Rada Społeczna przy Gminnym Zespole Ośrodków Zdrowia w Woźnikach Kadencja 2010 - 2014

Informacje

Przy Gminnym Zespole Ośrodków Zdrowia w Woźnikach działa Rada Społeczna, która jest organem inicjującym i opiniodawczym Rady Miejskiej w Woźnikach oraz organem doradczym Dyrektora Zespołu.

Kadencja Rady Społecznej trwa 3 lata.

Rada Społeczna wyraża swoje decyzje, wnioski i opinie w formie uchwały.

Przewodniczący i członkowie Rady Społecznej wykonują swoje funkcje osobiście.

Rada Społeczna odbywa posiedzenia w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

Rada Społeczna działa na podstawie ustawy o działalności leczniczej, niniejszego statutu oraz zatwierdzonego przez Radę Miejską regulaminu, który określa w szczególności: sposób zwoływania posiedzeń Rady, tryb jej pracy, sposób podejmowania prawomocnych uchwał.

Radę Społeczną powołuje i odwołuje oraz zwołuje jej pierwsze posiedzenie – Rada Miejska w Woźnikach.

Członkowie Rady podlegają odwołaniu z Rady przed upływem kadencji w następujących przypadkach:

1)Zatrudnienia tej osoby w Gminnym Zespole Ośrodków Zdrowia w Woźnikach,

2)Skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne,

3)Skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo nieumyślne przeciwko życiu i zdrowiu ludzkiemu, działalności instytucji państwowych i samorządu terytorialnego, wiarygodności dokumentów,

4)Podjęcia zatrudnienia lub pełnienia funkcji mogących pozostawać w sprzeczności z interesami Gminnego Zespołu Ośrodków Zdrowia w Woźnikach lub/i podmiotu tworzącego.

Obsługę kancelaryjną Rady Społecznej zapewnia Przewodniczący.


W skład Rady Społecznej zespołu wchodzi Burmistrz Woźnik jako przewodniczący oraz co najmniej 8 członków.


W posiedzeniach Rady Społecznej uczestniczy:
1)Dyrektor zakładu,
2)Przedstawiciele organizacji związkowych działających w zakładzie.
W posiedzeniach Rady Społecznej mają prawo uczestniczyć z głosem doradczym przedstawiciele samorządów zawodów medycznych oraz inne zaproszone osoby.Do zadań rady społecznej należy:

1. Przedstawianie podmiotowi tworzącemu wniosków i opinii w sprawach:

1)zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego,

2)związanych z przekształceniem lub likwidacją, rozszerzeniem lub ograniczeniem działalności,

3)przyznawania Dyrektorowi nagród,

4)rozwiązania umowy cywilnoprawnej z Dyrektorem,

5)regulaminu organizacyjnego.


2. Przedstawianie Dyrektorowi wniosków i opinii w sprawach:

1)planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego,

2)rocznego sprawozdania z planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego,

3)kredytów bankowych lub dotacji,

4)podziału zysku.


3. Dokonywanie okresowych analiz skarg i wniosków wnoszonych przez pacjentów, z wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi medycznemu.


4. Opiniowanie wniosku w sprawie czasowego zaprzestania działalności leczniczej.


5. Wykonywanie innych zadań określonych w ustawie i statucie.
(Źródło: Uchwała Nr 159/XIV/2012 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie nadania statutu Gminnemu Zespołowi Ośrodków Zdrowia w Woźnikach )

Skład

Przewodniczący Rady Społecznej

Przedstawiciel Wojewody Śląskiego

Przedstawiciel Rady Miejskiej w Woźnikach

Przedstawiciel Rady Miejskiej w Woźnikach

Przedstawiciel Rady Miejskiej w Woźnikach

Przedstawiciel Rady Miejskiej w Woźnikach

Przedstawiciel Rady Miejskiej w Woźnikach

Przedstawiciel Rady Gminy Starcza

Przedstawiciel Rady Gminy Starcza

Dokumenty

> Uchwały Rady Miejskiej

RADA SPOŁECZNA przy G ZOZ w Woźnikach

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 24 listopada 2010 13:52
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk
Ilość wyświetleń: 1285186
16 września 2019 15:43 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Aktualizacja danych stanowiska: ..
16 września 2019 15:42 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Aktualizacja danych stanowiska: Radny Rady Miejskiej w Woźnikach
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Członek Komisji Budżetowej
.
16 września 2019 15:39 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie członka komisji: Członek Komisji.
Zatrzymaj banner przewijany