WYDANIE ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

Kod RWA

SO

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

Do wniosku o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych należy dołączyć następujące dokumenty:

• Decyzja powiatowego inspektora sanitarnego, potwierdzająca spełnienie warunków sanitarnych przez punkt sprzedaży.

• Dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych.

• Pisemna zgoda właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.

 

 

Do wniosku o wydanie zezwolenia na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych w trakcie imprez należy dołączyć następujące dokumenty:

• szczegółowy program imprezy

• kserokopia właściwych zezwoleń i opłaty za zezwolenia (dot. zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych spoza Gminy Woźniki )

 

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Miejski w Woźnikach
ul. Rynek 11
42-289 Woźniki 

REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH

 parter, pokój nr 6

tel. 34 366 99 07  

 

w godzinach:

- poniedziałek: 7.30 - 16.00
Biuro podawcze - 7.30 - 17.00
- wtorek: 7.30 - 16.00   
- środa: 7.30 - 17.00    
- czwartek: 7.30 - 15.30
- piątek: 7.30 - 13.00


Opłaty

Opłata podstawowa za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych:


• 525 zł dla zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa.

• 525 zł dla zezwoleniana sprzedaż napojów alkoholowych zawierających 4,5%-18% alkoholu bez piwa.

• 2100 zł dla zezwolenia na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu.

 

Opłaty naliczane są proporcjonalnie do okresu ważności zezwolenia.
Wartość opłaty uzależniona jest od wartości sprzedaży.

Opłata naliczana jest zgodnie z art.11 ustawy z dnia 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U z 2019 r., poz. 2277) na podstawie złożonego przez przedsiębiorcę oświadczenia o wielkości sprzedaży napojów alkoholowych za rok poprzedni.

W przypadku, gdy termin ważności zezwolenia obejmuje pełny rok kalendarzowy opłatę można wnosić w trzech równych ratach w terminach: do 31 stycznia, 31 maja, 30 września danego roku kalendarzowego. 

 

Opłata za wydanie zezwolenia na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych w trakcie imprez:

• 43,75 zł dla zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa.

• 43,75 zł dla zezwoleniana sprzedaż napojów alkoholowych zawierających 4,5%-18% alkoholu bez piwa.

• 175,00 zł dla zezwolenia na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu.

 

Opłata za zezwolenia jednorazowe wnoszona jest na rachunek Gminy przed wydaniem zezwolenia.

 

 

Opłata za wydanie zezwolenia na srzedaż napojów alkoholowych dla przedsiębiorców, których działalność polega na organizacji przyjęć:

• dla zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa - wysokość opłaty proporcjonalna do okresu ważności zezwolenia, liczona od kwoty 525,00 zł należnej za cały rok kalendarzowy

• dla zezwoleniana na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających 4,5%-18% alkoholu bez piwa - wysokość opłaty proporcjonalna do okresu ważności zezwolenia, liczona od kwoty 525,00 zł należnej za cały rok kalendarzowy

• dla zezwolenia na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu - wysokość opłaty proporcjonalna do okresu ważności zezwolenia, liczona od kwoty 2100,00 zł należnej za cały rok kalendarzowy

 

Opłata za zezwolenia jednorazowe wnoszona jest na rachunek Gminy przed wydaniem zezwolenia.

 

 

Opłata za wydanie zezwolenia na wyprzedaż napojów alkoholowych wynosi odpowiednio:

• 1,4% wartości sprzedaży zinwentaryzowanych napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa.

• 1,4% wartości sprzedaży zinwentaryzowanych napojów alkoholowych zawierających od 4,5% do 18% alkoholu z wyjątkiem piwa.

• 2,7% wartości sprzedaży zinwentaryzowanych napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu.

 

Opłata za zezwolenia na wyprzedaż napojów alkoholowych wnoszona jest na rachunek Gminy przed wydaniem zezwolenia.

 

Termin i sposób załatwienia

zgodnie z KPA

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U z 2019 r., poz. 2277)

Tryb odwoławczy

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Częstochowie za pośrednictwem organu, który wydał zezwolenie, w terminie 14 dni od daty otrzymania zezwolenia

Inne informacje

Przed wydaniem zezwolenia wniosek kierowany jest do Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych celem wydania opinii.

