GMINNA KOMISJA d/s PROFILAKTYKI i ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH Kadencja 2018 - 2023

Informacje

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (dalej GKRPA) w Gminie Woźniki została powołana na podstawie Zarządzenia nr KR.120.187.2018 Burmistrza Woźnik z dnia 4 grudnia 2018 r.

GKRPA inicjuje oraz koordynuje działania w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień na terenie Gminy Woźniki, w szczególności:
1. Przygotowuje i opiniuje przedstawiony Radzie Miejskiej w Woźnikach projekt Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, który uwzględnia:
a) kształtowanie skoordynowanej polityki wobec uzależnień na terenie Gminy Woźniki,
b) działania ograniczające dostępność alkoholu i narkotyków,
c) tworzenie warunków sprzyjających motywacji do powstrzymania się od spożywania napojów alkoholowych i narkotyków,
d) leczenie osób uzależnionych od alkoholu i/lub narkotyków oraz pomoc psychologiczną i terapeutyczną członkom ich rodzin,
e) prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i narkotykowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży.
2. Opiniuje wydawane zezwolenia na sprzedaż lub podawanie napojów alkoholowych pod względem zgodności lokalizacji punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży, o których mowa w art. 12 ust. 1 i 2 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi:
a) w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych,
b) w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży i poza miejsce sprzedaży.
3. Podejmuje czynności zmierzające do orzeczenie o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego.
4. Kontroluje przestrzeganie zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż lub podawanie napojów alkoholowych (na podstawie upoważnienia wystawionego przez Burmistrza Woźnik – art. 18 ust. 8 ustawy).
W ramach komisji działają dwa zespoły problemowe:
a) zespół ds. lecznictwa odwykowego w składzie:
- Dyrdzik Lucyna
- Kupka Krzysztof
- Potempa Halina
- Szawiński Leszek
- Usnacht Jan
b) zespół kontrolujący placówki handlowe prowadzące sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych w składzie:
- Cieluch Krzysztof
- Hryciuk Zdzisław
- Klyta Aneta
- Szewczyk-Pliczko Agata

Informacje i dokumenty dotyczące realizacji zadań wynikających z zapisów ustaw: o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz o przeciwdziałaniu narkomanii znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej w zakładce „Profilaktyka uzależnień” (www.bip.wozniki.pl).

Skład

Przewodnicząca Komisji

Wiceprzewodniczący Komisji

Członek Komisji

Członek Komisji

Członek Komisji

Członek Komisji

Członek Komisji

Członek Komisji

Członek Komisji

Dokumenty

> Zarządzenia Burmistrza

> Zarządzenia Burmistrza

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 22 listopada 2010 14:25
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk
Ilość wyświetleń: 531943
05 czerwca 2020 08:56 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Aktualizacja danych członka komisji: młodszy aspirant, Komisariat Policji w Woźnikach.
05 czerwca 2020 08:54 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie członka komisji: sierżant sztabowy, Komisariat Policji w Woźnikach.
05 czerwca 2020 08:53 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Usunięcie członka komisji.
Zatrzymaj banner przewijany