PASZPORTY - INFORMACJA O SPOSOBIE I MIEJSCU ZŁOŻENIA WNIOSKU

Kod RWA

SO

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

 • wypełniony wniosek o wydanie dokumentu paszportowego;
 • jedna kolorowa fotografia o wymiarach 35 x 45 mm, wykonana w ciągu ostatnich 6 miesięcy na jednolitym jasnym tle, odwzorowująca naturalny kolor skóry, mająca dobrą ostrość oraz pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, a także twarz od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80 % fotografii; fotografia ma przedstawiać osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami;
 • dowód uiszczenia opłaty paszportowej oraz do wglądu w dokument potwierdzający uprawnienie do skorzystania z ulgi lub dokument uprawniający do zwolnienia z opłaty;
 • ważny dokument paszportowy, a w przypadku gdy osoba nie posiada ważnego dokumentu paszportowego ważny dowód osobisty, o ile ma obowiązek posiadania tego dokumentu - do wglądu;
 • odpis skrócony lub zupełny polskiego aktu urodzenia - w przypadku ubiegania się o dokument paszportowy za granicą przez osoby nieposiadające numeru PESEL;
 • odpis skrócony lub zupełny polskiego aktu małżeństwa - w przypadku ubiegania się o dokument paszportowy każdorazowo po zmianie nazwiska w wyniku zawarcia małżeństwa za granicą;
 • odpis skrócony lub zupełny polskiego aktu stanu cywilnego, albo dokument potwierdzający posiadanie obywatelstwa polskiego - na żądanie organu, w przypadku rozbieżności w danych lub wątpliwości co do tożsamości lub obywatelstwa osoby.


Wniosek o wydanie dokumentu paszportowego składa się osobiście, z wyjątkiem następujących przypadków:

 • wniosek o wydanie dokumentu paszportowego osobie małoletniej składają rodzice lub ustanowieni przez sąd opiekunowie albo jeden z rodziców lub ustanowionych przez sąd opiekunów wraz z pisemną zgodą drugiego z rodziców lub ustanowionego przez sąd opiekuna, poświadczoną za zgodność podpisu przez organ paszportowy lub notariusza.

        UWAGA:

Z obecności przy składaniu wniosków zwolnieni są małoletni, którzy nie ukończyli 5 roku życia.

 • wniosek o wydanie dokumentu paszportowego osobie ubezwłasnowolnionej całkowicie pozostającej pod władzą rodzicielską składają rodzice, a niepozostającej pod władzą rodzicielską składa opiekun ustanowiony przez sąd.

Miejsce złożenia dokumentów

Wniosek o wydanie dokumentu paszportowego składa się w dowolnym punkcie paszportowym na terenie kraju, a za granicą w placówce dyplomatyczno-konsularnej.

 

Adresy punktów paszportowych dostępne są na stronach internetowych urzędów wojewódzkich i konsulatów.  

 

W województwie śląskim pełna obsługa paszportowa prowadzona jest w:

- Oddziale Paszportowym Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, 

- Terenowych Delegaturach Paszportowych w:  Bielsku -Białej, Częstochowie, Sosnowcu,

- oraz punktach przyjmowania wniosków paszportowych i wydawania dokumentów paszportowych w Bytomiu, Gliwicach, Tarnowskich Górach, Tychach, Zabrzu, Pszczynie, Żorach, Zawierciu, Rybniku, Jastrzębiu Zdroju, Wodzisławiu Śląskim, Raciborzu.  


 http://www.katowice.uw.gov.pl/usluga/paszporty/gdzie-zlozyc-wniosek 


Najbliższe Punkty Paszportowe dla mieszkańców Gminy Woźniki:

 

Oddział Paszportowy Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach

 

ul. Jagiellońska 25
40-032 Katowice
 
tel. 32/20-77-777

 

7.30 – 15.30 pn, śr, czw, pt
7.30 – 18.00 wt, 


Uwaga! Wydawanie biletów w systemie kolejkowym odbywa się do godziny 15:00 (wt 17:30)

 

 

 Terenowa Delegatura w Częstochowie

Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach

ul. Sobieskiego 7
42-200 Częstochowa
tel. (34) 37-82-054,
      (34) 37-82-055,
      (34) 37-82-175,
     (34) 37-82-178

 

7.30 – 15.30 pn, śr, cz
7.30 – 17.30 wt,
7.30 – 13.30 ptPunkt Paszportowy w Tarnowskich Górach

Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach

ul. Karłuszowiec 5
42-600 Tarnowskie Góry
Pokój 12a (parter)
tel. 32/381-37-92.

