DOWÓD OSOBISTY - ZAWIADOMIENIE O UTRACIE/USZKODZENIU DOKUMENTU

Kod RWA

SO

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

  • Formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego (do zgłoszenia uszkodzenia dowodu osobistego załącza się uszkodzony dowód osobisty)

  • Inny dokument tożsamości, na przykład paszport – jeśli jest;

  • Dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa: oryginał, odpis, wypis lub kserokopia (oryginał do wglądu) wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty.

Miejsce złożenia dokumentów

W Gminie Woźniki wniosek można złożyć w:


Urzędzie Miejskim w Woźnikach
ul. Rynek 11, parter, pokój nr 6
w godzinach:
- poniedziałek: 7.30 - 16.00
- wtorek: 7.30 - 16.00   
- środa: 7.30 - 17.00   
- czwartek: 7.30 - 15.30
- piątek: 7.30 - 13.00

Dodatkowe informacje telefoniczne po nr tel.:
34 366 99 07
34 366 99 17

 

Zgłoszenia utraty /uszkodzenia dowodu osobistego można dokonać:
1. osobiście w formie pisemnej, w organie gminy, który wydał dowód osobisty;
2. w formie dokumentu elektronicznego (za pośrednictwem portalu ePUAP).

 

Kto może wystąpić z wnioskiem/zainicjować sprawę:
Posiadacz dowodu osobistego, którego dowód osobisty został utracony (w wyniku kradzieży, zgubienia, całkowitego zniszczenia) lub uszkodzony, zgłasza niezwłocznie, osobiście ten fakt organowi dowolnej gminy, a posiadacz dowodu osobistego przebywający poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - dowolnemu konsulowi.
Zgłoszenia można dokonać w formie dokumentu elektronicznego, w organie gminy, który wydał dowód osobisty, potwierdzonego przez zgłaszającego podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą certyfikatu kwalifikowanego albo profilem zaufanym ePUAP.
Zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego – konsulowi Rzeczypospolitej Polskiej można również dokonać w formie pisemnej za pomocą poczty lub telefaksu.
Posiadacz dowodu osobistego może zgłosić utratę lub uszkodzenie dowodu osobistego za pomocą usługi elektronicznej udostępnionej przez ministra właściwego do spraw informatyzacji.
Zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego posiadacza dowodu osobistego nieposiadającego zdolności do czynności prawnych lub posiadającego ograniczoną zdolność do czynności prawnych dokonuje rodzic, opiekun prawny lub kurator. Za osobę małoletnią lub ubezwłasnowolnioną, która czasowo przebywa, w szczególności w związku  z wypoczynkiem, leczeniem lub nauką, pod opieką innej osoby niż rodzic lub opiekun ustanowiony przez sąd,  o utracie dowodu osobistego zawiadamia opiekun faktyczny tej osoby.

W przypadku niemożności osobistego stawiennictwa osoby, która utraciła dowód osobisty z powodu choroby, niepełnosprawności lub innej niedającej się pokonać przeszkody, zawiadomienia o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego może dokonać pełnomocnik legitymujący się pełnomocnictwem szczególnym do dokonania zgłoszenia. Zasadność indywidualnie w każdej sprawie oceni pracownik Urzędu Miejskiego w Woźnikach.
Posiadacz dowodu osobistego może zgłosić Policji utratę dowodu osobistego w wyniku przestępstwa. Wtedy nie musi już ponawiać takiego zgłoszenia w urzędzie.

Posiadacz dowodu osobistego zgłoszonego jako utracony w przypadku jego odnalezienia jest obowiązany niezwłocznie przekazać go organowi dowolnej gminy lub konsulowi Rzeczypospolitej Polskiej.
Funkcjonariusz publiczny w przypadku stwierdzenia, że dowód osobisty okazany przez jego posiadacza został zgłoszony jako utracony, jest obowiązany zatrzymać ten dokument i przekazać organowi, który go wydał.

Opłaty

Brak opłat.


Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa  lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii wynosi  17 zł.

Z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej.

Termin i sposób załatwienia

Niezwłocznie.


Organ przyjmujący zawiadomienie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego wydaje jego posiadaczowi od ręki i nieodpłatnie zaświadczenie stwierdzające fakt utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego:
- z urzędu – w przypadku osobistego zgłoszenia dokonanego w organie gminy lub placówce konsularnej
- na wniosek – w przypadku  zgłoszenia dokonanego w formie dokumentu elektronicznego, oraz posiadaczowi dowodu osobistego przebywającego poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, który dokonał tego zgłoszenia w formie pisemnej za pomocą poczty lub telefaksu.

Zaświadczenie o uracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego wydaje się tylko raz i jest ważne do czasu wydania nowego dowodu osobistego, nie dłużej jednak niż przez 2 miesiące.


