REFERAT ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, FUNDUSZY ZEWNĘTRZNYCH I GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ (ZP)

1. Do zadań Referatu Zamówień Publicznych, Funduszy Zewnętrznych i Gospodarki Mieszkaniowej w zakresie zamówień publicznych należy w szczególności:
1.1. prowadzenie i koordynacja spraw z zakresu zamówień publicznych dotyczących działalności Urzędu,
1.2. prowadzenie przetargów dotyczących działalności Urzędu,
1.3. wykonywanie obowiązków wobec Urzędu Zamówień Publicznych w zakresie realizacji zadań stosownie do obowiązujących przepisów,
1.4. prowadzenie sprawozdawczości z zakresu zamówień publicznych.

2. Do zadań Referatu Zamówień Publicznych, Funduszy Zewnętrznych i Gospodarki Mieszkaniowej w zakresie pozyskiwania środków unijnych należy w szczególności:
2.1. poszukiwanie informacji o wszelkich programach umożliwiających pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych na realizację zadań budżetowych Gminy,
2.2. analiza programów umożliwiających pozyskiwanie dofinansowania pod kątem potrzeb Gminy i jednostek organizacyjnych Gminy,
2.3. przygotowywanie wniosków wraz z załącznikami na pozyskiwanie środków, pozabudżetowych, w tym unijnych we współpracy z odpowiednimi referatami lub jednostkami organizacyjnymi Gminy,
2.4. prowadzenie współpracy z instytucjami zewnętrznymi odpowiedzialnymi za wdrożenie i nadzór nad realizacją,
2.5. koordynacja działań poszczególnych referatów i jednostek organizacyjnych Gminy na etapie realizacji projektu,
2.6. prowadzenie rejestru wniosków oraz sprawozdań rocznych z projektów realizowanych zadań,
2.7. współpraca z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz integracji europejskiej.

3. Do zadań Referatu Zamówień Publicznych, Funduszy Zewnętrznych i Gospodarki Mieszkaniowej w zakresie gospodarki mieszkaniowej należy w szczególności:
3.1. przyjmowanie i rejestracja wniosków o przydział lokali komunalnych i socjalnych,
3.2. prowadzenie spraw związanych z ustalaniem stawek czynszu za lokale mieszkalne i użytkowe oraz z wymiarem czynszu,
3.3. ustalenie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy,
3.4. określenie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy w tym: lokali socjalnych, przydzielanie lokali w razie klęski żywiołowej, dostarczanie lokali zamiennych,
3.5. wyrażanie zgody na podnajem lokali, dokonywanie ulepszeń i zmian w lokalu,
3.6. zawieranie umów o najem lokali i ich wypowiadanie,
3.7. prowadzenie ewidencji lokatorów i wyposażenia mieszkań oraz dokumentacji zasobu mieszkaniowego Gminy (projekty budowlane, inwentaryzacje, książki obiektów, protokoły kontroli i sprawdzeń),
3.8. administrowanie budynkami komunalnymi: bieżące utrzymanie budynków, zlecanie remontów, inne sprawy wynikające z ustawy - Prawo Budowlane,
3.9. prowadzenie dokumentacji dla budynków stanowiących własność Gminy,
3.10. czuwanie nad prawidłowym utrzymaniem i użytkowaniem obiektów budowlanych (okresowa kontrola stanu technicznego i przydatności do użytkowania, przeprowadzanie okresowych badań instalacji elektrycznej i piorunochronnej),
3.11. opracowywanie planów remontów (konserwacja, naprawa bieżąca, naprawa główna) i kontroli okresowych oraz przeglądów roboczych obiektów,
3.12. sporządzanie projektów planów inwestycyjnych.(Zarządzenie Nr. KR. 120.27.2019 Burmistrza Woźnik z dnia 4 lutego 2019 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Woźnikach)

Dokumenty

Wykonywane sprawy

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 06 lutego 2019 12:32
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk - Biegisz
Ilość wyświetleń: 530
06 lutego 2019 12:32 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Utworzenie jednostki.
Zatrzymaj banner przewijany