PROWADZENIE I UDOSTĘPNIENIE REJESTRU INSTYTUCJI KULTURY, DLA KTÓRYCH GMINA WOŹNIKI JEST ORGANIZATOREM

Kod RWA

PK

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

Informacje o sposobie prowadzenia rejestru

Rejestr instytucji kultury jest prowadzony w postaci elektronicznej. Niezależnie od prowadzonego rejestru, dla każdej instytucji zakłada się i prowadzi oddzielnie elektroniczną księgę rejestrową.

Zmiany wpisu w rejestrze dokonuje się z urzędu albo na wniosek dyrektora instytucji kultury lub osoby przez niego upoważnionej.

Wniosek o dokonanie zmiany wpisu w rejestrze składa się w postaci papierowej, w jednym egzemplarzu albo w postaci elektronicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. Z 2017r., poz. 570). Do wniosku dołącza się dokumenty stanowiące podstawę dokonania zmiany wpisu w rejestrze.


Informacje o sposobie udostępniania danych zawartych w rejestrze

Rejestr, informację o rejestrze oraz sposobie udostępniania danych w nim zawartych zamieszcza się w Biuletynie informacji Publicznej na stronie organizatora.

Dane zawarte w rejestrze udostępnia się w następujący sposób:

1) Otwarty dostęp do zawartości rejestru;

- poprzez stronę Biuletynu Informacji Publicznej organizatora;

-przez przeglądanie w godzinach urzędowych akt rejestrowych oraz ksiąg rejestrowych instytucji kultury

2) Przez wydanie pełnego lub skróconego,  urzędowo poświadczonego odpisu każdemu, kto zwróci się z wnioskiem o jego wydanie; wzór wniosku o wydanie odpisu stanowi załącznik nr 1

- odpis pełny zawiera treść wszystkich wpisów dokonanych w księdze rejestrowej; wzór odpisu pełnego stanowi załącznik nr 2

- odpis skrócony zawiera treść aktualnych wpisów dokonanych w rejestrze; wzór odpisu skróconego stanowi załącznik nr 3

·        

 

 

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Miejski w Woźnikach, 42-289 Woźniki, Rynek 11

REFERAT PROMOCJI, KULTURY, SPORTU I ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

I piętro, pokój nr 23, e-mail: promocja@wozniki.pl, tel. 34 366 99 29

w godzinach:
- poniedziałek                  7.30 - 16.00
Biuro podawcze               7.30 - 17.00
- wtorek                         7.30 - 16.00   
- środa                           7.30 - 17.00    
- czwartek                      7.30 - 15.30
- piątek                          7.30 - 13.00

 

Opłaty

1. Udostępnianie danych zawartych w rejestrze w formie otwartego dostępu do zawartości rejestru, przez Biuletyn Informacji Publicznej oraz przeglądanie akt rejestrowych w godzinach urzędowych - jest bezpłatne.

2. Wydanie urzędowo poświadczonego odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej podlega opłacie skarbowej w wysokości 5 zł od każdej pełnej lub zaczętej strony zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz.1827).

Z opłaty wyłączone są podmioty wymienione w art. 7 ww. ustawy, w tym organizacje pożytku publicznego, wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

Do wniosku o wydanie poświadczonego odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej należy dołączyć dowód wpłaty z tytułu opłaty skarbowej. Wpłaty z tytułu opłaty skarbowej za wydanie poświadczonego odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej po uprzednim uzgodnieniu formy odpisu i liczby stron należy dokonać na konto:

MBS Myszków O/Woźniki
37 8279 1023 0200 0130 2002 0001

 

 

Termin i sposób załatwienia

Odpis przesyła się wnioskodawcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, na adres wskazany we wniosku, przesyłką poleconą lub przekazuje się osobiście wnioskodawcy albo osobie przez niego upoważnionej, za pisemnym potwierdzeniem odbioru.

 Odpis może być przesłany również w postaci dokumentu elektronicznego.

 

 

Podstawa prawna

Rejestr instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Woźniki prowadzony jest na podstawie art. 14 ust.1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 194 ), zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz. U. z 2012 r. poz. 189).

