UDOSTĘPNIENIE DANYCH Z REJESTRU DOWODÓW OSOBISTYCH

Kod RWA

SO

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

 

 • wniosek o udostępnienie danych w trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych. Dla zidentyfikowania w rejestrach poszukiwanej osoby, należy wskazać w części  wniosku - „Dane osoby, której wniosek dotyczy”  jak najszerszy zakres posiadanych informacji (np. imiona rodziców, data i miejsce urodzenia, numer PESEL, seria i numer aktualnego lub poprzedniego dowodu osobistego);

 • potwierdzenie wniesienia opłaty za udostępnienie danych zgromadzonych w Rejestrze Dowodów Osobistych w trybie jednostkowym w wysokości 31 zł za dane dotyczących jednego dokumentu lub dane dotyczące jednej osoby;

 • dowód uiszczenia opłaty skarbowej za złożenie pełnomocnictwa (w przypadku działania przez pełnomocnika) w kwocie 17 zł.

Ponadto wnioskodawcy, dla których konieczne jest udokumentowanie interesu prawnego przedstawiają dokumenty mogące potwierdzić jego posiadanie, między innymi wezwania sądowe, wezwania komornicze, dokumenty potwierdzające zobowiązanie wobec wnioskodawcy osoby, której dane mają być udostępnione (np. kopie wyroków sądowych, umów, wezwań do zapłaty, faktur, postanowień i decyzji innych organów).

 


Kto może wystąpić z wnioskiem / zainicjować sprawę:


W trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych udostępnia się dane dotyczące jednego dokumentu lub dane dotyczące jednej osoby na jednorazowy wniosek złożonyw formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego, na zasadach określonychw ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Do korzystania z udostępniania danych w trybie jednostkowym są uprawnione:

1.      w zakresie niezbędnym do realizacji zadań określonych w ustawach szczególnych:

 • organy administracji publicznej,

 • Sądy,

 • Prokuratury,

 • Policja,

 • Straż Graniczna,

 • Służba Więzienna,

 • Służba Kontrwywiadu Wojskowego,

 • Służba Wywiadu Wojskowego,

 • Służba Celno-Skarbowa,

 • Żandarmeria Wojskowa,

 • Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego,

 • Agencja Wywiadu,

 • Biuro Ochrony Rządu,

 • Centralne Biuro Antykorupcyjne,

 • Szef Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych,

 • Organy wyborcze,

 • Straże Gminne /miejskie/,

 • Komornicy Sądowi – w zakresie niezbędnym do prowadzenia postępowań egzekucyjnych,

 • Państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne oraz inne podmioty – w zakresie niezbędnym do realizacji zadań publicznych określonych w odrębnych przepisach,

 • Polski Czerwony Krzyż – w zakresie danych osób poszukiwanych;

 

2.      inne podmioty - jeżeli:

a)      wykażą w tym interes prawny;

Interes prawny w udostępnianiu danych z RDO może wynikać:

- z realizacji zadań ustawowych określonych w przepisach szczególnych,

- z przepisu prawa powszechnie obowiązującego, przyznającego Wnioskodawcy konkretną korzyść.

W przypadku powoływania się na interes prawny Wnioskodawca jest zobowiązany wskazać przepis prawa materialnego, na podstawie którego jest uprawniony do żądania udostępnienia danych innej osoby, lub załączyć dokumenty potwierdzające ten interes. Istnienie interesu prawnego mogą potwierdzić między innymi następujące dokumenty: wezwania sądowe, wezwania komornicze, dokumenty potwierdzające zobowiązanie wobec wnioskodawcy osoby, której dane mają być udostępnione.


      b) wykażą interes faktyczny w otrzymaniu wnioskowanych danych, pod warunkiem uzyskania zgody osób, których dane dotyczą;

Interes faktyczny, w odróżnieniu od prawnego, to stan, w którym podmiot jest wprawdzie bezpośrednio zainteresowany rozstrzygnięciem sprawy administracyjnej, nie może jednak tego zainteresowania poprzeć przepisami prawa powszechnie obowiązującego, mającymi stanowić podstawę skutecznego żądania stosownych czynności organu administracji.

Rozpatrzenie sprawy w trybie interesu faktycznego polega na skierowaniu przez organ  do osoby, której dane mają być udostępnione, wystąpienia, zawierającego podstawowe informacje o Wnioskodawcy (imię i nazwisko), zakres żądanych danych oraz cel, dla którego udostępnione dane zostaną wykorzystane. Udostępnienie żądanych danych następuje wyłącznie po wyrażeniu pisemnej zgody przez osobę zainteresowaną. W przypadku                     nie uzyskania zgody osoby, której dane mają być udostępnione, wydawana jest decyzja administracyjna o odmowie udostępnienia żądanych danych.


Udostępnienie danych ww. podmiotom następuje odpłatnie z wyjątkiem przypadku,gdy żądane dane są niezbędne do sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia.

W przypadku gdy Wnioskodawca działa za pośrednictwem pełnomocnika, do każdego wniosku należy dołączyć dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa.