 

7.30 – 15.30 pn, śr, cz
7.30 – 17.00 wt,
7.30 – 14.00 pt

 

 

Punkt Paszportowy w Bytomiu

Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach

ul. Parkowa 2
41-902 Bytom
 
tel. 32/281-72-24.

 

7.30 – 17.30 pn,
7.30 – 15.00 wt, śr, czw, pt
 

 

http://www.katowice.uw.gov.pl/usluga/paszporty

 

Opłaty

Wydanie paszportu w kraju:

 • 140 zł – za paszport ważny 10 lat;
 • 70 zł – za paszport ważny 10 lat, wydany (z uwzględnieniem 50 % ulgi):
  • emerytom, rencistom, osobom niepełnosprawnym i współmałżonkom tych osób, pozostającym na ich wyłącznym utrzymaniu;
  • osobom przebywającym w domach pomocy społecznej lub w zakładach opiekuńczych, albo korzystających z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych;
  • kombatantom i innym osobom będącymi ofiarami represji wojennych i okresu powojennego;
  • uczniom od 13 roku życia i studentom.

Wydanie paszportu osobie małoletniej do 13. roku życia (z uwzględnieniem 50 % ulgi):

 • 30 zł – za paszport, wydany małoletnim:
  • do czasu podjęcia ustawowo określonego obowiązku szkolnego;
  • realizującym obowiązek szkolny.

Wydanie paszportu członkom rodzin wielodzietnych posiadającym ważną Kartę Dużej Rodziny

 • 15 zł – za paszport wydany dzieciom do 13 roku życia;
 • 35 zł – za paszport wydany dzieciom od 13 do 25 roku życia;
 • 70 zł – za paszport dla rodziców i małżonków rodziców.

Częściowo obniżoną opłatę pobiera się w przypadku:

 • zmiany nazwiska, imienia lub innych danych wpisywanych do paszportu;
 • zmiany wyglądu osoby posiadającej paszport, mogącej utrudnić ustalenie jej tożsamości;
 • braku w posiadanym ważnym paszporcie miejsca na wizy i stemple przekroczenia granicy.

Wysokość opłaty ustalana jest w oparciu o okres pozostający do upływu terminu ważności dokumentu.

Nie pobiera się opłaty paszportowej od:

 • osób, które w dniu złożenia wniosku mają ukończone 70 lat;
 • osób przebywających w domach pomocy społecznej lub w zakładach opiekuńczych albo korzystających z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych, jeżeli ich wyjazd za granicę następuje w celu długotrwałego leczenia lub w związku z koniecznością poddania się operacji;
 • osób, które złożyły wniosek o wymianę paszportu z powodu jego wady technicznej;
 • żołnierzy wyznaczonych do pełnienia służby poza granicami państwa, z wyjątkiem żołnierzy zawodowych.

Kwotę podwyższoną o 200 % opłaty (potrójna wysokość opłaty obowiązującej w dniu składania wniosku) za wydawanie paszportu pobiera się:

 • jeżeli poprzednio posiadany paszport został utracony lub zniszczony z przyczyn zawinionych przez jego posiadacza.


Opłata za wydanie paszportu tymczasowego

 • 30 zł.


Wysokość opłat za paszporty i paszporty tymczasowe wydawane za granicą przez konsulów jest uregulowana rozporządzeniem Ministra Spraw Zagranicznych z dnia z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie opłat konsularnych (Dz.U. z 2013 r. poz. 522)

Termin i sposób załatwienia

Termin odbioru paszportu albo paszportu tymczasowego określa organ wydający dokument w momencie przyjmowania wniosku paszportowego. Czas oczekiwania na wydanie paszportu w kraju nie powinien być dłuższy niż 30 dni.

