WYMELDOWANIE (ZAMELDOWANIE) W DRODZE DECYZJI ADMINISTRACYJNEJ

Kod RWA

SO

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

Wymagane wnioski i dokumenty:


W przypadku wymeldowania:

 • pisemny wniosek o wymeldowanie osoby. We wniosku należy podać swoje dane teleadresowe, dane osoby, która ma być wymeldowana, a także opisać w jakich okolicznościach osoba ta wyprowadziła się z lokalu.
 • dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu (oryginał do wglądu) tj.w szczególności umowa cywilnoprawna, odpis z księgi wieczystej albo wyciąg z działów I i II księgi wieczystej, decyzja administracyjna lub orzeczenie sądu;
 • potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej 10 zł;
 • potwierdzenie wniesienia opłaty za  pełnomocnictwo, jeśli strona działaprzez pełnomocnika oraz oryginał pełnomocnictwa;
 • w szczególnych przypadkach należy dołączyć inne istniejące dokumenty, np. wyrok rozwodowy, wyrok eksmisyjny, protokół komorniczy czy inne rozstrzygnięcia potwierdzające stan faktyczny w sprawie.


W przypadku zameldowania:

 • umotywowany pisemny wniosek z wyjaśnieniem, dlaczego wnioskodawca nie mógł dokonać obowiązku meldunkowego w trybie przewidzianym w ustawie z dnia24 września 2010 r. o ewidencji ludności;
 • wypełniony formularz „zgłoszenie pobytu stałego” lub „zgłoszenie pobytu czasowego”;
 • potwierdzenie wniesienia opłaty za  pełnomocnictwo, jeśli strona działa przez pełnomocnika oraz oryginał pełnomocnictwa.

 

 

Kto może wystąpić z wnioskiem zainicjować sprawę:


W przypadku wymeldowania - podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu,a w przypadku zameldowania - osoba obowiązana do dokonania obowiązku meldunkowego.

Zgodnie z art. 35 ustawy o ewidencji ludności, organ gminy, właściwy ze względuna położenie nieruchomości, w której zamieszkuje osoba zameldowana, wydaje z urzędulub na wniosek właściciela lub podmiotu dysponującego tytułem prawnym do lokalu tego właściciela lub podmiotu, decyzję w sprawie wymeldowania obywatela polskiego, który opuścił miejsce pobytu stałego albo opuścił miejsce pobytu czasowego przed upływem deklarowanego okresu pobytu i nie dopełnił obowiązku wymeldowania się.


 

Miejsce złożenia dokumentów

 

Urząd Miejski w Woźnikach

ul. Rynek 11, parter, pokój nr 6

w godzinach:

- poniedziałek: 7.30 - 16.00
- wtorek: 7.30 - 16.00   
- środa: 7.30 - 17.00    
- czwartek: 7.30 - 15.30
- piątek: 7.30 - 13.00


Dodatkowe informacje telefoniczne po nr tel.:

34 366 99 07

34 366 99 17.

 

Opłaty

 •  za wydanie na wniosek decyzji administracyjnej - 10 zł. Odwołanie od decyzji zwolnione jest od opłaty skarbowej
 • opłata od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwalub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii – 17 zł. Zwolnione z opłaty jest pełnomocnictwo udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu. Opłatę można wnieść w kasie Urzędu lub przelewem na rachunek bankowy Gminy Woźniki: MBS Myszków O/Woźniki  37 8279 1023 0200 0130 2002 0001.

 

Termin i sposób załatwienia

Przeprowadzenie postępowania administracyjnego i wydanie decyzji administracyjnej odbywa się zgodnie z terminami określonymi w KPA – nie później niż w ciągu miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych nie później niż w ciągu 2 miesięcy.

Termin ten może zostać przedłużony, jednakże organ obowiązany jest w takim przypadku zawiadomić strony o niezałatwieni sprawy w terminie i wyznaczyć nowy termin jej załatwienia.

Po złożeniu podania przeprowadza się szczegółowe postępowanie wyjaśniające, polegające m.in. na przesłuchaniu stron i świadków wskazanych przez strony lub wezwanych z urzędu, ustaleniach dokonanych przez organy policji, przeprowadzeniu rozprawy administracyjnej, wizji lokalnych.

Załatwienie sprawy następuje poprzez wydanie decyzji w sprawie wymeldowania (zameldowania) osoby.

 

Podstawa prawna

 •  Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego;

 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej.

 

Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji administracyjnej wnosi się do Wojewody Śląskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem Burmistrza Woźnik.

 

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Katarzyna Nowacka - Referat Spraw Obywatelskich
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 04 czerwca 2020 10:52
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk - Biegisz
Ilość wyświetleń: 83
04 czerwca 2020 11:10 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Aktualizacja danych sprawy.
04 czerwca 2020 11:09 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Aktualizacja danych sprawy.
04 czerwca 2020 11:07 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Aktualizacja danych sprawy.
Zatrzymaj banner przewijany
UWAGA! ZMIANA TRYBU PRACY URZĘDU MIEJSKIEGO ::UWAGA! Gminne Biuro Spisowe w Woźnikach informuje, iż w związku z wysokim poziomem zachorowań, spowodowanych pandemią COVID–19, Zastępca Generalnego Komisarza Spisowego podjął decyzję o prowadzeniu przez rachmistrzów spisowych wyłącznie wywiadów telefonicznych w gospodarstwach rolnych::ZBIÓRKA ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO i ELEKTRONICZNEGO::Akcja informacyjno - edukacyjna ph. ,,Koronawirus. Przestrzegaj podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny”::PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W WALCE Z KORONAWIRUSEM::UWAGA! DYŻURY RADNYCH ZAWIESZONE DO ODWOŁANIA::UWAGA! ZAGROŻENIE KORONAWIRUSEM - CO MUSISZ WIEDZIEĆ ::INFOLINIA NFZ W SPRAWIE KORONAWIRUSA::eSesja TRANSMISJA OBRAD ::eSesja PORTAL MIESZKAŃCA::UWAGA! ZMIANA TRYBU PRACY URZĘDU MIEJSKIEGO ::UWAGA! Gminne Biuro Spisowe w Woźnikach informuje, iż w związku z wysokim poziomem zachorowań, spowodowanych pandemią COVID–19, Zastępca Generalnego Komisarza Spisowego podjął decyzję o prowadzeniu przez rachmistrzów spisowych wyłącznie wywiadów telefonicznych w gospodarstwach rolnych::ZBIÓRKA ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO i ELEKTRONICZNEGO::Akcja informacyjno - edukacyjna ph. ,,Koronawirus. Przestrzegaj podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny”::PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W WALCE Z KORONAWIRUSEM::UWAGA! DYŻURY RADNYCH ZAWIESZONE DO ODWOŁANIA::UWAGA! ZAGROŻENIE KORONAWIRUSEM - CO MUSISZ WIEDZIEĆ ::INFOLINIA NFZ W SPRAWIE KORONAWIRUSA::eSesja TRANSMISJA OBRAD ::eSesja PORTAL MIESZKAŃCA::