ZAWIADOMIENIE O IMPREZIE ARTYSTYCZNEJ LUB ROZRYWKOWEJ ORGANIZOWANEJ W RAMACH DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ ODBYWAJĄCEJ SIĘ POZA STAŁĄ SIEDZIBĄ ALBO W SPOSÓB OBJAZDOWY

Kod RWA

PK

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

·         - Zawiadomienie o zamiarze zorganizowania imprezy artystyczno – rozrywkowej na terenie Gminy Woźniki poza stałą siedzibą organizatora lub w sposób objazdowy

     - Oświadczenie organizatora o prawie dysponowania obiektem/terenem imprezy artystycznej lub rozrywkowej

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Miejski w Woźnikach, 42-289 Woźniki, Rynek 11

REFERAT PROMOCJI, KULTURY, SPORTU I ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

I piętro, pokój nr 23, e-mail: promocja@wozniki.pl, tel. 34 366 99 29

w godzinach:
- poniedziałek                   7.30 - 16.00
Biuro podawcze                7.30 - 17.00
- wtorek                          7.30 - 16.00   
- środa                            7.30 - 17.00    
- czwartek                        7.30 - 15.30
- piątek                            7.30 - 13.00

Opłaty

brak

 

Termin i sposób załatwienia

Zawiadomienie o imprezie powinno być złożone nie później niż 30 dni przed planowanym terminem jej rozpoczęcia.

Burmistrz Woźnik wydaje decyzję o zakazie odbycia imprezy artystycznej lub rozrywkowej, jeżeli zagraża ona życiu lub zdrowiu ludzi, moralności publicznej albo mieniu w znacznych rozmiarach lub nie zostały spełnione wymagania, o których mowa w art. 34 ust. 3. ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

Decyzja o zakazie odbycia imprezy powinna być doręczona podmiotowi, który ją organizuje, w terminie 14 dni od dnia złożenia zawiadomienia, nie później jednak niż 10 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia imprezy.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 194) 

 

 Uwagi

 

1. Organizator imprezy artystycznej lub rozrywkowej zawiadamia Burmistrza Woźnik o zamiarze jej przeprowadzenia zgodnie z ww. procedurą, jeśli  impreza nie spełnia warunków  imprezy masowej, w rozumieniu art. 3 pkt. 2-4 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2171). W przypadku organizowania imprezy masowej obowiązuje w tryb wydania zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej.

 

2. Organizator zobowiązany jest powiadomić o imprezie (w zakresie przytoczonym w zawiadomieniu) służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo publiczne, m.in. Komendę Policji w Woźnikach.

 

3. Pomieszczenia, obiekty lub miejsca, w których odbywają się imprezy artystyczne i rozrywkowe, a także urządzenia techniczne używane przy ich organizowaniu lub w trakcie ich odbywania, powinny odpowiadać wymaganiom przewidzianym prawem.

 

4. Urząd Miejski w Woźnikach może żądać załączenia do zawiadomienia zaświadczenia właściwych organów o spełnieniu ww. wymagań.

 

5. Jeśli organizacja imprezy wymaga korzystania z dróg w sposób szczególny, organizator imprezy jest zobowiązany do realizacji procedur określonych w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 110).

 

 

Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji o zakazie odbycia imprezy artystycznej lub rozrywkowej wnosi się w terminie 3 dni od dnia jej doręczenia.

Odwołanie od decyzji podlega rozpoznaniu w terminie 7 dni od dnia wniesienia odwołania. Niewydanie decyzji w tym terminie oznacza zgodę na odbycie imprezy.

Decyzję wydaną w wyniku wniesienia odwołania doręcza się w terminie 3 dni.

Inne informacje

Przepisów ustawy nie stosuje się do działalności kulturalnej prowadzonej przez Ministra Obrony Narodowej, Ministra Sprawiedliwości i ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

Działalność kulturalną organizowaną i prowadzoną przez kościelne osoby prawne regulują odrębne przepisy.

Wojewoda może z powodu klęski żywiołowej lub w celu zapobieżenia epidemii albo ze względu na żałobę, na czas niezbędny, zarządzić zawieszenie organizowania imprez określonych w ust. 1 na terenie województwa lub jego części.

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 08 kwietnia 2020 14:56
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk - Biegisz
Ilość wyświetleń: 123
08 kwietnia 2020 15:07 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie załącznika.
08 kwietnia 2020 15:07 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie załącznika.
08 kwietnia 2020 15:07 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie załącznika.
Zatrzymaj banner przewijany
UWAGA! ZMIANA TRYBU PRACY URZĘDU MIEJSKIEGO ::UWAGA! Gminne Biuro Spisowe w Woźnikach informuje, iż w związku z wysokim poziomem zachorowań, spowodowanych pandemią COVID–19, Zastępca Generalnego Komisarza Spisowego podjął decyzję o prowadzeniu przez rachmistrzów spisowych wyłącznie wywiadów telefonicznych w gospodarstwach rolnych::ZBIÓRKA ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO i ELEKTRONICZNEGO::Akcja informacyjno - edukacyjna ph. ,,Koronawirus. Przestrzegaj podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny”::PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W WALCE Z KORONAWIRUSEM::UWAGA! DYŻURY RADNYCH ZAWIESZONE DO ODWOŁANIA::UWAGA! ZAGROŻENIE KORONAWIRUSEM - CO MUSISZ WIEDZIEĆ ::INFOLINIA NFZ W SPRAWIE KORONAWIRUSA::eSesja TRANSMISJA OBRAD ::eSesja PORTAL MIESZKAŃCA::UWAGA! ZMIANA TRYBU PRACY URZĘDU MIEJSKIEGO ::UWAGA! Gminne Biuro Spisowe w Woźnikach informuje, iż w związku z wysokim poziomem zachorowań, spowodowanych pandemią COVID–19, Zastępca Generalnego Komisarza Spisowego podjął decyzję o prowadzeniu przez rachmistrzów spisowych wyłącznie wywiadów telefonicznych w gospodarstwach rolnych::ZBIÓRKA ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO i ELEKTRONICZNEGO::Akcja informacyjno - edukacyjna ph. ,,Koronawirus. Przestrzegaj podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny”::PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W WALCE Z KORONAWIRUSEM::UWAGA! DYŻURY RADNYCH ZAWIESZONE DO ODWOŁANIA::UWAGA! ZAGROŻENIE KORONAWIRUSEM - CO MUSISZ WIEDZIEĆ ::INFOLINIA NFZ W SPRAWIE KORONAWIRUSA::eSesja TRANSMISJA OBRAD ::eSesja PORTAL MIESZKAŃCA::