EWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Kod RWA

SO

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

CEIDG-1 WNIOSEK O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

wraz z załącznikami (w zależności od potrzeb): 

CEIDG-RD - Wykonywana działalność gospodarcza

CEIDG-MW - Dodatkowe miejsca wykonywania działalności gospodarczej

CEIDG-RB - Informacja o rachunkach bankowych

CEIDG-SC - Udział w spółkach cywilnych

CEIDG-POPR - Formularz służy do dokonywania korekt w przypadku pomyłek przy wypełnianiu częsci wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej

CEIDG-PN - Udzielone pełnomocnictwa.


 

Wniosek stanowi jednocześnie zgłoszenie do ZUS/KRUS, GUS oraz Naczelnika Urzędu Skarbowego.

Wniosek dotyczy osoby fizycznej podlegającej wpisowi do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). 


 
Wniosek może wpłynąć do urzędu gminy jako:
- formularz papierowy złożony osobiście przez samego przedsiębiorcę,
- formularz papierowy, przesłany listem poleconym, z notarialnym potwierdzeniem własnoręczności podpisu wnioskodawcy.

Formularze dostępne są w Urzędzie Miejskim w Woźnikach pok. nr 3 i 4 oraz poniżej w części ,,Formularze i załączniki".

W celu potwierdzenia tożsamości należy okazać się ważnym dowodem osobistym lub paszportem.

Jeżeli przedsiębiorca nie posiada numeru PESEL okazuje paszport albo inny dokument ze zdjęciem potiwerdzający Jego tożsamość i obywatelstwo.


W przypadku obcokrajowców, o których mowa w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2018 r. poz. 649) należy okazać oryginał dokumentu potwierdzającego aktualny status pobytu na terytorium RP albo jego notarialnie lub urzędowo uwierzytelnioną kopię. 

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Miejski w Woźnikach
ul. Rynek 11
42-289 Woźniki


REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH

parter, pokój nr 2 

tel. 34 366 99 24 

 

w godzinach:

 - poniedziałek: 7.30 - 16.00
Biuro podawcze - 7.30 - 17.00
- wtorek: 7.30 - 16.00   
- środa: 7.30 - 17.00    
- czwartek: 7.30 - 15.30
- piątek: 7.30 - 13.00

 


Opłaty

- wniosek nie podlega opłacie

Termin i sposób załatwienia

Tryb ustawowy przewiduje, iż wpis do CEIDG jest dokonany z chwilą zamieszczenia danych w CEIDG, nie później niż następnego dnia roboczego po dniu wpływu poprawnego wniosku.


Jeżeli wniosek o wpis do CEIDG jest niepoprawny, organ gminy niezwłocznie wzywa do skorygowania lub uzupełnienia wniosku (wskazując uchybienia) w terminie 7 dni, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.


Podstawa prawna

- Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o  Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 647) 

- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego ( t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2096)

Inne informacje

1 lipca 2011r. została uruchomiona Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej ( CEIDG ).

Najogólniej mówiąc jest to system umożliwiający ewidencjonowanie działalności gospodarczej drogą elektroniczną i udostępniający informacje o przedsiębiorcach.


Z dniem 23.11.2011r. Gmina Woźniki zakończyła przenoszenie wszystkich wpisów z ewidencji działalności gospodarczej do CEIDG. Z chwilą przeniesienia przez gminę wpisów do CEIDG rolę organu ewidencyjnego przejął minister właściwy do spraw gospodarki.


Jak wygląda rejestracja nowej firmy w praktyce?

1. Osoba fizyczna składa wniosek do CEIDG za pośrednictwem formularza elektronicznego dostępnego na stronie internetowej CEIDG. System przesyła wnioskodawcy na wskazany adres poczty elektronicznej potwierdzenie złożenia wniosku.

2. Wniosek musi być opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
Wniosek może być również podpisywany podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, albo podpisywany w inny sposób akceptowany przez system CEIDG umożliwiający jednoznaczną identyfikację osoby składającej wniosek i czas jego złożenia.

3. Istnieje również możliwość złożenia wniosku do CEIDG w wybranym przez wnioskodawcę urzędzie gminy ( dowolnym ). Wniosek winien być złożony na formularzu zgodnym z określonym wzorem. Wniosek składany w urzędzie gminy osobiście jest następnie przekształcany w formę elektroniczną i przesyłany do CEIDG.

