UDOSTĘPNIENIE DANYCH Z REJESTRU MIESZKAŃCÓW ORAZ Z REJESTRU PESEL

Kod RWA

SO

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

 

 • wniosek o udostępnienie danych (wniosek można złożyć w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej). Dla zidentyfikowania w rejestrach poszukiwanej osoby, należy wskazać w części  wniosku - „Dane osoby, której wniosek dotyczy” jak najszerszy zakres posiadanych informacji (np. imiona rodziców, data i miejsce urodzenia, numer PESEL, seria i numer dowodu osobistego, poprzedni adres zameldowania itp.);

 • potwierdzenie wniesienia opłaty za udostępnienie jednostkowych danych tj. danych dotyczących jednej osoby w kwocie 31 zł;

 • dowód uiszczenia opłaty skarbowej za złożenie pełnomocnictwa (w przypadku działania przez pełnomocnika) w kwocie 17 zł.

Ponadto wnioskodawcy, dla których konieczne jest udokumentowanie interesu prawnego przedstawiają dokumenty mogące potwierdzić jego posiadanie, między innymi: wezwania sądowe, wezwania komornicze, dokumenty potwierdzające zobowiązanie wobec wnioskodawcy osoby, której dane mają być udostępnione (np. wyroki sądowe, umowy, wezwania do zapłaty, faktury, postanowienia i decyzje innych organów).

 


Kto może wystąpić z wnioskiem/zainicjować sprawę:

1. Podmioty, którym dane są niezbędne do realizacji ich ustawowych zadań.
O dane jednostkowe mogą ubiegać się:

 • organy administracji publicznej,

 • Sądy,

 • Prokuratury,

 • Policja,

 • Straż Graniczna,

 • Służba Więzienna,

 • Służba Kontrwywiadu Wojskowego,

 • Służba Wywiadu Wojskowego,

 • Służba Celno-Skarbowa,

 • Żandarmeria Wojskowa,

 • Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego,

 • Agencja Wywiadu,

 • Biuro Ochrony Rządu,

 • Centralne Biuro Antykorupcyjne,

 • Szef Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych,

 • Organy wyborcze,

 • Straże Gminne /miejskie/,

 • Komornicy Sądowi – w zakresie niezbędnym do prowadzenia postępowań egzekucyjnych,

 • Państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne oraz inne podmioty – w zakresie niezbędnym do realizacji zadań publicznych określonych w odrębnych przepisach,

 • Polski Czerwony Krzyż – w zakresie danych osób poszukiwanych.

Udostępnienie danych ww. podmiotom następuje nieodpłatnie.

2. Inne podmioty - jeżeli

 • wykażą w tym interes prawny;


W przypadku powoływania się na interes prawny Wnioskodawca jest zobowiązany wskazać przepis prawa materialnego, na podstawie którego jest uprawniony do żądania udostępnienia danych innej osoby, lub załączyć dokumenty potwierdzające ten interes. Istnienie interesu prawnego mogą potwierdzić między innymi następujące dokumenty: wezwania sądowe, wezwania komornicze, dokumenty potwierdzające zobowiązanie wobec wnioskodawcy osoby, której dane mają być udostępnione.

 • wykażą interes faktyczny w otrzymaniu wnioskowanych danych, pod warunkiem uzyskania zgody osób, których dane dotyczą;

Interes faktyczny, w odróżnieniu od prawnego, to stan, w którym podmiot jest wprawdzie bezpośrednio zainteresowany rozstrzygnięciem sprawy administracyjnej, nie może jednak tego zainteresowania poprzeć przepisami prawa powszechnie obowiązującego, mającymi stanowić podstawę skutecznego żądania stosownych czynności organu administracji.

Rozpatrzenie sprawy w trybie interesu faktycznego polega na skierowaniu przez orgando osoby, której dane mają być udostępnione, wystąpienia, zawierającego podstawowe informacje o Wnioskodawcy (imię i nazwisko), zakres żądanych danych oraz cel, dla którego udostępnione dane zostaną wykorzystane. Udostępnienie żądanych danych następuje wyłącznie po wyrażeniu pisemnej zgody przez osobę zainteresowaną. W przypadku nie uzyskania zgody osoby, której dane mają być udostępnione, wydawana jest decyzja administracyjna o odmowie udostępnienia żądanych danych.


Udostępnienie danych ww. podmiotom następuje odpłatnie z wyjątkiem przypadku,  gdy żądane dane są niezbędne do sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia.

W przypadku gdy Wnioskodawca działa za pośrednictwem pełnomocnika, do każdego wniosku należy dołączyć dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa.


 

 

Miejsce złożenia dokumentów

 

Urząd Miejski w Woźnikach

ul. Rynek 11, parter, pokój nr 6

w godzinach:

- poniedziałek: 7.30 - 16.00
- wtorek: 7.30 - 16.00   
- środa: 7.30 - 17.00    
- czwartek: 7.30 - 15.30
- piątek: 7.30 - 13.00.

Wniosek o udostępnienie danych z rejestru PESEL można skierować do dowolnego organu gminy na terenie kraju.


Dodatkowe informacje telefoniczne po nr tel.:

34 366 99 07

34 366 99 17.

 

Opłaty

 

Udostępnianie danych podmiotom, które realizują na podstawie ustaw szczególnych zadania publiczne, następuje nieodpłatnie. Pozostałym podmiotom dane udostępnia się odpłatnie.