 

 

Miejsce złożenia dokumentów

 

Urząd Miejski w Woźnikach

ul. Rynek 11, parter, pokój nr 6

w godzinach:

- poniedziałek: 7.30 - 16.00
- wtorek: 7.30 - 16.00   
- środa: 7.30 - 17.00    
- czwartek: 7.30 - 15.30
- piątek: 7.30 - 13.00


Dodatkowe informacje telefoniczne po nr tel.:

34 366 99 07

34 366 99 17.

 

Opłaty

 

Udostępnianie danych podmiotom, które realizują na podstawie ustaw szczególnych zadania publiczne, następuje nieodpłatnie. Pozostałym podmiotom dane udostępnia się odpłatnie.

 • opłata za udostępnienie danych zgromadzonych w Rejestrze Dowodów Osobistych w trybie jednostkowym 31 zł za dane dotyczące jednego dokumentu lub dane dotyczące jednej osoby,
 • opłata od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii – 17 zł. Zwolnione z opłatyjest pełnomocnictwo udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

Opłatę można wnieść w kasie Urzędu lub przelewem na rachunek bankowy Gminy Woźniki:

MBS Myszków O/Woźniki  37 8279 1023 0200 0130 2002 0001.


 

Termin i sposób załatwienia

 

Sposób załatwienia sprawy oraz terminy temu towarzyszące są uregulowane przez Kodeks postępowania administracyjnego.

Efektem przeprowadzonego postępowania jest udostępnienie wnioskowanych danych, bądź decyzja administracyjna w przedmiocie odmowy udostępnienia danych jednostkowych z Rejestru Dowodów Osobistych.

UWAGA !

Dane jednostkowe udostępnione na podstawie wniosku nie mogą być wykorzystane  w innym celu niż wskazany w tym wniosku. 

Podstawa prawna

 

 • Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych;

 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie opłat za udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych i dokumentacji związanej z dowodami osobistymi;

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego;

 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej;

 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 października 2011 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi.

 

Tryb odwoławczy

 

Od decyzji odmawiającej udostępnienia danych w trybie jednostkowym przysługuje odwołanie do Wojewody Śląskiego w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji, za pośrednictwem Burmistrza Woźnik.

 

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Katarzyna Nowacka - Referat Spraw Obywatelskich
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 22 czerwca 2020 09:46
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk - Biegisz
Ilość wyświetleń: 66
22 czerwca 2020 09:53 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie załącznika.
22 czerwca 2020 09:48 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Aktualizacja danych sprawy.
22 czerwca 2020 09:47 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Aktualizacja danych sprawy.
Zatrzymaj banner przewijany
Gminne Biuro Spisowe w Woźnikach przypomina użytkownikom gospodarstw rolnych, że trwa Powszechny Spis Rolny. Zachęcamy więc do kontaktu z rachmistrzami pod bezpośrednimi numerami telefonu: 571 501 265 – numer telefonu do rachmistrza obsługującego : miasto Woźniki, Lubszę, Piasek, Dyrdy, Sośnicę 571 501 261 – numer telefony do rachmistrza obsługującego : Babienicę, Pakuły, Hutę Karola, Niwy, Okrąglik, Kamieńskie Młyny, Kamienicę, Ligotę Woźnicką, Czarny Las, Niegolewkę, Górale, Mzyki i Skrzesówkę.::UWAGA! ZMIANA TRYBU PRACY URZĘDU MIEJSKIEGO ::ZBIÓRKA ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO i ELEKTRONICZNEGO::Akcja informacyjno - edukacyjna ph. ,,Koronawirus. Przestrzegaj podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny”::PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W WALCE Z KORONAWIRUSEM::UWAGA! DYŻURY RADNYCH ZAWIESZONE DO ODWOŁANIA::UWAGA! ZAGROŻENIE KORONAWIRUSEM - CO MUSISZ WIEDZIEĆ ::INFOLINIA NFZ W SPRAWIE KORONAWIRUSA::eSesja TRANSMISJA OBRAD ::eSesja PORTAL MIESZKAŃCA::Gminne Biuro Spisowe w Woźnikach przypomina użytkownikom gospodarstw rolnych, że trwa Powszechny Spis Rolny. Zachęcamy więc do kontaktu z rachmistrzami pod bezpośrednimi numerami telefonu: 571 501 265 – numer telefonu do rachmistrza obsługującego : miasto Woźniki, Lubszę, Piasek, Dyrdy, Sośnicę 571 501 261 – numer telefony do rachmistrza obsługującego : Babienicę, Pakuły, Hutę Karola, Niwy, Okrąglik, Kamieńskie Młyny, Kamienicę, Ligotę Woźnicką, Czarny Las, Niegolewkę, Górale, Mzyki i Skrzesówkę.::UWAGA! ZMIANA TRYBU PRACY URZĘDU MIEJSKIEGO ::ZBIÓRKA ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO i ELEKTRONICZNEGO::Akcja informacyjno - edukacyjna ph. ,,Koronawirus. Przestrzegaj podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny”::PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W WALCE Z KORONAWIRUSEM::UWAGA! DYŻURY RADNYCH ZAWIESZONE DO ODWOŁANIA::UWAGA! ZAGROŻENIE KORONAWIRUSEM - CO MUSISZ WIEDZIEĆ ::INFOLINIA NFZ W SPRAWIE KORONAWIRUSA::eSesja TRANSMISJA OBRAD ::eSesja PORTAL MIESZKAŃCA::