ZMIANA IMIENIA LUB NAZWISKA

Kod RWA

SO

Jednostka prowadząca

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Miejski w Woźnikach,

ul. Rynek 11, parter - pokój nr 6


Informacje telefoniczne:

34 36 69 907

Kierownik USC

34 36 69 917

 

w godzinach:

- poniedziałek: 7.30 - 16.00
Biuro podawcze - 7.30 - 17.00
- wtorek: 7.30 - 16.00   
- środa: 7.30 - 17.00    
- czwartek: 7.30 - 15.30
- piątek: 7.30 - 13.00

Inne informacje

Zmiana imienia lub nazwiska - wiadomości ogólne

 

Kto może zmienić imię i nazwisko

 • Obywatel polski

 • cudzoziemiec niemający obywatelstwa żadnego państwa, jeżeli ma w Polsce miejsce zamieszkania (apatryda)

 • cudzoziemiec, który uzyskał w Polsce status uchodźcy


Zakres zmian

Zmianie może podlegać imię lub nazwisko.

Po zmianie można mieć co najwyżej nazwisko dwuczłonowe (co do zasady) lub najwyżej dwa imiona. 


Zmiana imienia oznacza: 

 • zastąpienie wybranego imienia innym imieniem

 • zastąpienie dwóch imion jednym imieniem lub odwrotnie

 • dodanie drugiego imienia

 • zmianę pisowni imienia lub imion

 • zmianę kolejności imion


Zmiana nazwiska oznacza zmianę:

 • na inne nazwisko

 • zmianę pisowni nazwiska

 • zmianę nazwiska  ze względu na formę właściwą dla rodzaju żeńskiego lub męskiego


Kiedy można zmienić imię lub nazwisko


Zmienić można imię lub nazwisko ośmieszające lub nielicujące z godnością człowieka , a także można zmienić imię lub nazwisko na:

 • imię lub nazwisko używane

 • imię lub nazwisko, które zostało bezprawnie zmienione

 • imię lub nazwisko noszone zgodnie z przepisami prawa, którego obywatelstwo również się posiada


Katalog ważnych powodów uzasadniających zmianę jest otwarty i ma charakter przykładowy. Oceny powodów zmiany imienia lub nazwiska każdorazowo dokonuje kierownik urzędu stanu cywilnego rozpatrujący wniosek w tej sprawie.

Cudzoziemiec, który uzyskał w Polsce status uchodźcy może zmienić imię lub nazwisko wyłącznie z szczególnie ważnych powodów związanych z zagrożeniem jego prawa do życia, zdrowia, wolności lub bezpieczeństwa osobistego.

Ważne ! Zmiany nazwiska nie dokonuje się w przypadku ubiegania się o zmianę na nazwisko historyczne, wsławione w dziedzinie kultury, nauki, działalności politycznej, społecznej albo wojskowej, chyba że osoba ubiegająca się o zmianę nazwiska posiada członków rodziny o tym nazwisku.  

 

Procedura

Postępowanie o zmianę imienia lub nazwiska prowadzone jest wyłącznie na wniosek i kończy się wydaniem decyzji o zmianie imienia lub nazwiska bądź decyzji o odmowie zmiany imienia lub nazwiska, od której przysługuje odwołanie do właściwego miejscowo wojewody.


Organ właściwy, dokumenty - wniosek o zmianę imienia lub nazwiska


Wniosek o zmianę imienia lub nazwiska składa się do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego.

Osoby zamieszkałe poza granicami Polski mogą złożyć wniosek za pośrednictwem polskiego konsula  wskazując kierownika urzędu stanu cywilnego, do którego wniosek ma być przekazany.

Wniosek dotyczący małoletniego dziecka składa jego przedstawiciel ustawowy (np. rodzic).


Wniosek zawiera:

 • dane osoby, której zmiana dotyczy:
  • imię (imiona) i nazwisko oraz nazwisko rodowe

  • numer PESEL, jeżeli został nadany

 • imię lub nazwisko, na jakie ma nastąpić zmiana

 • adres do korespondencji wnioskodawcy

 • uzasadnienie

 • oświadczenie wnioskodawcy, że w tej samej sprawie nie złożył wcześniej wniosku do innego kierownika urzędu stanu cywilnego lub nie została wydana decyzja odmowna


Ponieważ zmiana imienia lub nazwiska powoduje konieczność nasienia zmiany do aktu urodzenia  i aktu małżeństwa należy wskazać także, gdzie te akty zostały sporządzone (wskazać kierownika urzędu stanu cywilnego który sporządził  ww. akty). Kierownik urzędu stanu cywilnego sam przekaże informacje do innych kierowników urzędów stanu cywilnego, aby dokonali stosownych zmian w aktach stanu cywilnego osób, których zmiana imienia lub nazwiska dotyczy. 