 • dokument paszportowy odbiera się osobiście w organie paszportowym, w którym został złożony wniosek;
 • osoba dokonująca odbioru paszportu zawierającego dane biometryczne sprawdza za pomocą czytnika elektronicznego, znajdującego się na stanowisku odbioru dokumentów w organie paszportowym, czy dane zawarte w mikroprocesorze są zgodne ze stanem faktycznym;
 • przy odbiorze dokumentu paszportowego przedstawia się dotychczas posiadany dokument paszportowy, celem jego anulowania.

Podstawa prawna

       Sprawy dotyczące wydawania paszportów regulują przepisy:  

Krajowe:

 • Ustawa z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1919 ze zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 2010 r. w sprawie dokumentów paszportowych (Dz. U. z 2010 r. Nr 152, poz. 1026
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie ewidencji paszportowych i centralnej ewidencji (Dz. U. z 2010 r. Nr 26, poz. 131)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 lutego 2010 r. w sprawie opłat za wydanie dokumentu paszportowego oraz ich zwrotu (Dz. U. z 2010 r. Nr 25, poz. 126)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie opłat konsularnych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2237)        

Unijne:

 • Rozporządzenie Rady (WE) nr 2252/2004 z dnia 13 grudnia 2004 r. w sprawie norm dotyczących zabezpieczeń i danych biometrycznych w paszportach i dokumentach podróży wydawanych przez Państwa Członkowskie

Inne informacje

PASZPORT - zawiera dane biometryczne w postaci wizerunku twarzy i odcisków palców (małoletni do 12 roku życia są zwolnieni z obowiązku pobierania odcisków palców). Polskie paszporty wydawane od dnia 28 sierpnia 2006 r. zawierają dane biometryczne w postaci wizerunku twarzy, a paszporty wydawane po 29 czerwca 2009 r. zawierają dodatkowo dane biometryczne w postaci odcisków palców.

ważny:

 • 10 lat od daty wydania dla osób powyżej 13 roku życia;
 • 5 lat dla dzieci do 13 roku życia;
 • wydawany jest na jedną osobę;
 • każdy obywatel polski ma prawo do otrzymania paszportu. Pozbawienie lub ograniczenie tego prawa może nastąpić wyłącznie w przypadkach przewidzianych w ustawie. Przypadki, kiedy organ paszportowy odmawia wydania paszportu określone są w art.17 ust 1. ustawy, a przypadki, kiedy dokument paszportowy ulega unieważnieniu - w art. 38.

 

PASZPORT TYMCZASOWY – nie zawiera danych biometrycznych.

 • ważny przez okres w nim wskazany, nie dłużej niż przez 12 miesięcy od daty wydania;
 • może być wydany:
  • obywatelom polskim przebywającym za granicą, na czas oczekiwania przez nich na doręczenie paszportu sporządzonego w Rzeczypospolitej Polskiej;
  • obywatelom polskim przebywającym czasowo w Rzeczypospolitej Polskiej
   i za granicą, na powrót do miejsca stałego pobytu;
  • obywatelom polskim przebywającym w Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą, w udokumentowanych nagłych przypadkach związanych z chorobą lub pogrzebem członka rodziny,
  • osobom przebywającym w Rzeczpospolitej Polskiej i za granicą,
   w udokumentowanych nagłych przypadkach związanych z prowadzoną działalnością zawodową;
  • osobom, od których pobranie odcisków palców jest fizycznie niemożliwe,
   a przeszkoda ta ma charakter czasowy.

 

Od dnia 1 stycznia 2015 r. członkowie rodzin wielodzietnych posiadający ważną Kartę Dużej Rodziny uprawnieni są do dodatkowych ulg w opłatach za wydanie paszportu.

