DOWÓD OSOBISTY – WYDANIE ZAŚWIADCZENIA Z AKT DOTYCZĄCYCH DOWODU OSOBISTEGO

Kod RWA

SO

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

 

1. Wypełniony formularz wniosku.

2. Dowód wniesienia (uiszczenia) opłaty.

3. Dowód osobisty lub inny dokument tożsamości (do wglądu).


Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:
a) przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym);
b) złożyć bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy.

W przypadku braków formalnych w dostarczonych dokumentach Wnioskodawca zostanie pisemnie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni.

 

Kto może wystąpić z wnioskiem/zainicjować sprawę:

Urząd gminy (miasta) na pisemny wniosek zainteresowanej osoby obowiązany jest wydać zaświadczenie z akt dowodu osobistego.


 

Miejsce złożenia dokumentów

 

Urząd Miejski w Woźnikach

ul. Rynek 11, parter, pokój nr 6

w godzinach:

- poniedziałek: 7.30 - 16.00
- wtorek: 7.30 - 16.00   
- środa: 7.30 - 17.00    
- czwartek: 7.30 - 15.30
- piątek: 7.30 - 13.00


Dodatkowe informacje telefoniczne po nr tel.:

34 366 99 07

34 366 99 17.

 

Opłaty

 

Kwota opłaty: 17 zł

Termin wniesienia opłaty: najpóźniej w dniu składania wniosku.

Opłatę w wymaganej wysokości należy wpłacić na konto Urzędu przelewem, przekazem pocztowym lub bezpośrednio w kasie Urzędu.

NUMER KONTA BANKOWEGO URZĘDU MIEJSKIEGO W WOŹNIKACH, NA KTÓRE MOŻNA DOKONYWAĆ WPŁAT Z TYTUŁU OPŁATY SKARBOWEJ

MBS Myszków O/Woźniki
37 8279 1023 0200 0130 2002 0001.

 

Termin i sposób załatwienia

 

Wydanie Zaświadczenia lub Postanowienia o odmowie wydania zaświadczenia następuje w ciągu 7 dni, chyba że zaistnieje konieczność przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego.

 


Dokument może być odebrany przez Wnioskodawcę:
- poprzez pocztę tradycyjną;
- osobiście w siedzibie urzędu.

O formie odbioru decyduje Wnioskodawca w formularzu wniosku. 

Podstawa prawna

 

  • Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych;

  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego;

  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

 

Tryb odwoławczy

 

Zażalenie na postanowienie wnosi się do Wojewody w terminie 7 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia, za pośrednictwem organu, który to rozstrzygnięcie wydał.

1. Zażalenie należy złożyć na jeden z poniższych sposobów:
a) pisemnie pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).;
b)  bezpośrednio w siedzibie urzędu w godzinach jego pracy.

2. O zachowaniu terminu decyduje data nadania zażalenia.

3. Wniesienie zażalenia jest wolne od opłat.


 

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Katarzyna Nowacka - Referat Spraw Obywatelskich
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 02 czerwca 2020 10:58
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk - Biegisz
Ilość wyświetleń: 89
02 czerwca 2020 11:05 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie załącznika.
02 czerwca 2020 11:04 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie załącznika.
02 czerwca 2020 11:03 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie załącznika.
Zatrzymaj banner przewijany
UWAGA! ZMIANA TRYBU PRACY URZĘDU MIEJSKIEGO ::UWAGA! Gminne Biuro Spisowe w Woźnikach informuje, iż w związku z wysokim poziomem zachorowań, spowodowanych pandemią COVID–19, Zastępca Generalnego Komisarza Spisowego podjął decyzję o prowadzeniu przez rachmistrzów spisowych wyłącznie wywiadów telefonicznych w gospodarstwach rolnych::ZBIÓRKA ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO i ELEKTRONICZNEGO::Akcja informacyjno - edukacyjna ph. ,,Koronawirus. Przestrzegaj podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny”::PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W WALCE Z KORONAWIRUSEM::UWAGA! DYŻURY RADNYCH ZAWIESZONE DO ODWOŁANIA::UWAGA! ZAGROŻENIE KORONAWIRUSEM - CO MUSISZ WIEDZIEĆ ::INFOLINIA NFZ W SPRAWIE KORONAWIRUSA::eSesja TRANSMISJA OBRAD ::eSesja PORTAL MIESZKAŃCA::UWAGA! ZMIANA TRYBU PRACY URZĘDU MIEJSKIEGO ::UWAGA! Gminne Biuro Spisowe w Woźnikach informuje, iż w związku z wysokim poziomem zachorowań, spowodowanych pandemią COVID–19, Zastępca Generalnego Komisarza Spisowego podjął decyzję o prowadzeniu przez rachmistrzów spisowych wyłącznie wywiadów telefonicznych w gospodarstwach rolnych::ZBIÓRKA ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO i ELEKTRONICZNEGO::Akcja informacyjno - edukacyjna ph. ,,Koronawirus. Przestrzegaj podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny”::PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W WALCE Z KORONAWIRUSEM::UWAGA! DYŻURY RADNYCH ZAWIESZONE DO ODWOŁANIA::UWAGA! ZAGROŻENIE KORONAWIRUSEM - CO MUSISZ WIEDZIEĆ ::INFOLINIA NFZ W SPRAWIE KORONAWIRUSA::eSesja TRANSMISJA OBRAD ::eSesja PORTAL MIESZKAŃCA::