WYDANIE ODPISU SKRÓCONEGO (ZUPEŁNEGO) AKTU URODZENIA, MAŁŻEŃSTWA, ZGONU, ZAŚWIADCZENIA O DOKONANYM W KSIĘGACH STANU CYWILNEGO WPISACH LUB ICH BRAKU, O ZAGINIĘCIU LUB ZNISZCZENIU KSIĘGI

Kod RWA

SO

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

- wniosek o odpis aktu stanu cywilnego,

- potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej,

- dokument, który potwierdzi Twój interes prawny - jeśli na tej podstawie chcesz dostać odpis dotyczący innej osoby,

- dokument tożsamości, do okazania.

 

Odpis aktu stanu cywilnego to dokument, który potwierdza zdarzenie zgłoszone w urzędzie stanu cywilnego, czyli narodziny dziecka, ślub albo zgon. 

Od 1 marca 2015 roku można wybrać formę otrzymania odpisu - elektronicznej czy papierowej.


Rodzaje odpisów aktów stanu cywilnego: 

1. Odpis skrócony zawiera aktualną treść aktu stanu cywilnego.

Można otrzymać skrócony odpis:

  • aktu urodzenia,
  • aktu urodzenia dziecka, które urodziło się martwe,
  • aktu małżeństwa,
  • aktu zgonu. 

2. Odpis zupełny zawiera więcej informacji niż odpis skrócony. Jest w nim dokładnie powtórzona treść aktu stanu cywilnego. Zawiera zarówno dane, które były aktualne w chwili sporządzenia aktu, jak i wszystkie późniejsze zmiany (na przykład informacje o zmianie nazwiska).
Można otrzymać odpis zupełny:

  • aktu urodzenia,
  • aktu małżeństwa,
  • aktu zgonu,
  • aktu zgonu osoby o nieustalonej tożsamości.

3. Wielojęzyczny odpis skrócony to dokument, który można otrzymać, w celu załatwienia sprawy za granicą. Nie trzeba go tłumaczyć ani uzyskiwać legalizacji* - jeśli będziemy się nim posługiwać w następujących państwach: Niemcy, Austria, Belgia, Hiszpania, Francja, Włochy, Luksemburg, Holandia, Portugalia, Szwajcaria, Turcja, Słowenia, Chorwacja, Macedonia, Bośnia i Hercegowina, Serbia, Czarnogóra, Mołdawia, Litwa, Estonia, Rumunia i Bułgaria.

Można otrzymać wielojęzyczny odpis skrócony:

 • aktu urodzenia,

 • aktu małżeństwa,

 • aktu zgonu.

*Legalizacja - to potwierdzenie, że polski dokument jest prawdziwy. Gwarantuje, że dokument został wydany zgodnie z prawem przez uprawnioną polską instytucję.

Odpis aktu stanu cywilnego skrócony i zupełny można otrzymać w dwóch formach:

 • w formie papierowej,
 • w formie elektronicznej - pliki elektroniczny podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym, który potwierdza autentyczność dokumentu. W przypadku posiadania profilu zaufanego na platformie ePUAP - odpis można dostać na swoją skrzynkę na platformie ePUAP.

UWAGA! Wielojęzyczne odpisy skrócone możesz dostać tylko w postaci papierowej.


 

W Urzędzie Stanu Cywilnego w Woźnikach znajdują się księgi urodzeń z okresu 100 lat oraz małżeństw i zgonów z okresu 80 lat, w tym również księgi Urzędu Stanu Cywilnego w Lubszy.

 

Miejsce złożenia dokumentów

Wniosek o odpis aktu stanu cywilnego można złożyć osobiście lub przez pełnomocnika w dowolnym USC.


