbierane jako obraźliwe czy też naruszające normy dobrego wychowania, w tym treści erotyczne, brutalne, itp. Tego typu wpisy będą usuwane,

3) nie tolerujemy mowy nienawiści, usuwane będą wszystkie treści o charakterze:

a) rasistowskim,

b) homofobicznym,

c) seksistowskim,

d) obrażających inne wyznania, przekonania lub nacje,

4) nie tolerujemy łamania prawa – wszelkie aktywności niezgodne z obowiązującymi przepisami, naruszające prawa osób trzecich, w tym prawa autorskie i związane z własnością intelektualną, groźby i inne będą konsekwentnie usuwane, a jeśli sytuacja będzie tego wymagała – także zgłaszane odpowiednim organom,

5) nie tolerujemy wpisów mających na celu ośmieszenie lub obrażenie innych użytkowników (trollowania), mowy nienawiści (hejtowania) oraz wpisów niepożądanych i nie odnoszących się do komentowanej publikacji (spamowania). Wpisy tego typu będą ignorowane lub usuwane, tak aby nie utrudniały korzystania z fanpage’a innym użytkownikom i nie zaburzały bieżącej komunikacji,


7. Aby zapewnić ochronę danych osobowych użytkowników nie wymaga się od nich danych osobowych typu:

a) numer pesel,

b) numer dowodu osobistego,

c) numer kont osobistych,

d) stanu zdrowia itp. 

Ze względu na możliwość wyłudzenia danych osobowych, użytkownicy biorą odpowiedzialność za zamieszczane dane osobowe zarówno własne, jak i osób trzecich.


8. Fanpage jest otwarty dla wszystkich, zamieszczane wpisy będą więc dostępne dla wszystkich użytkowników. Prosimy o podejmowanie rozważnych decyzji dotyczących upublicznianych treści.


9. Administratorzy fanpage’a Gminy Woźniki zastrzegają sobie prawo do usunięcia lub ukrycia wpisów łamiących zasady niniejszego Regulaminu, jak również wszystkich innych treści, w przypadku których będą mieli zastrzeżenia co do zgodności z ogólnie przyjętymi normami i zasadami.


10. Administratorzy fanpage’a Gminy Woźniki zastrzegają sobie prawo do blokowania konta/profilu użytkownika notorycznie łamiącego zasady niniejszego Regulaminu, po dwukrotnym, bezskutecznym wysłaniu ostrzeżenia w wiadomości prywatnej. Takie przypadki będą też zgłaszane serwisowi Facebook.


11. We wszystkich sprawach nieujętych w niniejszym Regulaminie obowiązują przepisy zawarte w Regulaminie serwisu Facebook.


12. Zmiany Regulaminu będą dokonywane w trybie przewidzianym dla jego wprowadzenia.


13. Regulamin wchodzi w życie z chwilą jego podpisania.


 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 29 marca 2019 08:54
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk - Biegisz
Ilość wyświetleń: 240
29 marca 2019 08:55 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie załącznika [zalacznik_do_zarzadzenia__regulamin.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
29 marca 2019 08:55 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie załącznika [zarzadzenie_nr_or120532019.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
29 marca 2019 08:54 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany