WYDANIE ZEZWOLENIA NA PRZEPROWADZENIE IMPREZY MASOWEJ

Kod RWA

PK

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

Organem wydającym zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej, zwanym dalej "organem", jest wójt, burmistrz lub prezydent miasta, właściwy ze względu na miejsce przeprowadzenia imprezy masowej.


Organizator imprezy masowej przeprowadzanej w trybie ustawy z dnia 20 marca 2009r. o bezpieczeństwie imprez masowych (t.j Dz.U. z 2017 r., poz. 1160), jest zobowiązany wystąpić z wnioskiem o wydanie zezwolenia na jej przeprowadzenie nie później niż na 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia imprezy.


Zgodnie z art. 26 ust.1 wspomnianej ustawy do wniosku należy dołączyć:

- Opinie właściwych miejscowo komendantów powiatowych (miejskich) Policji i Państwowej Straży Pożarnej i kierownika jednostki organizacyjnej pomocy doraźnej ( pogotowia ratunkowego), które muszą zawierać informacje o niezbędnej wielkości ich sił i środków potrzebnych do zabezpieczenia imprezy, zastrzeżeniach do stanu technicznego obiektu oraz o przewidywanych przez Policję zagrożeniach,

- Opinię właściwego miejscowo Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego,

- Opinie, o których mowa, organizator dołącza do wniosku, niezwłocznie, jednak nie później niż na 14 dni przed terminem rozpoczęcia imprezy masowej,

- Graficzny plan obiektu lub terenu, na którym ma być przeprowadzona impreza masowa, zawierający:

  • oznaczenie dróg dojścia i rozchodzenia się publiczności,
  • dróg ewakuacyjnych i dróg dojazdowych dla pojazdów służb ratowniczych,
  • oznaczenie punktów pomocy medycznej,
  • punktów czerpalnych wody do picia i do celów przeciwpożarowych oraz punktów informacyjnych,
  • oznaczenie lokalizacji hydrantów przeciwpożarowych, zaworów, przyłączy wody, gazu i energii elektrycznej oraz innych elementów mających wpływ na bezpieczeństwo użytkowników obiektu lub terenu,
  • informacje o rozmieszczeniu służb porządkowych i informacyjnych, rozmieszczeniu osób na imprezie i ewentualnym rozmieszczeniu punktów gastronomicznych i sanitariatów. 

- Instrukcję postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia w miejscu i czasie imprezy masowej, zgodna z Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 sierpnia 2009r., (Dz. U. z dnia 25 sierpnia 2009r.)

- Regulamin obiektu wraz z informacją o sposobie udostępnienia go uczestnikom imprezy,

- Informację o liczbie miejsc dla osób w obiekcie lub na terenie, gdzie impreza masowa będzie zorganizowana, mogących wystąpić zagrożenia porządku publicznego, w tym informacje o ewentualnym uznaniu imprezy masowej z imprezę o podwyższonym ryzyku oraz informację o liczbie osób, które mogą być obecne na imprezie masowej, o stanie liczebnym, organizacji, oznakowaniu, wyposażeniu i sposobie rozmieszczenia służby porządkowej i informacyjnej ( szczegółowe informacje nt. służby porządkowej zawiera rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 lipca 2002r. w sprawie wymogów, jakie powinny spełniać służby porządkowe organizatora imprezy masowej w zakresie wyszkolenia i wyposażenia, oraz szczegółowych warunków i sposobów ich działania – Dz. U. Nr 113, poz. 986)

- Wskazanie osoby reprezentującej organizatora w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa osób uczestniczących w imprezie masowej (kierownika do spraw bezpieczeństwa) w tym jego dane obejmujące: imię, nazwisko, numer PESEL, numer i datę zaświadczenia o ukończeniu kursu dla kierowników do spraw bezpieczeństwa imprez masowych, a w przypadku imprezy masowej podwyższonego ryzyka dodatkowo i datę wydania licencji pracownika ochrony fizycznej drugiego stopnia; we wniosku powinno być złożone zapewnienie, że uwzględniono uwagi zgłaszane przez organy opiniujące

- Pisemną instrukcję określającą zadania służby porządkowej oraz warunki łączności pomiędzy podmiotami biorącymi udział w zabezpieczeniu imprezy,

