DOWÓD OSOBISTY - ODBIÓR GOTOWEGO DOKUMENTU

Kod RWA

SO

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

• dotychczasowy dowód osobisty, o ile nie została zgłoszona jego utrata;

• cudzoziemiec, który nabył obywatelstwo polskie, zwraca dokument potwierdzający legalność jego pobytu na terytorium RP wydany przez właściwy organ, jeśli taki dokument był cudzoziemcowi wydany i nie został zwrócony po doręczeniu dokumentu potwierdzającego nabycie obywatelstwa polskiego.

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Miejski w Woźnikach
ul. Rynek 11, parter, pokój nr 6
w godzinach:
- poniedziałek: 7.30 - 16.00
- wtorek: 7.30 - 16.00   
- środa: 7.30 - 17.00   
- czwartek: 7.30 - 15.30
- piątek: 7.30 - 13.00

Dodatkowe informacje telefoniczne po nr tel.:
34 366 99 07
34 366 99 17

 

 

 

Dowód osobisty odbiera się osobiście w siedzibie organu gminy, w którym został złożony wniosek.


Wyjątki od powyższej reguły stanowią następujące przypadki:
• Dowód osobisty dla osoby niepełnoletniej odbiera jeden z rodziców lub opiekun prawny. Jeżeli wniosek został złożony drogą elektroniczną, przy odbiorze dowodu osobistego musi być obecne dziecko które ukończyło 5 lat.
• Odbiór dowodu osobistego  dla osoby niepełnoletniej od 13 do 18 roku życia wymaga jej obecności. Małoletni odbiera kod PUK umożliwiający odblokowanie certyfikatów  i ustala do nich kody PIN.
• Odbioru dowodu osobistego może dokonać pełnomocnik legitymujący się pełnomocnictwem szczególnym do dokonania tej czynności, w przypadku gdy wniosek został złożony poza siedzibą organu gminy (art.26 ust.1 ustawy o dowodach osobistych – dot. choroby i niepełnosprawności).


Jeżeli odbioru dowodu osobistego w siedzibie organu gminy dokonuje jego posiadacz, organ gminy:
1. zapewnia warunki pozwalające posiadaczowi na ustalenie pozostających wyłącznie w jego posiadaniu kodów umożliwiających identyfikację elektroniczną i złożenie podpisu osobistego oraz
2. przekazuje posiadaczowi dowodu osobistego do jego wyłącznej dyspozycji kod umożliwiający odblokowanie certyfikatu identyfikacji i uwierzytelnienia oraz certyfikatu podpisu osobistego w formie umożliwiającej odczytanie zapisanych danych osobom z dysfunkcjami wzroku.

W przypadku gdy wnioskodawca, który złożył wniosek o wydanie dowodu osobistego w formie dokumentu elektronicznego lub w siedzibie organu gminy, nie może osobiście odebrać dowodu osobistego z powodu choroby, niepełnosprawności lub innej niedającej się pokonać przeszkody, która powstała po dniu złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego, wnioskodawca powiadamia o tym organ gminy, który zapewnia odbiór dowodu osobistego w miejscu pobytu wnioskodawcy, o ile miejsce pobytu tej osoby położone jest na terenie gminy, do której złożono wniosek.


Ustalenie kodów dla certyfikatu identyfikacji i uwierzytelnienia oraz certyfikatu podpisu osobistego.
1. Użycie certyfikatu identyfikacji i uwierzytelnienia oraz certyfikatu podpisu osobistego jest możliwe po uprzednim ustaleniu przez posiadacza dowodu osobistego kodów dla każdego z tych certyfikatów.
2. Ustalenie ww. kodów następuje w siedzibie organu gminy przy odbiorze dowodu osobistego lub w każdym czasie po jego odbiorze.
3. Po ustaleniu ww. kodów posiadacz dowodu osobistego może w każdym czasie dokonać zmiany kodów.
4. W przypadku zablokowania kodu dla certyfikatu identyfikacji i uwierzytelnienia lub certyfikatu podpisu osobistego posiadacz dowodu osobistego może odblokować certyfikat przy użyciu kodu odblokowującego, który otrzymał przy odbiorze dowodu osobistego.
5. Czynności, o których mowa w ust. 3 i 4, posiadacz dowodu osobistego może dokonać w dowolnym organie gminy albo przy pomocy oprogramowania do obsługi e – dowodu oraz czytnika.

Jeśli wnioskodawca nie jest zainteresowany korzystaniem z warstwy elektronicznej, może zrezygnować z jej aktywacji. W tym wypadku nie ustala żadnych kodów.

 

Opłaty

Bez opłat.

Termin i sposób załatwienia

30 dni od dnia złożenia wniosku.
Gotowość do odbioru dowodu osobistego można sprawdzić na stronie: www.obywatel.gov.pl

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych;

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydawania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu;
• Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Katarzyna Nowacka - Referat Spraw Obywatelskich
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 29 maja 2020 11:50
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk - Biegisz
Ilość wyświetleń: 123
02 czerwca 2020 11:25 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Aktualizacja danych sprawy.
29 maja 2020 12:06 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie załącznika.
29 maja 2020 12:05 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie załącznika.
Zatrzymaj banner przewijany
UWAGA! ZMIANA TRYBU PRACY URZĘDU MIEJSKIEGO ::UWAGA! Gminne Biuro Spisowe w Woźnikach informuje, iż w związku z wysokim poziomem zachorowań, spowodowanych pandemią COVID–19, Zastępca Generalnego Komisarza Spisowego podjął decyzję o prowadzeniu przez rachmistrzów spisowych wyłącznie wywiadów telefonicznych w gospodarstwach rolnych::ZBIÓRKA ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO i ELEKTRONICZNEGO::Akcja informacyjno - edukacyjna ph. ,,Koronawirus. Przestrzegaj podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny”::PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W WALCE Z KORONAWIRUSEM::UWAGA! DYŻURY RADNYCH ZAWIESZONE DO ODWOŁANIA::UWAGA! ZAGROŻENIE KORONAWIRUSEM - CO MUSISZ WIEDZIEĆ ::INFOLINIA NFZ W SPRAWIE KORONAWIRUSA::eSesja TRANSMISJA OBRAD ::eSesja PORTAL MIESZKAŃCA::UWAGA! ZMIANA TRYBU PRACY URZĘDU MIEJSKIEGO ::UWAGA! Gminne Biuro Spisowe w Woźnikach informuje, iż w związku z wysokim poziomem zachorowań, spowodowanych pandemią COVID–19, Zastępca Generalnego Komisarza Spisowego podjął decyzję o prowadzeniu przez rachmistrzów spisowych wyłącznie wywiadów telefonicznych w gospodarstwach rolnych::ZBIÓRKA ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO i ELEKTRONICZNEGO::Akcja informacyjno - edukacyjna ph. ,,Koronawirus. Przestrzegaj podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny”::PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W WALCE Z KORONAWIRUSEM::UWAGA! DYŻURY RADNYCH ZAWIESZONE DO ODWOŁANIA::UWAGA! ZAGROŻENIE KORONAWIRUSEM - CO MUSISZ WIEDZIEĆ ::INFOLINIA NFZ W SPRAWIE KORONAWIRUSA::eSesja TRANSMISJA OBRAD ::eSesja PORTAL MIESZKAŃCA::