KWALIFIKACJA WOJSKOWA

Kod RWA

SO

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

 

Osoba zgłaszająca się do kwalifikacji wojskowej po raz pierwszy podczas odbywania komisji lekarskiej przedstawia:

 • pracownikowi Urzędu Miejskiego w Woźnikach upoważnionemu przez Burmistrza Woźnik - dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości;
 • powiatowej komisji lekarskiej - posiadaną dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcyprzed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej;
 • wojskowemu komendantowi uzupełnień – aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm (bez nakrycia głowy), dokumenty stwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki.

Osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej po raz kolejny podczas odbywania komisji lekarskiej przedstawia:

 • pracownikowi Urzędu Miejskiego w Woźnikach upoważnionemu przez Burmistrza Woźnik - dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości;
 • powiatowej komisji lekarskiej - posiadaną dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcyprzed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej;
 • wojskowemu komendantowi uzupełnień – wojskowy dokument osobisty (książeczka wojskowa).

 

 

Miejsce złożenia dokumentów

 

Miejsce określone w obwieszczeniu Wojewody Śląskiego oraz w wezwaniu imiennym Burmistrza Woźnik.

Kto może wystąpić z wnioskiem/zainicjować sprawę:
Burmistrz Woźnik

Godziny przyjmowania klientów:

 • wskazane w wezwaniu imiennym
  (podczas pracy powiatowych komisji lekarskich przeprowadzających kwalifikację wojskową)


Uwagi:
Mężczyźni, którzy w danym roku kalendarzowym kończą dziewiętnaście lat życia, są obowiązani stawić się do  kwalifikacji wojskowej, w określonym terminie i miejscu.

Osoba zameldowana na pobyt stały lub pobyt czasowy trwający powyżej trzech miesięcy na terenie Gminy Woźniki obowiązana jest stawić się do kwalifikacji wojskowej w  terminie i  miejscu wskazanym przez Burmistrza Woźnik w wezwaniu imiennymlub  w obwieszczeniu Wojewody Śląskiego.

Nieotrzymanie wezwania imiennego nie zwalnia osoby podlegającej kwalifikacji wojskowej od obowiązku stawienia się w terminie i miejscu wskazanym w obwieszczeniu.

Spełnienie obowiązku stawienia się do kwalifikacji wojskowej oznacza zgłoszenie się osoby w określonym terminie i miejscu przed  Burmistrzem Woźnik, powiatową komisją lekarską oraz wojskowym komendantem uzupełnień.

Osoba, która z ważnych przyczyn nie może stawić się do kwalifikacji wojskowej w wyznaczonym terminie i miejscu, obowiązana jest zawiadomić o tym Burmistrza Woźnik, właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące, najpóźniej w dniu, w którym była obowiązana stawić się do kwalifikacji wojskowej, dołączając jednocześnie dokumenty potwierdzające przyczyny niestawiennictwa.

Zgodnie z art.26 ust 1c ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej osoby w stosunku do których orzeczono stałą albo długotrwałą niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym;  osoby całkowicie niezdolne do pracy oraz niezdolne do samodzielnej egzystencji lub uznane za całkowicie niezdolne do pracy, jak również zaliczone do osób o znacznym stopniu niepełnosprawności albo o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności można nie poddawać badaniom lekarskim, jeżeli przedstawią komisji wypis z treści orzeczenia stwierdzającego tę niezdolność lub niepełnosprawność,na podstawie którego można określić zdolność tych osób do czynnej służby wojskowej. 

Do kwalifikacji wojskowej wzywane są też kobiety posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w danym roku szkolnym lub akademickim kończą naukę w szkołach medycznych i weterynaryjnych, oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków.

 

Opłaty

 

Bez opłat.

 

Termin i sposób załatwienia

 

W dniu stawienia się.

 

Powiatowa komisja lekarska wydaje orzeczenie o zdolności do czynnej służby wojskowej na piśmie i  z uzasadnieniem. Wojskowy komendant uzupełnień  lub jego upoważniony przedstawiciel wydaje wojskowy dokument osobisty (książeczka wojskowa).