- Szczegółowe zasady postępowania w przypadku pożaru lub innego miejscowego zagrożenia,

- Informację o zainstalowanych urządzeniach rejestrujących obraz i dźwięk,

- Polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone uczestnikom imprez masowych, na które wstęp jest odpłatny ( szczegółowe informacje zawiera Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia  odpowiedzialności cywilnej organizatorów imprez masowych – Dz. U. z 2010 r. Nr 54 poz. 323)

- W przypadku korzystania w czasie imprezy masowej z dróg w sposób szczegółowy, konieczne jest uzyskanie zezwolenia w trybie art. 65 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym ( t.j Dz. U. z 2017 r., poz. 1260),

- Jeżeli organizator imprezy zamierza utrwalić jej przebieg przy pomocy urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, to do wniosku dołączyć należy również informację o zainstalowanych urządzeniach

Miejsce złożenia dokumentów

W celu przeprowadzenia imprezy masowej, organizator nie później niż na 30 dni przed planowanym terminem jej rozpoczęcia występuje do organu z wnioskiem o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej. 

 

Urząd Miejski w Woźnikach,

42-289 Woźniki, 

Rynek 11,

REFERAT PROMOCJI, KULTURY, SPORTU I ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

I pietro, pokój nr 23

tel. 34 366 99 29

w godzinach:

- poniedziałek: 7.30 - 16.00
Biuro podawcze - 7.30 - 17.00
- wtorek: 7.30 - 16.00   
- środa: 7.30 - 17.00    
- czwartek: 7.30 - 15.30
- piątek: 7.30 - 13.00

Opłaty

Od dnia 1 stycznia 2007r. obowiązuje nowa ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2018r., poz. 1044).

Opłata skarbowa za wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej wynosi 82 zł

Zgodnie z tą regulacją opłacie skarbowej nie będą podlegały między innymi: podania (żądania, wnioski, zażalenia, odwołania) i załączniki do podań, weksle i dokumenty zawierające oświadczenie woli poręczyciela.
Ponadto zgodnie z nową ustawą zmienił się sposób wnoszenia opłaty skarbowej.

Opłatę skarbową można uiścić:

• Gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Woźnikach

• bezgotówkowo na rachunek bankowy: MBS Myszków O/Woźniki:

37 8279 1023 0200 0130 2002 0001

dodatkowo 17 zł – opłata za pełnomocnictwo dla osoby reprezentującej organizatora, składającej i odbierającej dokumenty
Potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej należy dostarczyć w chwili złożenia wniosku w sprawie wydania zezwolenia.

W przypadku opłaty bezgotówkowej na przelewie należy dokładnie oznaczyć dane wpłacającego oraz tytuł z jakiego powstało zobowiązanie np. opłata skarbowa za wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej 
 

Termin i sposób załatwienia

Organ wydaje zezwolenie albo odmawia jego wydania w terminie co najmniej 7 dni przed planowanym terminem przeprowadzenia imprezy masowej.

Zezwolenie odbiera się w wydziale PROMOCJI, KULTURY, SPORTU I ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Urzędu Miejskiego w Woźnikach, pok. Nr 23 osobiście lub przez osobę upoważnioną przez organizatora imprezy.

Podstawa prawna

Ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych z dnia 20 marca 2009r. ( t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1870)


Przepisów ustawy nie stosuje się do nieodpłatnych imprez masowych organizowanych na terenach zamkniętych, będących w trwałym zarządzie jednostek organizacyjnych, podległych i podporządkowanych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej, Ministra sprawiedliwości oraz ministrów właściwych do spraw wewnętrznych, do spraw oświatowych, do spraw szkolnictwa wyższego oraz do spraw kultury fizycznej, jeżeli jednostki te są organizatorami imprezy masowej w rozumieniu niniejszej ustawy.

Tryb odwoławczy

Od decyzji stronom przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od dnia doręczenia.

Inne informacje

Za bezpieczeństwo imprezy masowej w miejscu i w czasie jej trwania odpowiada organizator.