Przedsiębiorca zainteresowany prowadzeniem działalności gospodarczej związanej ze sprzedażą napojów alkoholowych ma obowiązek uzyskania stosownego zezwolenia.

Przedsiębiorca posiadający zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej mogą ubiegać się o zezwolenie na jednorazową sprzedaż alkoholu  w czasie organizowanych imprez. Zezwolenia jednorazowe wydawane są na okres 2 dni.

Przedsiębiorcom, których działalność polega na organizacji przyjęć, zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych mogą być wydawane na okres do 2 lat. 

Zezwolenie na wyprzedaż posiadanych zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych wydaje się na wniosek przedsiębiorcy, któremu zezwolenie wygasło z niżej wymienionych przyczyn:

• likwidacja punktu

• upływu terminu ważności zezwolenia

• zmiany rodzaju działalności punktu sprzedaży

• zmiany składu osobowego wspólników spółki cywilnej

• niezłożenia oświadczenia o wartości sprzedaży lub niedokonania opłaty za korzystanie z zezwolenia w wyznaczonych terminach.

Termin określony w zezwoleniu na wyprzedaż nie może być dłuższy niż 6 miesięcy od dnia wygaśnięcia zezwolenia.

Przedsiębiorca, który otrzymał zezwolenie na wyprzedaż posiadanych zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych, może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od dnia upływu terminu ważności zezwolenia na wyprzedaż.Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 09 kwietnia 2008 09:58
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk
Ilość wyświetleń: 3247
29 maja 2020 10:08 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Aktualizacja danych załącznika.
29 maja 2020 10:08 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Aktualizacja danych załącznika.
29 maja 2020 10:07 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Aktualizacja danych załącznika.
Zatrzymaj banner przewijany
UWAGA! ZMIANA TRYBU PRACY URZĘDU MIEJSKIEGO ::UWAGA! Gminne Biuro Spisowe w Woźnikach informuje, iż w związku z wysokim poziomem zachorowań, spowodowanych pandemią COVID–19, Zastępca Generalnego Komisarza Spisowego podjął decyzję o prowadzeniu przez rachmistrzów spisowych wyłącznie wywiadów telefonicznych w gospodarstwach rolnych::ZBIÓRKA ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO i ELEKTRONICZNEGO::Akcja informacyjno - edukacyjna ph. ,,Koronawirus. Przestrzegaj podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny”::PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W WALCE Z KORONAWIRUSEM::UWAGA! DYŻURY RADNYCH ZAWIESZONE DO ODWOŁANIA::UWAGA! ZAGROŻENIE KORONAWIRUSEM - CO MUSISZ WIEDZIEĆ ::INFOLINIA NFZ W SPRAWIE KORONAWIRUSA::eSesja TRANSMISJA OBRAD ::eSesja PORTAL MIESZKAŃCA::UWAGA! ZMIANA TRYBU PRACY URZĘDU MIEJSKIEGO ::UWAGA! Gminne Biuro Spisowe w Woźnikach informuje, iż w związku z wysokim poziomem zachorowań, spowodowanych pandemią COVID–19, Zastępca Generalnego Komisarza Spisowego podjął decyzję o prowadzeniu przez rachmistrzów spisowych wyłącznie wywiadów telefonicznych w gospodarstwach rolnych::ZBIÓRKA ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO i ELEKTRONICZNEGO::Akcja informacyjno - edukacyjna ph. ,,Koronawirus. Przestrzegaj podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny”::PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W WALCE Z KORONAWIRUSEM::UWAGA! DYŻURY RADNYCH ZAWIESZONE DO ODWOŁANIA::UWAGA! ZAGROŻENIE KORONAWIRUSEM - CO MUSISZ WIEDZIEĆ ::INFOLINIA NFZ W SPRAWIE KORONAWIRUSA::eSesja TRANSMISJA OBRAD ::eSesja PORTAL MIESZKAŃCA::