Podstawa prawna

• Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych;


• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 stycznia  2020 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydawania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu;


• Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

Tryb odwoławczy

 

Nie przysługuje

Inne informacje

Dowód osobisty ulega unieważnieniu z dniem zawiadomienia o jego kradzieży, zagubieniu, całkowitym zniszczeniu lub z dniem przekazania go przez osobę trzecią do najbliższego organu administracji publicznej. Osoba, która utraciła dokument, jest zobowiązana niezwłocznie wystąpić do właściwego urzędu gminy (miasta) o wydanie nowego dokumentu.


Dowód osobisty zgłoszony jako utracony jest nieodwracalnie unieważniany w Rejestrze Dowodów Osobistych do którego dostęp regulują przepisy ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych. Posługiwanie się dowodem osobistym zgłoszonym jako utracony może więc powodować negatywne konsekwencje dla jego posiadacza podczas przekraczania granic lub dokonywania czynności prawnych na podstawie tego dokumentu.


Dowód osobisty unieważniony w systemie na skutek zgłoszenia utraty nie nosi fizycznych znamion unieważnienia (odcięcie rogu) przez co sprawiać może wrażenie dokumentu ważnego, niemniej dokument ten nie służy już do potwierdzania tożsamości i przekraczania granic państw o których mowa w art.4 ust.1 ustawy o dowodach osobistych.


W przypadku znalezienia cudzego dowodu osobistego, należy niezwłocznie przekazać ten dokument:
- organowi dowolnej gminy;
- Policji;
- innemu organowi administracji publicznej;
- placówce konsularnej Rzeczypospolitej Polskiej;
- posiadaczowi dowodu osobistego, który w takim przypadku jest zobowiązany zawiadomić wskazane organy o utracie dowodu osobistego.


Informacje dodatkowe:
Jeżeli twój dowód zaginął albo ktoś ci go ukradł – zgłoś to w swoim banku. Dzięki temu zadbasz o swoje bezpieczeństwo i ochronisz się przed oszustami. Bank przekaże informację o utracie dowodu innym bankom, operatorom komórkowym i wielu różnym firmom.


Zgłoś utratę dowodu w banku, nawet jeśli nie masz konta bankowego!

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Katarzyna Nowacka - Referat Spraw Obywatelskich
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 01 września 2011 12:10
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk
Ilość wyświetleń: 2486
29 maja 2020 13:01 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Aktualizacja danych załącznika.
29 maja 2020 13:01 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Aktualizacja danych załącznika.
29 maja 2020 13:00 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie załącznika.
Zatrzymaj banner przewijany
UWAGA! ZMIANA TRYBU PRACY URZĘDU MIEJSKIEGO ::UWAGA! Gminne Biuro Spisowe w Woźnikach informuje, iż w związku z wysokim poziomem zachorowań, spowodowanych pandemią COVID–19, Zastępca Generalnego Komisarza Spisowego podjął decyzję o prowadzeniu przez rachmistrzów spisowych wyłącznie wywiadów telefonicznych w gospodarstwach rolnych::ZBIÓRKA ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO i ELEKTRONICZNEGO::Akcja informacyjno - edukacyjna ph. ,,Koronawirus. Przestrzegaj podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny”::PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W WALCE Z KORONAWIRUSEM::UWAGA! DYŻURY RADNYCH ZAWIESZONE DO ODWOŁANIA::UWAGA! ZAGROŻENIE KORONAWIRUSEM - CO MUSISZ WIEDZIEĆ ::INFOLINIA NFZ W SPRAWIE KORONAWIRUSA::eSesja TRANSMISJA OBRAD ::eSesja PORTAL MIESZKAŃCA::UWAGA! ZMIANA TRYBU PRACY URZĘDU MIEJSKIEGO ::UWAGA! Gminne Biuro Spisowe w Woźnikach informuje, iż w związku z wysokim poziomem zachorowań, spowodowanych pandemią COVID–19, Zastępca Generalnego Komisarza Spisowego podjął decyzję o prowadzeniu przez rachmistrzów spisowych wyłącznie wywiadów telefonicznych w gospodarstwach rolnych::ZBIÓRKA ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO i ELEKTRONICZNEGO::Akcja informacyjno - edukacyjna ph. ,,Koronawirus. Przestrzegaj podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny”::PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W WALCE Z KORONAWIRUSEM::UWAGA! DYŻURY RADNYCH ZAWIESZONE DO ODWOŁANIA::UWAGA! ZAGROŻENIE KORONAWIRUSEM - CO MUSISZ WIEDZIEĆ ::INFOLINIA NFZ W SPRAWIE KORONAWIRUSA::eSesja TRANSMISJA OBRAD ::eSesja PORTAL MIESZKAŃCA::