ZAŚWIADCZENIA Z AKT EWIDENCJI LUDNOŚCI

Kod RWA

SO

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

 •  wniosek o wydanie zaświadczenia;
 • dowód osobisty lub paszport (do wglądu);
 • potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej (jeśli jest wymagana) lub opłaty za formularz wielojęzyczny;
 • w przypadku uzyskiwania informacji o ilości osób/osobach zameldowanych w lokalu lub braku zameldowania osób w lokalu - tytuł prawny do lokalu (do wglądu).


Kto może wystąpić z wnioskiem / zainicjować sprawę:

Mieszkaniec Gminy Woźniki i/lub właściciel nieruchomości znajdującej się na terenie Gminy Woźniki.

Wniosek można złożyć w następującej formie:

 • osobiście,
 • listownie,
 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej - ;platformy ePUAP.
 • przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem, po okazaniuprzez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub paszportu. Opłata od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii – 17 zł. Zwolnione z opłaty jest pełnomocnictwo udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

Opłatę można wnieść w kasie Urzędu lub przelewem na rachunek bankowy Gminy Woźniki: MBS Myszków O/Woźniki  37 8279 1023 0200 0130 2002 0001.

Urząd Miejski w Woźnikach wydaje na wniosek zaświadczenia z prowadzonego przez siebie rejestru mieszkańców.

Do zaświadczenia potwierdzającego zameldowanie na pobyt stały lub pobyt czasowy może zostać wydane tłumaczenie pomocnicze – wielojęzyczny formularz standardowy.

Celem wydania wielojęzycznego standardowego formularza jest ułatwienie tłumaczenia dokumentu urzędowego, do którego jest załączony i dotyczy on języków urzędowych Unii Europejskiej.

Wniosek o wydanie wielojęzycznego formularza standardowego można złożyć jednocześnie      z wnioskiem o wydanie zaświadczenia lub po wydaniu zaświadczenia. Wniosek składa się w postaci odpowiedniej do postaci wniosku o wydanie zaświadczenia.

Formularz wydaje się osobie uprawnionej do otrzymania zaświadczenia, do którego ma być dołączony formularz.

Wielojęzyczny formularz standardowy ważny jest wyłącznie z oryginałem zaświadczenia, do którego został wydany i samodzielnie nie przedstawia żadnej wartości prawnej.


 

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Miejski w Woźnikach

ul. Rynek 11, parter, pokój nr 6

w godzinach:

- poniedziałek: 7.30 - 16.00
- wtorek: 7.30 - 16.00   
- środa: 7.30 - 17.00    
- czwartek: 7.30 - 15.30
- piątek: 7.30 - 13.00


Dodatkowe informacje telefoniczne po nr tel.:

34 366 99 07

34 366 99 17.

 

Opłaty

 •  za wydanie zaświadczenia, np. o zameldowaniu, wymeldowaniu, braku osób zameldowanych w lokalu pobierana jest opłata  w wysokości 17 zł,  poza zwolnieniami ustawowymi  na podstawie art. 2 ustawy o opłacie skarbowej;
 • za wydanie wielojęzycznego formularza standardowego pobierana jest opłataw wysokości 17 zł.

 

Termin i sposób załatwienia

 

Niezwłocznie, z chwilą przyjęcia wniosku. W wyjątkowych przypadkach może być wydane nie później niż w terminie 7 dni.

 

Podstawa prawna

 •  Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych;
 • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności;

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ;

 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej;

 • Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;

 • Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o przedkładaniu niektórych dokumentów urzędowych w państwach członkowskich Unii Europejskiej;

 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1191 w sprawie promowania swobodnego przepływu obywateli poprzez uproszczenie wymogów dotyczących przedkładania określonych dokumentów urzędowych w Unii Europejskiej. 

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Katarzyna Nowacka - Referat Spraw Obywatelskich
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 czerwca 2020 11:51
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk - Biegisz
Ilość wyświetleń: 92
05 czerwca 2020 12:00 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Aktualizacja danych sprawy.
05 czerwca 2020 11:58 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie załącznika.
05 czerwca 2020 11:58 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Aktualizacja danych załącznika.
Zatrzymaj banner przewijany
UWAGA! ZMIANA TRYBU PRACY URZĘDU MIEJSKIEGO ::UWAGA! Gminne Biuro Spisowe w Woźnikach informuje, iż w związku z wysokim poziomem zachorowań, spowodowanych pandemią COVID–19, Zastępca Generalnego Komisarza Spisowego podjął decyzję o prowadzeniu przez rachmistrzów spisowych wyłącznie wywiadów telefonicznych w gospodarstwach rolnych::ZBIÓRKA ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO i ELEKTRONICZNEGO::Akcja informacyjno - edukacyjna ph. ,,Koronawirus. Przestrzegaj podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny”::PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W WALCE Z KORONAWIRUSEM::UWAGA! DYŻURY RADNYCH ZAWIESZONE DO ODWOŁANIA::UWAGA! ZAGROŻENIE KORONAWIRUSEM - CO MUSISZ WIEDZIEĆ ::INFOLINIA NFZ W SPRAWIE KORONAWIRUSA::eSesja TRANSMISJA OBRAD ::eSesja PORTAL MIESZKAŃCA::UWAGA! ZMIANA TRYBU PRACY URZĘDU MIEJSKIEGO ::UWAGA! Gminne Biuro Spisowe w Woźnikach informuje, iż w związku z wysokim poziomem zachorowań, spowodowanych pandemią COVID–19, Zastępca Generalnego Komisarza Spisowego podjął decyzję o prowadzeniu przez rachmistrzów spisowych wyłącznie wywiadów telefonicznych w gospodarstwach rolnych::ZBIÓRKA ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO i ELEKTRONICZNEGO::Akcja informacyjno - edukacyjna ph. ,,Koronawirus. Przestrzegaj podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny”::PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W WALCE Z KORONAWIRUSEM::UWAGA! DYŻURY RADNYCH ZAWIESZONE DO ODWOŁANIA::UWAGA! ZAGROŻENIE KORONAWIRUSEM - CO MUSISZ WIEDZIEĆ ::INFOLINIA NFZ W SPRAWIE KORONAWIRUSA::eSesja TRANSMISJA OBRAD ::eSesja PORTAL MIESZKAŃCA::