KLAUZULE INFORMACYJNE DOT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Informacja RODO w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Informacja RODO

w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

Szanowna Pani/Szanowny Panie

  

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych - RODO), Dz.U.UE.L.20l6.l19.1 oraz przepisami o ochronie danych osobowych – Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 z późn.zm.) informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Woźnik,

Adres: ul. Rynek 11, 42-289 Woźniki

kontakt mailowy: urzad@wozniki.pl , kontakt telefoniczny: 34 36 69 911

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych w następujący sposób:

1) adres e-mail: urzad@wozniki.pl

2) kontakt telefoniczny: 34 36 69 911

3) pisemnie na adres Urzędu Miejskiego w Woźnikach, ul. Rynek 11, 42-289 Woźniki.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie art., 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będzie Urząd Miejski w Woźnikach, podmioty udzielające wsparcia Urzędowi Miejskiemu w Woźnikach na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia oraz podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.  

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, lecz nie krócej niż przez okres wskazany w przepisach o archiwizacji.

7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.;

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym.

10. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jednak nie będzie to prowadziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym nie będą podlegały profilowaniu.

 

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 11 lutego 2020 14:45
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk - Biegisz
Ilość wyświetleń: 43
11 lutego 2020 14:45 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany