ZGŁOSZENIE WYJAZDU POZA GRANICE RP ORAZ POWROTU Z WYJAZDU POZA GRANICE RP

Kod RWA

SO

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

 •  „zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej” lub „zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej”;
 • dowód osobisty lub paszport osoby zgłaszającej wyjazd (do wglądu).

 

Kto może wystąpić z wnioskiem/zainicjować sprawę:

Osoba, która chce wyjechać za granicę na dłużej niż 6 miesięcy, ale planuje wrócić do kraju lub osoba, która planuje na stałe wyjechać z Polski.

Za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych zgłoszenia dokonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.

Zgłoszenia można również dopełnić przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem, po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub paszportu. Opłata od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii – 17 zł. Zwolnione z opłaty jest pełnomocnictwo udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu. 

Opłatę można wnieść w kasie Urzędu lub przelewem na rachunek bankowy Gminy Woźniki: MBS Myszków O/Woźniki  37 8279 1023 0200 0130 2002 0001.

 

Obowiązku zgłoszenia wyjazdu poza granice RP oraz powrotu z wyjazdu poza granice RP można dopełnić: 

 • osobiście w formie pisemnej na odpowiednim formularzu w organie gminy właściwym ze względu na położenie nieruchomości w której osoba zamieszkuje, przedstawiając do wglądu dowód osobisty lub paszport. Zgłoszenia wyjazdu z zamiarem pobytu stałego lub zgłoszenia wyjazdu bez zamiaru pobytu stałego, na okres dłuższy niż 6 miesięcy dokonuje się na jednym formularzu zaznaczając odpowiednie pole odpowiadające charakterowi wyjazdu.
 • w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne; na formularzu umożliwiającym wprowadzenie danych do rejestru PESEL przez organ, pod warunkiem otrzymania urzędowego poświadczenia odbioru. 
  Zgłoszenia w formie dokumentu elektronicznego można dokonać poprzez stronę prowadzoną przez Ministerstwo Cyfryzacji: www.obywatel.gov.pl.

 

Zgłoszenia wyjazdu z zamiarem pobytu stałego lub zgłoszenia wyjazdu bez zamiaru pobytu stałego, na okres dłuższy niż 6 miesięcy dokonuje się na jednym formularzu zaznaczając odpowiednie pole odpowiadające charakterowi wyjazdu.

 

Uwagi:

 • Zgłoszenie wyjazdu poza granice RP na pobyt stały, skutkuje wymeldowaniemz miejsca pobytu stałego i czasowego.
 • Zgłoszenie wyjazdu poza granice RP bez zamiaru stałego pobytu za granicą, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, skutkuje wymeldowaniem z miejsca pobytu czasowego, jeżeli osoba posiadała zarejestrowane miejsce pobytu czasowego.
 • Zgłoszenia wyjazdu dokonuje się najpóźniej w dniu wyjazdu, natomiast zgłoszenia powrotu – najpóźniej w 30 dniu, licząc od dnia powrotu.

 

Miejsce złożenia dokumentów

 Urząd Miejski w Woźnikach

 ul. Rynek 11, parter, pokój nr 6

 w godzinach:

 - poniedziałek: 7.30 - 16.00
- wtorek: 7.30 - 16.00   
- środa: 7.30 - 17.00    
- czwartek: 7.30 - 15.30
- piątek: 7.30 - 13.00

 


Dodatkowe informacje telefoniczne po nr tel.:

34 366 99 07

     34 366 99 17.

 

Opłaty

Czynności zgłoszenia wyjazdu nie podlegają opłacie.

 

Termin i sposób załatwienia

Niezwłocznie, z chwilą przyjęcia zgłoszenia.

 

Podstawa prawna

 •  Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności;

 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego;

 • Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;

 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej;

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

 

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.

 

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Katarzyna Nowacka - Referat Spraw Obywatelskich
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 czerwca 2020 12:08
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk - Biegisz
Ilość wyświetleń: 79
05 czerwca 2020 12:22 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Aktualizacja danych sprawy.
05 czerwca 2020 12:21 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie załącznika.
05 czerwca 2020 12:20 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie załącznika.
Zatrzymaj banner przewijany
UWAGA! ZMIANA TRYBU PRACY URZĘDU MIEJSKIEGO ::UWAGA! Gminne Biuro Spisowe w Woźnikach informuje, iż w związku z wysokim poziomem zachorowań, spowodowanych pandemią COVID–19, Zastępca Generalnego Komisarza Spisowego podjął decyzję o prowadzeniu przez rachmistrzów spisowych wyłącznie wywiadów telefonicznych w gospodarstwach rolnych::ZBIÓRKA ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO i ELEKTRONICZNEGO::Akcja informacyjno - edukacyjna ph. ,,Koronawirus. Przestrzegaj podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny”::PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W WALCE Z KORONAWIRUSEM::UWAGA! DYŻURY RADNYCH ZAWIESZONE DO ODWOŁANIA::UWAGA! ZAGROŻENIE KORONAWIRUSEM - CO MUSISZ WIEDZIEĆ ::INFOLINIA NFZ W SPRAWIE KORONAWIRUSA::eSesja TRANSMISJA OBRAD ::eSesja PORTAL MIESZKAŃCA::UWAGA! ZMIANA TRYBU PRACY URZĘDU MIEJSKIEGO ::UWAGA! Gminne Biuro Spisowe w Woźnikach informuje, iż w związku z wysokim poziomem zachorowań, spowodowanych pandemią COVID–19, Zastępca Generalnego Komisarza Spisowego podjął decyzję o prowadzeniu przez rachmistrzów spisowych wyłącznie wywiadów telefonicznych w gospodarstwach rolnych::ZBIÓRKA ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO i ELEKTRONICZNEGO::Akcja informacyjno - edukacyjna ph. ,,Koronawirus. Przestrzegaj podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny”::PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W WALCE Z KORONAWIRUSEM::UWAGA! DYŻURY RADNYCH ZAWIESZONE DO ODWOŁANIA::UWAGA! ZAGROŻENIE KORONAWIRUSEM - CO MUSISZ WIEDZIEĆ ::INFOLINIA NFZ W SPRAWIE KORONAWIRUSA::eSesja TRANSMISJA OBRAD ::eSesja PORTAL MIESZKAŃCA::