Urząd Miejski w Woźnikach
ul. Rynek 11
42-289 Woźniki

REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH

parter, pokój nr 6
 

Dodatkowe informacje telefoniczne:

34 36 69 907

34 36 69 917

 

w godzinach:

- poniedziałek: 7.30 - 16.00
Biuro podawcze - 7.30 - 17.00
- wtorek: 7.30 - 16.00   
- środa: 7.30 - 17.00    
- czwartek: 7.30 - 15.30
- piątek: 7.30 - 13.00


Opłaty

22 zł - odpis skrócony
33 zł - odpis zupełny
24 zł - zaświadczenie o dokonanych w księgach wpisach lub o ich braku, oraz za zaświadczenie o zaginięciu lub zniszczeniu księgi. 
 
Opłatę skarbową można uiścić gotówką w kasie Urzędu Miejskiego (pokój nr 21) lub przelewem na rachunek bankowy.


Odpis aktu można otrzymać bezpłatnie na przykład w sprawach: ubezpieczeń społecznych, zasiłków rodzinnych. Przypadki, zwolnień z opłaty skarbowej za wydanie odpisu aktu stanu cywilnego określa ustawa o opłacie skarbowej.


Termin i sposób załatwienia

Akt wydawany jest od razu, jeśli widnieje w elektronicznym centralnym rejestrze stanu cywilnego.

Akty sporządzane są w rejestrze od 1 marca 2015 roku. Akty sporządzone w papierowych księgach przed tą datą, muszą być do niego przeniesione. Dlatego też może to zająć więcej czasu.

 • w ciągu 7 dni roboczych od dnia złożenia wniosku – w przypadku złożenia go w USC, w którym jest akt w formie papierowej, ale nie został on jeszcze przeniesiony do rejestru,
 • w ciągu 10 dni roboczych od dnia złożenia wniosku -  w przypadku złożenia go w USC, który nie ma aktu w formie papierowej i nie został on jeszcze przeniesiony do rejestru.

 

 

Kierownik USC może odmówić wydania odpisu aktu stanu cywilnego. W  takim wypadku Wnioskodawca otrzyma decyzję administracyjną o odmowie. Jeśli kierownik USC wyda  taką decyzję, wnioskodawca ma 14 dni, aby się od niej odwołać do wojewody, któremu podlega USC. Odwołanie należy złożyć za pośrednictwem kierownika USC, który wydał decyzję.


Odpis aktu stanu cywilnego może otrzymać:

 • osoba, której akt dotyczy oraz:
  • jej małżonek,
  • inna osoba z bliskiej rodziny: wstępny (na przykład rodzic, dziadek, babcia), zstępny (na przykład dziecko, wnuk, prawnuk) i rodzeństwo (brat, siostra),
  • przedstawiciel ustawowy (na przykład rodzic) lub opiekun,
 • osoba, która wykaże interes prawny w uzyskaniu odpisu (czyli uzasadni interes, który wynika z przepisów prawa i przedstawi odpowiednie dokumenty np. zobowiązanie sądu), 
 • sąd,
 • prokurator,
 • organizacja społeczna, jeśli uzasadni to swoimi celami statutowymi i przemawia za tym interes społeczny,
 • organ administracji publicznej, jeżeli jest to konieczne do realizacji jego ustawowych zadań.

Podstawa prawna

- Ustawa z dnia 28 listopada 2014 roku Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2224)

- Konwencja Nr 16 sporządzona w Wiedniu dnia 8 września 1976 r. dotycząca wydawania wielojęzycznych odpisów skróconych aktów stanu cywilnego (Dz. U. z 2004 r. Nr 166 poz. 1735)

 

Tryb odwoławczy

Odmowa wydania odpisu następuje w formie decyzji wydanej przez Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego. Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Wojewody Śląskiego za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Woźnikach, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

Odmowa wydania zaświadczeń następuje w formie postanowienia Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego, od którego przysługuje zażalenie do Wojewody Śląskiego w Katowicach złożone w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania.

Inne informacje

WZÓR odpisu aktu w formie papierowej