WYDANIE ZEZWOLENIA NA PROWADZENIE ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ LUB ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA OBSZARZE GMINY WOŻNIKI

Kod RWA

NG

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

1. Pisemny wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i/lub zbiorowego odprowadzania ścieków na obszarze gminyWoźniki, który powinien zawierać:

  • oznaczenie przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjnego ubiegającego się o zezwolenie, jego siedzibę i adres,
  • określenie przedmiotu i obszaru działalności,
  • określenie środków technicznych i finansowych, jakimi dysponuje wnioskodawca ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie działalności objętej wnioskiem,
  • informacje o wynikach ekonomicznych dotychczasowej działalności gospodarczej wnioskodawcy,
  • informacje charakteryzujące poziom świadczonych usług w zakresie ilości, jakości oraz ciągłości dostarczania wody oraz/lub odprowadzania ścieków,
  • informacje o technologiach stosowanych lub przewidzianych do stosowania przy dostarczaniu wody oraz/lub odprowadzaniu i oczyszczaniu ścieków,
  • określenie terminu podjęcia działalności objętej wnioskiem,
  • numer w rejestrze przedsiębiorców albo ewidencji działalności gospodarczej oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP),
  • projekt regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

2. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej wniesionej na konto gminy Woźniki

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Miejski w Woźnikach,

42-289 Woźniki, 

Rynek 11,

 

REFERAT INWESTYCJI I INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ

 pokój nr 18

tel. 34 366 99 04 

 

w godzinach:

- poniedziałek: 7.30 - 16.00
Biuro podawcze - 7.30 - 17.00
- wtorek: 7.30 - 16.00   
- środa: 7.30 - 17.00    
- czwartek: 7.30 - 15.30
- piątek: 7.30 - 13.00

Opłaty

1) Za wydanie zezwolenia na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków pobiera się opłatę w wysokości 616 zł, na podstawie załącznika do ustawy z 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2018,  poz. 1044) - część III poz. 44).

 

2) 50% stawki opłaty skarbowej wskazanej w pkt 1 – za przedłużenie terminu ważności lub rozszerzenie obszaru działalności każdego rodzaju działalności objętego zezwoleniem.

 

3) Opłata skarbowa za wydanie zezwolenia podlega zwrotowi, jeżeli pomimo jej zapłacenia zezwolenie nie zostało wydane; zwrot opłaty skarbowej następuje wyłącznie na wniosek; prawo do zwrotu opłaty wygasa po upływie pięciu lat licząc od końca roku, w którym dokonano zapłaty.

Podstawa prawna

Ustawa z 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1152)

Tryb odwoławczy

1. Od decyzji przysługuje stronie prawo do odwołania się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

2. Odwołanie należy złożyć za pośrednictwem Burmistrza Woźnik.

Inne informacje

Do wniosku załącza się:

1. Kopie dokumentów, z których wynikają przedstawione we wniosku środki finansowe /np. ostatnie sprawozdanie finansowe za rok obrotowy lub inne/*

2. Kopie dokumentów, z których wynikają przedstawione we wniosku wyniki ekonomiczne /np. rachunek zysków i strat lub inne/*

3. Informacje charakteryzujące poziom świadczonych usług w zakresie ilości, jakości, standardów oraz ciągłości dostarczania wody i/lub odprowadzania ścieków/*

4. Aktualne wyniki badań jakości wody i/lub odprowadzanych ścieków w przypadku już prowadzonej działalności we wnioskowanym zakresie

5. Informacje o technologiach stosowanych lub przewidzianych do stosowania przy dostarczaniu wody i/lub odprowadzaniu i oczyszczaniu ścieków/*

6. Kopie dokumentów potwierdzających formę własności urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych/*, którymi dysponuje wnioskodawca

7. Projekt regulaminu dostarczania wody i/lub dprowadzania ścieków/*

 

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 08 lutego 2013 13:56
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk
Ilość wyświetleń: 2670
21 marca 2019 13:19 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Aktualizacja danych sprawy.
19 marca 2019 10:47 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Aktualizacja danych sprawy.
15 lutego 2019 12:32 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Aktualizacja danych sprawy.
Zatrzymaj banner przewijany
Gminne Biuro Spisowe w Woźnikach przypomina użytkownikom gospodarstw rolnych, że trwa Powszechny Spis Rolny. Zachęcamy więc do kontaktu z rachmistrzami pod bezpośrednimi numerami telefonu: 571 501 265 – numer telefonu do rachmistrza obsługującego : miasto Woźniki, Lubszę, Piasek, Dyrdy, Sośnicę 571 501 261 – numer telefony do rachmistrza obsługującego : Babienicę, Pakuły, Hutę Karola, Niwy, Okrąglik, Kamieńskie Młyny, Kamienicę, Ligotę Woźnicką, Czarny Las, Niegolewkę, Górale, Mzyki i Skrzesówkę.::UWAGA! ZMIANA TRYBU PRACY URZĘDU MIEJSKIEGO ::ZBIÓRKA ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO i ELEKTRONICZNEGO::Akcja informacyjno - edukacyjna ph. ,,Koronawirus. Przestrzegaj podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny”::PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W WALCE Z KORONAWIRUSEM::UWAGA! DYŻURY RADNYCH ZAWIESZONE DO ODWOŁANIA::UWAGA! ZAGROŻENIE KORONAWIRUSEM - CO MUSISZ WIEDZIEĆ ::INFOLINIA NFZ W SPRAWIE KORONAWIRUSA::eSesja TRANSMISJA OBRAD ::eSesja PORTAL MIESZKAŃCA::Gminne Biuro Spisowe w Woźnikach przypomina użytkownikom gospodarstw rolnych, że trwa Powszechny Spis Rolny. Zachęcamy więc do kontaktu z rachmistrzami pod bezpośrednimi numerami telefonu: 571 501 265 – numer telefonu do rachmistrza obsługującego : miasto Woźniki, Lubszę, Piasek, Dyrdy, Sośnicę 571 501 261 – numer telefony do rachmistrza obsługującego : Babienicę, Pakuły, Hutę Karola, Niwy, Okrąglik, Kamieńskie Młyny, Kamienicę, Ligotę Woźnicką, Czarny Las, Niegolewkę, Górale, Mzyki i Skrzesówkę.::UWAGA! ZMIANA TRYBU PRACY URZĘDU MIEJSKIEGO ::ZBIÓRKA ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO i ELEKTRONICZNEGO::Akcja informacyjno - edukacyjna ph. ,,Koronawirus. Przestrzegaj podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny”::PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W WALCE Z KORONAWIRUSEM::UWAGA! DYŻURY RADNYCH ZAWIESZONE DO ODWOŁANIA::UWAGA! ZAGROŻENIE KORONAWIRUSEM - CO MUSISZ WIEDZIEĆ ::INFOLINIA NFZ W SPRAWIE KORONAWIRUSA::eSesja TRANSMISJA OBRAD ::eSesja PORTAL MIESZKAŃCA::