 • opłata za udostępnienie jednostkowych danych tj. danych dotyczących jednej osoby albo imion i nazwisk wszystkich osób zameldowanych pod jednym adresem wynosi 31 zł;
 • opłata od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwalub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii – 17 zł. Zwolnione z opłaty jest pełnomocnictwo udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.


Opłatę można wnieść w kasie Urzędu lub przelewem na rachunek bankowy Gminy Woźniki: MBS Myszków O/Woźniki  37 8279 1023 0200 0130 2002 0001.

 

Termin i sposób załatwienia

 

Sposób załatwienia sprawy oraz terminy temu towarzyszące są uregulowane przez Kodeks postępowania administracyjnego.

Efektem przeprowadzonego postępowania jest udostępnienie wnioskowanych danych, bądź decyzja administracyjna w przedmiocie odmowy udostępnienia danych jednostkowych z rejestru mieszkańców lub rejestru PESEL..


UWAGA !

Dane jednostkowe udostępnione na podstawie wniosku nie mogą być wykorzystanew innym celu niż wskazany w tym wniosku.


 

Podstawa prawna

 

 • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności;

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego;

 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej;

 • Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców i rejestru PESEL oraz trybu uzyskiwania zgody na udostępnienie danych po wykazaniu interesu faktycznego;

 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie opłat za udostępnienie danych z rejestrów mieszkańców oraz rejestru PESEL.

 

Tryb odwoławczy

 

Od decyzji odmawiającej udostępnienia danych przysługuje odwołanie do Wojewody Śląskiego w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji, za pośrednictwem Burmistrza Woźnik.

 

Inne informacje

 

Od dnia 1 maja 2019 r. podmioty publiczne, które nie posiadają decyzji administracyjnej,na podstawie której uzyskały dostęp do rejestru PESEL za pomocą urządzeń teletransmisji danych, w danym roku kalendarzowym będą mogły uzyskać maksymalnie 300 danych jednostkowych z rejestru PESEL albo 300 danych jednostkowych z poszczególnych rejestrów mieszkańców, prowadzonych zgodnie z właściwością miejscową przez dany organ gminy.

Nie udostępnia się danych jednostkowych z rejestru PESEL podmiotom publicznym, którym wydana została decyzja administracyjna zezwalająca na dostęp do rejestru PESEL za pomocą urządzeń teletransmisji danych (tzw. decyzja teletransmisyjna). Dane z rejestru PESEL podmioty te uzyskiwać mogą wyłącznie samodzielnie w ramach posiadanego dostępu do rejestru PESEL w trybie teletransmisji danych.

Aktualna lista podmiotów publicznych posiadających dostęp do rejestru PESEL za pomocą urządzeń teletransmisji danych (posiadających decyzję teletransmisyjną) publikowana jest przez Ministra Cyfryzacji na stronie internetowej https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/udostepnianie-danych-z-rejestru-pesel-uwaga-zmiany .

 

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Katarzyna Nowacka - Referat Spraw Obywatelskich
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 22 czerwca 2020 09:25
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk - Biegisz
Ilość wyświetleń: 86
22 czerwca 2020 09:27 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie załącznika.
22 czerwca 2020 09:26 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Aktualizacja danych sprawy.
22 czerwca 2020 09:25 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Utworzenie sprawy.
Zatrzymaj banner przewijany
UWAGA! ZMIANA TRYBU PRACY URZĘDU MIEJSKIEGO ::UWAGA! Gminne Biuro Spisowe w Woźnikach informuje, iż w związku z wysokim poziomem zachorowań, spowodowanych pandemią COVID–19, Zastępca Generalnego Komisarza Spisowego podjął decyzję o prowadzeniu przez rachmistrzów spisowych wyłącznie wywiadów telefonicznych w gospodarstwach rolnych::ZBIÓRKA ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO i ELEKTRONICZNEGO::Akcja informacyjno - edukacyjna ph. ,,Koronawirus. Przestrzegaj podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny”::PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W WALCE Z KORONAWIRUSEM::UWAGA! DYŻURY RADNYCH ZAWIESZONE DO ODWOŁANIA::UWAGA! ZAGROŻENIE KORONAWIRUSEM - CO MUSISZ WIEDZIEĆ ::INFOLINIA NFZ W SPRAWIE KORONAWIRUSA::eSesja TRANSMISJA OBRAD ::eSesja PORTAL MIESZKAŃCA::UWAGA! ZMIANA TRYBU PRACY URZĘDU MIEJSKIEGO ::UWAGA! Gminne Biuro Spisowe w Woźnikach informuje, iż w związku z wysokim poziomem zachorowań, spowodowanych pandemią COVID–19, Zastępca Generalnego Komisarza Spisowego podjął decyzję o prowadzeniu przez rachmistrzów spisowych wyłącznie wywiadów telefonicznych w gospodarstwach rolnych::ZBIÓRKA ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO i ELEKTRONICZNEGO::Akcja informacyjno - edukacyjna ph. ,,Koronawirus. Przestrzegaj podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny”::PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W WALCE Z KORONAWIRUSEM::UWAGA! DYŻURY RADNYCH ZAWIESZONE DO ODWOŁANIA::UWAGA! ZAGROŻENIE KORONAWIRUSEM - CO MUSISZ WIEDZIEĆ ::INFOLINIA NFZ W SPRAWIE KORONAWIRUSA::eSesja TRANSMISJA OBRAD ::eSesja PORTAL MIESZKAŃCA::