Bezpieczeństwo imprezy masowej obejmuje spełnienie przez organizatora wymogów w zakresie:
1. Zapewnienia bezpieczeństwa osobom uczestniczącym w imprezie
2. Ochrony porządku publicznego
3. Zabezpieczenia pod względem medycznym
4. Zapewnienia odpowiedniego stanu technicznego obiektów budowlanych wraz ze służącymi tym obiektom instalacjami i urządzeniami technicznymi, w szczególności przeciwpożarowymi i sanitarnymi.

Obowiązek zabezpieczenia imprezy masowej spoczywa na organizatorze, a w zakresie określonym w tej ustawie i innych przepisach także na: wójtach, burmistrzach, prezydencie miasta, wojewodzie, Policji, Państwowej Straży Pożarnej i innych jednostkach organizacyjnych ochrony przeciwpożarowej i służbach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek publiczny na obszarach kolejowych, służbie zdrowia, a w razie potrzeby także innych właściwych służbach i organach.


Kontrola imprez:
W trakcie realizacji imprezy, na podstawie imiennego upoważnienia udzielonego przez Burmistrza, może nastąpić kontrola zgodności przebiegu imprezy z warunkami określonymi w zezwoleniu. W przypadku stwierdzenia niespełnienia przez organizatora imprezy masowej warunków określonych w zezwoleniu, uprawniony przedstawiciel Burmistrza wydaje decyzję o przerwaniu imprezy masowej, nadając jej rygor natychmiastowej wykonalności.


Przepisy karne:
Kto organizuje imprezę masową bez zezwolenia lub niezgodnie z warunkami określonymi w zezwoleniu lub przeprowadza imprezę wbrew zakazowi podlega grzywnie nie mniejszej niż 240 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 09 kwietnia 2008 09:29
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk
Ilość wyświetleń: 3722
31 maja 2019 11:59 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Aktualizacja danych sprawy.
21 marca 2019 13:22 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Aktualizacja danych sprawy.
15 lutego 2019 12:34 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Aktualizacja danych sprawy.
Zatrzymaj banner przewijany
UWAGA! ZMIANA TRYBU PRACY URZĘDU MIEJSKIEGO ::UWAGA! Gminne Biuro Spisowe w Woźnikach informuje, iż w związku z wysokim poziomem zachorowań, spowodowanych pandemią COVID–19, Zastępca Generalnego Komisarza Spisowego podjął decyzję o prowadzeniu przez rachmistrzów spisowych wyłącznie wywiadów telefonicznych w gospodarstwach rolnych::ZBIÓRKA ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO i ELEKTRONICZNEGO::Akcja informacyjno - edukacyjna ph. ,,Koronawirus. Przestrzegaj podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny”::PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W WALCE Z KORONAWIRUSEM::UWAGA! DYŻURY RADNYCH ZAWIESZONE DO ODWOŁANIA::UWAGA! ZAGROŻENIE KORONAWIRUSEM - CO MUSISZ WIEDZIEĆ ::INFOLINIA NFZ W SPRAWIE KORONAWIRUSA::eSesja TRANSMISJA OBRAD ::eSesja PORTAL MIESZKAŃCA::UWAGA! ZMIANA TRYBU PRACY URZĘDU MIEJSKIEGO ::UWAGA! Gminne Biuro Spisowe w Woźnikach informuje, iż w związku z wysokim poziomem zachorowań, spowodowanych pandemią COVID–19, Zastępca Generalnego Komisarza Spisowego podjął decyzję o prowadzeniu przez rachmistrzów spisowych wyłącznie wywiadów telefonicznych w gospodarstwach rolnych::ZBIÓRKA ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO i ELEKTRONICZNEGO::Akcja informacyjno - edukacyjna ph. ,,Koronawirus. Przestrzegaj podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny”::PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W WALCE Z KORONAWIRUSEM::UWAGA! DYŻURY RADNYCH ZAWIESZONE DO ODWOŁANIA::UWAGA! ZAGROŻENIE KORONAWIRUSEM - CO MUSISZ WIEDZIEĆ ::INFOLINIA NFZ W SPRAWIE KORONAWIRUSA::eSesja TRANSMISJA OBRAD ::eSesja PORTAL MIESZKAŃCA::