Zniżka dla dzieci z rodzin wielodzietnych posiadających ważną Kartę Dużej Rodziny wynosi 75 proc. a dla rodziców z tych rodzin - 50 % opłaty za paszport określonej w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lutego 2010 r. w sprawie opłat za wydanie dokumentu paszportowego oraz ich zwrotu (Dz. U. z 2010 r. Nr 25, poz. 126).

Ulga przysługuje wszystkim posiadaczom ważnych Kart Dużej Rodziny – także tych wydanych od czerwca 2014 r. w ramach Rządowego programu dla rodzin wielodzietnych. 

Powyższe uprawnienie wynika ze zmiany w art. 8 ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych ( t. j. Dz. U. z 2013 r. Nr 268 z późn. zm.) wprowadzonej ustawą z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny ( Dz. U. z 2014 r. poz. 1863).


Źródło:

https://www.mswia.gov.pl/pl/sprawy-obywatelskie/informacje-paszportowe - Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji


Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 09 kwietnia 2008 09:25
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk
Ilość wyświetleń: 4476
02 czerwca 2020 15:50 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Aktualizacja danych sprawy.
09 stycznia 2020 08:49 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Aktualizacja danych sprawy.
06 lutego 2019 16:16 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Aktualizacja danych sprawy.
Zatrzymaj banner przewijany
Gminne Biuro Spisowe w Woźnikach przypomina użytkownikom gospodarstw rolnych, że trwa Powszechny Spis Rolny. Zachęcamy więc do kontaktu z rachmistrzami pod bezpośrednimi numerami telefonu: 571 501 265 – numer telefonu do rachmistrza obsługującego : miasto Woźniki, Lubszę, Piasek, Dyrdy, Sośnicę 571 501 261 – numer telefony do rachmistrza obsługującego : Babienicę, Pakuły, Hutę Karola, Niwy, Okrąglik, Kamieńskie Młyny, Kamienicę, Ligotę Woźnicką, Czarny Las, Niegolewkę, Górale, Mzyki i Skrzesówkę.::UWAGA! ZMIANA TRYBU PRACY URZĘDU MIEJSKIEGO ::ZBIÓRKA ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO i ELEKTRONICZNEGO::Akcja informacyjno - edukacyjna ph. ,,Koronawirus. Przestrzegaj podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny”::PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W WALCE Z KORONAWIRUSEM::UWAGA! DYŻURY RADNYCH ZAWIESZONE DO ODWOŁANIA::UWAGA! ZAGROŻENIE KORONAWIRUSEM - CO MUSISZ WIEDZIEĆ ::INFOLINIA NFZ W SPRAWIE KORONAWIRUSA::eSesja TRANSMISJA OBRAD ::eSesja PORTAL MIESZKAŃCA::Gminne Biuro Spisowe w Woźnikach przypomina użytkownikom gospodarstw rolnych, że trwa Powszechny Spis Rolny. Zachęcamy więc do kontaktu z rachmistrzami pod bezpośrednimi numerami telefonu: 571 501 265 – numer telefonu do rachmistrza obsługującego : miasto Woźniki, Lubszę, Piasek, Dyrdy, Sośnicę 571 501 261 – numer telefony do rachmistrza obsługującego : Babienicę, Pakuły, Hutę Karola, Niwy, Okrąglik, Kamieńskie Młyny, Kamienicę, Ligotę Woźnicką, Czarny Las, Niegolewkę, Górale, Mzyki i Skrzesówkę.::UWAGA! ZMIANA TRYBU PRACY URZĘDU MIEJSKIEGO ::ZBIÓRKA ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO i ELEKTRONICZNEGO::Akcja informacyjno - edukacyjna ph. ,,Koronawirus. Przestrzegaj podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny”::PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W WALCE Z KORONAWIRUSEM::UWAGA! DYŻURY RADNYCH ZAWIESZONE DO ODWOŁANIA::UWAGA! ZAGROŻENIE KORONAWIRUSEM - CO MUSISZ WIEDZIEĆ ::INFOLINIA NFZ W SPRAWIE KORONAWIRUSA::eSesja TRANSMISJA OBRAD ::eSesja PORTAL MIESZKAŃCA::