 

Inne informacje

Formularze i załączniki:

  • Rejestr Instytucji Kultury
  • Księga Rejestrowa Miejsko-Gminnej Bibliotek Publicznej im. J. Lompy w Woźnikach
  • Księga Rejestrowa Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Woźnikach
  • Wzór wniosku o wydanie odpisu z rejestru instytucji kultury – Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr OR.120.148.2020 Burmistrza Woźnik z dnia 28 sierpnia 2020 roku
  • Wzór odpisu skróconego z rejestru instytucji kultury – Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr OR.120.148.2020
  • Wzór odpisu pełnego  z rejestru instytucji kultury – księgi rejestrowej – Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr OR.120.148.2020 Burmistrza Woźnik z dnia 28 sierpnia 2020 roku
  • Zarządzenie Nr OR.120.148.2020 Burmistrza Woźnik z dnia 28 sierpnia 2020 roku

 

 

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 08 września 2020 08:38
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk - Biegisz
Ilość wyświetleń: 25
08 września 2020 08:59 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie załącznika.
08 września 2020 08:57 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie załącznika.
08 września 2020 08:57 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie załącznika.
Zatrzymaj banner przewijany
Gminne Biuro Spisowe w Woźnikach przypomina użytkownikom gospodarstw rolnych, że trwa Powszechny Spis Rolny. Zachęcamy więc do kontaktu z rachmistrzami pod bezpośrednimi numerami telefonu: 571 501 265 – numer telefonu do rachmistrza obsługującego : miasto Woźniki, Lubszę, Piasek, Dyrdy, Sośnicę 571 501 261 – numer telefony do rachmistrza obsługującego : Babienicę, Pakuły, Hutę Karola, Niwy, Okrąglik, Kamieńskie Młyny, Kamienicę, Ligotę Woźnicką, Czarny Las, Niegolewkę, Górale, Mzyki i Skrzesówkę.::UWAGA! ZMIANA TRYBU PRACY URZĘDU MIEJSKIEGO ::ZBIÓRKA ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO i ELEKTRONICZNEGO::Akcja informacyjno - edukacyjna ph. ,,Koronawirus. Przestrzegaj podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny”::PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W WALCE Z KORONAWIRUSEM::UWAGA! DYŻURY RADNYCH ZAWIESZONE DO ODWOŁANIA::UWAGA! ZAGROŻENIE KORONAWIRUSEM - CO MUSISZ WIEDZIEĆ ::INFOLINIA NFZ W SPRAWIE KORONAWIRUSA::eSesja TRANSMISJA OBRAD ::eSesja PORTAL MIESZKAŃCA::Gminne Biuro Spisowe w Woźnikach przypomina użytkownikom gospodarstw rolnych, że trwa Powszechny Spis Rolny. Zachęcamy więc do kontaktu z rachmistrzami pod bezpośrednimi numerami telefonu: 571 501 265 – numer telefonu do rachmistrza obsługującego : miasto Woźniki, Lubszę, Piasek, Dyrdy, Sośnicę 571 501 261 – numer telefony do rachmistrza obsługującego : Babienicę, Pakuły, Hutę Karola, Niwy, Okrąglik, Kamieńskie Młyny, Kamienicę, Ligotę Woźnicką, Czarny Las, Niegolewkę, Górale, Mzyki i Skrzesówkę.::UWAGA! ZMIANA TRYBU PRACY URZĘDU MIEJSKIEGO ::ZBIÓRKA ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO i ELEKTRONICZNEGO::Akcja informacyjno - edukacyjna ph. ,,Koronawirus. Przestrzegaj podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny”::PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W WALCE Z KORONAWIRUSEM::UWAGA! DYŻURY RADNYCH ZAWIESZONE DO ODWOŁANIA::UWAGA! ZAGROŻENIE KORONAWIRUSEM - CO MUSISZ WIEDZIEĆ ::INFOLINIA NFZ W SPRAWIE KORONAWIRUSA::eSesja TRANSMISJA OBRAD ::eSesja PORTAL MIESZKAŃCA::