4. CEIDG przesyła dane zawarte w wniosku o wpis do: odpowiednio wskazanego przez przedsiębiorcę Naczelnika Urzędu Skarbowego, Głównego Urzędu Statystycznego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych albo Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. 
 

Od 20 maja 2017 r. podczas przekazywania wniosku CEIDG-1, przedsiębiorca ma możliwość jednocześnie dokonać zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, zmienić dane albo wyrejestrować się z ubezpieczeń w ZUS.


Należy wówczas do wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) dołączyć następujące dokumenty:

 • ZUS ZUA - żeby zgłosić się do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego lub wprowadzić zmiany, np. adresu zamieszkania,

 • ZUS ZZA - żeby zgłosić się do ubezpieczenia zdrowotnego lub wprowadzić zmiany, np. adresu zamieszkania,

   

 • ZUS ZCNA - żeby zgłosić członków swojej rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego lub ich z niego wyrejestrować,

   

 • ZUS ZIUA - żeby zgłosić zmianę swoich danych identyfikacyjnych,

   

 • ZUS ZWUA - żeby wyrejestrować się z ubezpieczeń.


 

Strony internetowe, na których dostępne są druki: 
 

https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg.cms.engine/  


https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg.cms.engine/?F;1886f97b-43a9-4b16-b197-cc969b6917ba


Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 15 kwietnia 2009 12:07
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk
Ilość wyświetleń: 3984
21 marca 2019 12:14 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Aktualizacja danych sprawy.
14 lutego 2019 13:08 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Aktualizacja danych sprawy.
14 lutego 2019 13:07 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Aktualizacja danych sprawy.
Zatrzymaj banner przewijany
Gminne Biuro Spisowe w Woźnikach przypomina użytkownikom gospodarstw rolnych, że trwa Powszechny Spis Rolny. Zachęcamy więc do kontaktu z rachmistrzami pod bezpośrednimi numerami telefonu: 571 501 265 – numer telefonu do rachmistrza obsługującego : miasto Woźniki, Lubszę, Piasek, Dyrdy, Sośnicę 571 501 261 – numer telefony do rachmistrza obsługującego : Babienicę, Pakuły, Hutę Karola, Niwy, Okrąglik, Kamieńskie Młyny, Kamienicę, Ligotę Woźnicką, Czarny Las, Niegolewkę, Górale, Mzyki i Skrzesówkę.::UWAGA! ZMIANA TRYBU PRACY URZĘDU MIEJSKIEGO ::ZBIÓRKA ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO i ELEKTRONICZNEGO::Akcja informacyjno - edukacyjna ph. ,,Koronawirus. Przestrzegaj podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny”::PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W WALCE Z KORONAWIRUSEM::UWAGA! DYŻURY RADNYCH ZAWIESZONE DO ODWOŁANIA::UWAGA! ZAGROŻENIE KORONAWIRUSEM - CO MUSISZ WIEDZIEĆ ::INFOLINIA NFZ W SPRAWIE KORONAWIRUSA::eSesja TRANSMISJA OBRAD ::eSesja PORTAL MIESZKAŃCA::Gminne Biuro Spisowe w Woźnikach przypomina użytkownikom gospodarstw rolnych, że trwa Powszechny Spis Rolny. Zachęcamy więc do kontaktu z rachmistrzami pod bezpośrednimi numerami telefonu: 571 501 265 – numer telefonu do rachmistrza obsługującego : miasto Woźniki, Lubszę, Piasek, Dyrdy, Sośnicę 571 501 261 – numer telefony do rachmistrza obsługującego : Babienicę, Pakuły, Hutę Karola, Niwy, Okrąglik, Kamieńskie Młyny, Kamienicę, Ligotę Woźnicką, Czarny Las, Niegolewkę, Górale, Mzyki i Skrzesówkę.::UWAGA! ZMIANA TRYBU PRACY URZĘDU MIEJSKIEGO ::ZBIÓRKA ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO i ELEKTRONICZNEGO::Akcja informacyjno - edukacyjna ph. ,,Koronawirus. Przestrzegaj podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny”::PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W WALCE Z KORONAWIRUSEM::UWAGA! DYŻURY RADNYCH ZAWIESZONE DO ODWOŁANIA::UWAGA! ZAGROŻENIE KORONAWIRUSEM - CO MUSISZ WIEDZIEĆ ::INFOLINIA NFZ W SPRAWIE KORONAWIRUSA::eSesja TRANSMISJA OBRAD ::eSesja PORTAL MIESZKAŃCA::