 

Podstawa prawna

 •  Ustawa z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie kwalifikacji wojskowej.

 

Tryb odwoławczy

 

Od orzeczenia powiatowej komisji lekarskiej przysługuje osobie stawiającej się do kwalifikacji wojskowej i wojskowemu komendantowi uzupełnień odwołanie do wojewódzkiej komisji lekarskiej w terminie czternastu dni od dnia doręczenia orzeczenia. Orzeczenie to może być zmienione przez wojewódzką komisję lekarską również z urzędu, jeżeli zostało wydane z naruszeniem przepisów prawa.

 

Rejestr zmian

Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Katarzyna Nowacka - Referat Spraw Obywatelskich
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 czerwca 2020 12:33
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk - Biegisz
Ilość wyświetleń: 65
05 czerwca 2020 12:34 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Aktualizacja danych sprawy.
05 czerwca 2020 12:33 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Utworzenie sprawy.
Zatrzymaj banner przewijany
Gminne Biuro Spisowe w Woźnikach przypomina użytkownikom gospodarstw rolnych, że trwa Powszechny Spis Rolny. Zachęcamy więc do kontaktu z rachmistrzami pod bezpośrednimi numerami telefonu: 571 501 265 – numer telefonu do rachmistrza obsługującego : miasto Woźniki, Lubszę, Piasek, Dyrdy, Sośnicę 571 501 261 – numer telefony do rachmistrza obsługującego : Babienicę, Pakuły, Hutę Karola, Niwy, Okrąglik, Kamieńskie Młyny, Kamienicę, Ligotę Woźnicką, Czarny Las, Niegolewkę, Górale, Mzyki i Skrzesówkę.::UWAGA! ZMIANA TRYBU PRACY URZĘDU MIEJSKIEGO ::ZBIÓRKA ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO i ELEKTRONICZNEGO::Akcja informacyjno - edukacyjna ph. ,,Koronawirus. Przestrzegaj podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny”::PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W WALCE Z KORONAWIRUSEM::UWAGA! DYŻURY RADNYCH ZAWIESZONE DO ODWOŁANIA::UWAGA! ZAGROŻENIE KORONAWIRUSEM - CO MUSISZ WIEDZIEĆ ::INFOLINIA NFZ W SPRAWIE KORONAWIRUSA::eSesja TRANSMISJA OBRAD ::eSesja PORTAL MIESZKAŃCA::Gminne Biuro Spisowe w Woźnikach przypomina użytkownikom gospodarstw rolnych, że trwa Powszechny Spis Rolny. Zachęcamy więc do kontaktu z rachmistrzami pod bezpośrednimi numerami telefonu: 571 501 265 – numer telefonu do rachmistrza obsługującego : miasto Woźniki, Lubszę, Piasek, Dyrdy, Sośnicę 571 501 261 – numer telefony do rachmistrza obsługującego : Babienicę, Pakuły, Hutę Karola, Niwy, Okrąglik, Kamieńskie Młyny, Kamienicę, Ligotę Woźnicką, Czarny Las, Niegolewkę, Górale, Mzyki i Skrzesówkę.::UWAGA! ZMIANA TRYBU PRACY URZĘDU MIEJSKIEGO ::ZBIÓRKA ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO i ELEKTRONICZNEGO::Akcja informacyjno - edukacyjna ph. ,,Koronawirus. Przestrzegaj podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny”::PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W WALCE Z KORONAWIRUSEM::UWAGA! DYŻURY RADNYCH ZAWIESZONE DO ODWOŁANIA::UWAGA! ZAGROŻENIE KORONAWIRUSEM - CO MUSISZ WIEDZIEĆ ::INFOLINIA NFZ W SPRAWIE KORONAWIRUSA::eSesja TRANSMISJA OBRAD ::eSesja PORTAL MIESZKAŃCA::