Ważne ! Jeżeli wnioskodawca i jego małoletnie dzieci nie posiadają aktów stanu cywilnego sporządzonych w Polsce, musi wraz z wnioskiem o zmianę imienia  lub nazwiska złożyć wniosek o przeniesienie zagranicznych dokumentów stanu cywilnego (transkrypcję).


Rozciągnięcie zmiany nazwiska rodziców na małoletnie dzieci

Zmiana nazwiska obojga rodziców rozciąga się na małoletnie dzieci oraz na dzieci, które zrodzą się z tego małżeństwa.

Jeżeli nazwisko zmienia tylko jeden z rodziców zmiana rozciąga się na małoletnie dzieci i na dzieci pochodzące od tych samych rodziców, pod warunkiem, że drugi z rodziców wyraził na to zgodę, chyba że nie ma on pełnej zdolności do czynności prawnych lub jest pozbawiony władzy rodzicielskiej albo nie żyje. Jeśli dziecko ukończyło 13 lat w chwili zmiany nazwiska, wymagana jest jego zgoda.

 

Rodzic wyraża zgodę na zmianę nazwiska dziecka:

 • osobiście przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego albo jego zastępcą

 • w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym

 • za pośrednictwem konsula Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli mieszka za granicą

  Uwaga !  W przypadku braku porozumienia między rodzicami dziecka każde z nich może zwrócić się do sądu opiekuńczego o wyrażenie zgody na zmianę nazwiska dziecka.


Dziecko wyraża zgodę na zmianę swojego nazwiska:

 • osobiście przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego albo jego zastępcą

 • w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym

 • za pośrednictwem konsula Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli mieszka za granicą 


   

Źródło: https://www.mswia.gov.pl/pl/sprawy-obywatelskie/rejestracja-stanu-cywi/12973,Administracyjna-zmiana-imienia-lub-nazwiska.html – Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji


Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 11 lutego 2016 11:46
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk
Ilość wyświetleń: 1202
18 lutego 2019 13:59 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Aktualizacja danych sprawy.
08 lutego 2019 11:08 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Aktualizacja danych sprawy.
28 maja 2018 12:05 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie załącznika.
Zatrzymaj banner przewijany
Gminne Biuro Spisowe w Woźnikach przypomina użytkownikom gospodarstw rolnych, że trwa Powszechny Spis Rolny. Zachęcamy więc do kontaktu z rachmistrzami pod bezpośrednimi numerami telefonu: 571 501 265 – numer telefonu do rachmistrza obsługującego : miasto Woźniki, Lubszę, Piasek, Dyrdy, Sośnicę 571 501 261 – numer telefony do rachmistrza obsługującego : Babienicę, Pakuły, Hutę Karola, Niwy, Okrąglik, Kamieńskie Młyny, Kamienicę, Ligotę Woźnicką, Czarny Las, Niegolewkę, Górale, Mzyki i Skrzesówkę.::UWAGA! ZMIANA TRYBU PRACY URZĘDU MIEJSKIEGO ::ZBIÓRKA ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO i ELEKTRONICZNEGO::Akcja informacyjno - edukacyjna ph. ,,Koronawirus. Przestrzegaj podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny”::PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W WALCE Z KORONAWIRUSEM::UWAGA! DYŻURY RADNYCH ZAWIESZONE DO ODWOŁANIA::UWAGA! ZAGROŻENIE KORONAWIRUSEM - CO MUSISZ WIEDZIEĆ ::INFOLINIA NFZ W SPRAWIE KORONAWIRUSA::eSesja TRANSMISJA OBRAD ::eSesja PORTAL MIESZKAŃCA::Gminne Biuro Spisowe w Woźnikach przypomina użytkownikom gospodarstw rolnych, że trwa Powszechny Spis Rolny. Zachęcamy więc do kontaktu z rachmistrzami pod bezpośrednimi numerami telefonu: 571 501 265 – numer telefonu do rachmistrza obsługującego : miasto Woźniki, Lubszę, Piasek, Dyrdy, Sośnicę 571 501 261 – numer telefony do rachmistrza obsługującego : Babienicę, Pakuły, Hutę Karola, Niwy, Okrąglik, Kamieńskie Młyny, Kamienicę, Ligotę Woźnicką, Czarny Las, Niegolewkę, Górale, Mzyki i Skrzesówkę.::UWAGA! ZMIANA TRYBU PRACY URZĘDU MIEJSKIEGO ::ZBIÓRKA ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO i ELEKTRONICZNEGO::Akcja informacyjno - edukacyjna ph. ,,Koronawirus. Przestrzegaj podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny”::PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W WALCE Z KORONAWIRUSEM::UWAGA! DYŻURY RADNYCH ZAWIESZONE DO ODWOŁANIA::UWAGA! ZAGROŻENIE KORONAWIRUSEM - CO MUSISZ WIEDZIEĆ ::INFOLINIA NFZ W SPRAWIE KORONAWIRUSA::eSesja TRANSMISJA OBRAD ::eSesja PORTAL MIESZKAŃCA::