KLAUZULE INFORMACYJNE DOT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - KLAUZULA INFORMACYJNA

    


.............................................                                           Woźniki, dnia………………

      (nazwisko i imię)                                                                                                         

 

....................................................

 

....................................................

        (adres zamieszkania)


KLAUZULA INFORMACYJNA


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia  27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz. Urz. UEL z 04.05.2016 r., Nr 119/1), zwanego dalej w skrócie ,,RODO” informujemy, iż:

1)  Administratorem danych osobowych w stosunku do danych osobowych przekazywanych podczas każdorazowego kontaktu z Urzędem Miejskim Woźnikach jest Burmistrz Woźnik, którego siedziba mieści się w Urzędzie Miejskim w Woźnikach przy ul. Rynek 11, 42-289 Woźniki; kontakt mailowy: urzad@wozniki.pl; kontakt telefoniczny: 34 36 69 911

2)  Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych w następujący sposób:

     1. adres e-mail: urzad@wozniki.pl

     2. kontakt telefoniczny: 34 36 69 911

     3. pisemnie na adres Urzędu Miejskiego w Woźnikach, ul. Rynek 11, 42-289 Woźniki.

 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu dokonania zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez Urząd Miejski w Woźnikach - art. 6 ust.1 lit.c. rozporządzenia.

4)   Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie Urząd Miejski w Woźnikach, podmioty udzielające wsparcia Urzędowi Miejskiemu w Woźnikach na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia oraz podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa;

5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;

6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodnie z instrukcją kancelaryjną;

7) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych;

8) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.;

9) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak realizacji obowiązku prawnego;

10) Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jednak nie będzie to prowadziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym nie będą profilowane.

             

 

                                                                    .................................                            

                                                                               podpis

                                                          

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 14 sierpnia 2018 12:28
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk - Biegisz
Ilość wyświetleń: 338
19 czerwca 2020 11:00 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie załącznika [klauzula_dot_zwrotu_podatku_akcyzowego_v2.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
19 czerwca 2020 10:59 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Usunięcie załącznika [klauzula_dot_zwrotu_podatku_akcyzowego.pdf] z dokumentu. (Dokument opublikowany)
19 czerwca 2020 10:59 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany