Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Woźnikach

Logo jednostki

Adres

ul. Górna 5

42-289 Woźniki

Telefon

34 35 73 388

Stanowiska

Dyrektor Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Woźnikach

Kontakt

STATUT MIEJSKO - GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W WOŹNIKACH

U C H W A Ł A Nr 326/XXX/2002
Rady Miejskiej w Woźnikach
z dnia 29 stycznia 2002

w sprawie: nadania statutu Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej.


Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit h ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (tj. DzU z 2001 Nr 142 poz 1591) i art. 33 pkt 3 Statutu Gminy wprowadzonego uchwałą Rady Miejskiej w Woźnikach Nr 134,"XIV/'96 z dnia 22.04.1996 z późniejszymi zmianami Rada Miejska w Woźnikach

uchwala

§1

Nadać Miejsko - Gminnej Bibliotece Publicznej- jednostce organizacyjnej Gminy Woźniki utworzonej uchwałą Nr. 314/XXIX/2001 z dnia 27 grudnia 2001 statut w brzmieniu zgodnym z załącznikiem do uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miejskiemu w Woźnikach.

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Załącznik do uchwały 326/XXX/2002


STATUT
MIEJSKO - GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W WOŹNIKACH


1. Postanowienia ogólne

§1

Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna zwana dalej Biblioteką została utworzona na mocy uchwały Rady Miejskiej w Woźnikach Nr 314/XXIX/2001 z dnia 27 grudnia 2001.

§ 2.

Biblioteka działa na podstawie:
1. Ustawy o samorządzie terytorialnym
2. Ustawy o bibliotekach
3. Ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej
4. Niniejszego statutu.

§3

Terenem działania Biblioteki jest miasto i gmina Woźniki.

§ 4.

1. Siedziba Biblioteki mieści się w budynku Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Woźnikach przy ulicy Górnej 5.
2. Biblioteka używa pieczęci podłużnej z pełna nazwą w brzmieniu: "Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna im. J. Lompy 42-289 Woźniki, ul. Górna 5" oraz pieczęci okrągłej z nazwą w otoku.

§5

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury i Sztuki z dnia 17 lutego 1992 Biblioteka została wpisana do księgi rejestrowej instytucji kultury prowadzonej przez Gminę Woźniki pod Nr 1 uzyskując osobowość prawną.

§ 6.

Biblioteka wchodzi w skład ogólnokrajowej sieci bibliotecznej.


2. Cele i zadania Biblioteki

§ 7.

Biblioteka realizuje zadania Gminy w zakresie zaspokajania i rozwijania potrzeb czytelniczych mieszkańców oraz służące upowszechnianiu wiedzy i rozwojowi kultury.

§8.

Do podstawowych zadań Biblioteki należy:
1. Gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu. 2. Prowadzenie działalności informacyjne - bibliograficznej.
3. Udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz, prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych z uwzględnieniem potrzeb wszystkich, także chorych i niepełnosprawnych mieszkańców miasta i gminy.
4. Organizowanie różnego typu imprez popularyzujących wiedzę, kulturę, książkę i czytelnictwo.
5. Współdziałanie z bibliotekami wchodzącymi w skład ogólnokrajowej sieci bibliotecznej.
6. Współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami kultury, organizacjami i stowarzyszeniami w zakresie rozwijania i zaspokajania kulturalnych i oświatowych potrzeb społeczeństwa.
7. Doskonalenie zawodowe pracowników przez samokształcenie.
8. Doskonalenie form i metod obsługi użytkowników Biblioteki poprzez wykorzystanie nowych możliwości technicznych w tej dziedzinie.
9. Sprawowanie nadzoru nad filiami własnej sieci, udzielanie im instruktażu i pomocy organizacyjnej oraz wydawanie zaleceń.
10. Współuczestniczenie w organizowaniu imprez środowiskowych lub ponadlokalnych organizowanych przez Gminę.

§9.

Biblioteka może prowadzić inne działania mające na celu zaspokajanie potrzeb środowiska.
3. Zarządzanie i organizacja.

§10.

1. Na czele Biblioteki stoi kierownik, który kieruje jej działalnością, reprezentuje ją na zewnątrz i jest za nią odpowiedzialny.
2. Kierownika powołuje, awansuje i odwołuje Zarząd Miejski.
3. Pracowników Biblioteki zatrudnia, awansuje i zwalnia Kierownik Biblioteki - dla pracowników Biblioteki stosuje się przepisy o wynagradzaniu pracowników instytucji kultury.
4. Kierownik i pracownicy powinni posiadać kwalifikacje odpowiednie do zajmowanych stanowisk i pełnionych funkcji określone odrębnymi przepisami.

§ 11.

Kierownik ustala szczegółowy zakres działania i dokonuje rozdziału zadań między pracowników.

§ 12.

W skład Biblioteki wchodzą:
1. Biblioteka Centralna w Woźnikach.
2. Filia w Babienicy.
3. Filia w Lubszy.

§ 13.

Biblioteka samodzielnie opracowuje plany swojej działalności.
4. Gospodarka finansowa.

§ 14.

Biblioteka prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o rachunkowości.

§ 15.

Wysokość rocznej dotacji na działalność Biblioteki określa Rada Miejska w Woźnikach.

§ 16

Przychodami Biblioteki są wpływy z prowadzonej działalności, w tym ze sprzedaży majątku ruchomego z wyłączeniem dóbr kultury oraz najmu i dzierżawy składników majątkowych, dotacje z budżetu, środki otrzymywane od osób fizycznych i prawnych oraz z innych źródeł.

§ 17.

Biblioteka gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.
2. Podstawą gospodarki finansowej Biblioteki jest plan działalności, zatwierdzony przez kierownika z zachowaniem wysokości dotacji organizatora.
3. Plan działalności Biblioteki zawiera w miarę potrzeb: plan usług, plan przychodów i kosztów, plan remontów i konserwacji środków trwałych oraz plan inwestycji.

§ 18.

1. Wartość majątku Biblioteki odzwierciedla fundusz biblioteki.
2. Fundusz biblioteki zwiększa się lub zmniejsza o kwotę wartości majątku instytucji, będących skutkiem:
1) aktualizacji wyceny środków trwałych na podstawie odrębnych przepisów,
2) nieodpłatnego przekazania lub otrzymania środków trwałych, wartości
niematerialnych i prawnych,
3) łączenia i podziału instytucji kultury na podstawie bilansów zamknięcia
dzielonych lub łączonych instytucji.
3. Fundusz biblioteki zwiększa się o:
1) amortyzację majątku trwałego,
2) dotacje budżetowe na finansowanie rozwoju Biblioteki,
3) zysk pozostający w dyspozycji Biblioteki,
4) środki z innych źródeł.
4. Fundusz biblioteki zmniejsza się o:
1) straty bilansowe,
2) umorzenie majątku trwałego,
3) finansowanie inwestycji,
4) inne zmniejszenia.
5. Biblioteka tworzy zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
6. Biblioteka dokonuje odpisów amortyzacyjnych na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
7. Biblioteka może tworzyć z zysku oraz innych środków przekazanych przez osoby prawne i osoby fizyczne fundusz załogi, z przeznaczeniem na wypłatę nagród indywidualnych oraz inne fundusze.
5. Postanowienia końcowe.

§ 19.

Statut oraz wszelkie jego zmiany uchwala Rada Miejska w Woźnikach.

§ 20.

Podział oraz likwidacja Biblioteki wymagają uchwały Rady Miejskiej w Woźnikach.

--------------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 341/XXXI/2002
Rady Miejskiej w Woźnikach
Z dnia 10 kwietnia 2002 roku

W sprawie: zmiany uchwały Nr 326/XXX/2002 z dnia 29 stycznia 2002 w sprawie nadania statutu Miejsko Gminnej Bibliotece Publicznej w Woźnikach

Na podstawie art.18 ust 2 pkt 9 lit h ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001 Nr. 142 poz. 1591) art. 33 pkt. 3 Statutu Gminy wprowadzonego uchwałą Rady Miejskiej w Woźnikach Nr 134/XIV/96 z dnia 22.04.1996 z późniejszymi zmianami Rada Miejska w Woźnikach

U c h w a l a

§ 1

W Statucie Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej stanowiącym załącznik do uchwały Nr 326/XXX/2002 dodaje się §6A w brzmieniu: ,, Nadzór merytoryczny nad działalnością Biblioteki sprawuje Biblioteka Śląska w Katowicach”

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miejskiemu w Woźnikach

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


--------------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA Nr 117/X/2003
Rady Miejskiej w Woźnikach
z dnia 4 grudnia 2003

w sprawie: zmiany uchwały Nr 326/XXX/2002 z dnia 29 stycznia 2002 w sprawie nadania statutu Miejsko - Gminnej Bibliotece Publicznej w Woźnikach.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit h ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (tj. DzU z 2001 Nr 142 poz 1591 ze zmianami) oraz § 10 pkt 10 lit h i § 44 pkt 3 Statutu Gminy wprowadzonego uchwałą Rady Miejskiej w Woźnikach Nr 44/IV/03 z dnia 26.02.2003 Rada Miejska w Woźnikach

uchwala:

§ 1.

W Statucie Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Woźnikach stanowiącym załącznik do uchwały Nr 326/XXX/2002 (zmiana uchwałą Nr 341/XXXI/2002) wprowadza się następujące zmiany:
1. Dodaje się § 5A w brzmieniu:
„l. Organizatorem Biblioteki jest gmina Woźniki.
2. Organizator zapewnia warunki działalności i rozwoju Biblioteki, odpowiadające jej zadaniom."
2. Dodaje się § 5B w brzmieniu: „Nadzór w zakresie organizacji i funkcjonowania sprawuje Burmistrz Woźnik".
3. § 6A otrzymuje brzmienie:
„l. Nadzór merytoryczny nad działalnością Biblioteki sprawuje Biblioteka Powiatowa ustanowiona dla powiatu lublinieckiego.
2. W sprawach wykraczających poza możliwości organizacyjne biblioteki powiatowej może bezpośrednio korzystać z pomocy Biblioteki Śląskiej, pełniącej w woj. śląskim ustawowe funkcje właściwe dla wojewódzkiej biblioteki publicznej."
4. Dodaje się § 9A w brzmieniu „Przy bibliotece mogą działać stowarzyszenia i fundacje zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa".
5. § 10 otrzymuje brzmienie:
„l. Na czele Biblioteki stoi dyrektor, który kieruje jej działalnością, reprezentuje ją na zewnątrz i jest za nią odpowiedzialny.
2. Dyrektora powołuje, odwołuje i awansuje Burmistrz Woźnik.
3. Pracowników Biblioteki zatrudnia, awansuje i zwalnia Dyrektor Biblioteki - dla
pracowników Biblioteki stosuje się przepisy o wynagradzaniu pracowników
instytucji kultury.
4. Dyrektor i pracownicy powinni posiadać kwalifikacje odpowiednie do zajmowanych stanowisk i pełnionych funkcji."
6. § 11 otrzymuje brzmienie: „Dyrektor ustala szczegółowy zakres działania i dokonuje rozdziału zadań między pracowników."

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Woźnik.

§ 3.

Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 26 marca 2008 14:06
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk
Ilość wyświetleń: 8131
22 lutego 2016 11:16 (Daria Nowaczyk) - Aktualizacja danych stanowiska: Dyrektor Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Woźnikach.
28 maja 2015 13:34 (Daria Nowaczyk) - Aktualizacja danych stanowiska: Kierownik Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Woźnikach.
28 maja 2015 13:02 (Daria Nowaczyk) - Aktualizacja danych jednostki.
Zatrzymaj banner przewijany
Gminne Biuro Spisowe w Woźnikach przypomina użytkownikom gospodarstw rolnych, że trwa Powszechny Spis Rolny. Zachęcamy więc do kontaktu z rachmistrzami pod bezpośrednimi numerami telefonu: 571 501 265 – numer telefonu do rachmistrza obsługującego : miasto Woźniki, Lubszę, Piasek, Dyrdy, Sośnicę 571 501 261 – numer telefony do rachmistrza obsługującego : Babienicę, Pakuły, Hutę Karola, Niwy, Okrąglik, Kamieńskie Młyny, Kamienicę, Ligotę Woźnicką, Czarny Las, Niegolewkę, Górale, Mzyki i Skrzesówkę.::UWAGA! ZMIANA TRYBU PRACY URZĘDU MIEJSKIEGO ::ZBIÓRKA ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO i ELEKTRONICZNEGO::Akcja informacyjno - edukacyjna ph. ,,Koronawirus. Przestrzegaj podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny”::PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W WALCE Z KORONAWIRUSEM::UWAGA! DYŻURY RADNYCH ZAWIESZONE DO ODWOŁANIA::UWAGA! ZAGROŻENIE KORONAWIRUSEM - CO MUSISZ WIEDZIEĆ ::INFOLINIA NFZ W SPRAWIE KORONAWIRUSA::eSesja TRANSMISJA OBRAD ::eSesja PORTAL MIESZKAŃCA::Gminne Biuro Spisowe w Woźnikach przypomina użytkownikom gospodarstw rolnych, że trwa Powszechny Spis Rolny. Zachęcamy więc do kontaktu z rachmistrzami pod bezpośrednimi numerami telefonu: 571 501 265 – numer telefonu do rachmistrza obsługującego : miasto Woźniki, Lubszę, Piasek, Dyrdy, Sośnicę 571 501 261 – numer telefony do rachmistrza obsługującego : Babienicę, Pakuły, Hutę Karola, Niwy, Okrąglik, Kamieńskie Młyny, Kamienicę, Ligotę Woźnicką, Czarny Las, Niegolewkę, Górale, Mzyki i Skrzesówkę.::UWAGA! ZMIANA TRYBU PRACY URZĘDU MIEJSKIEGO ::ZBIÓRKA ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO i ELEKTRONICZNEGO::Akcja informacyjno - edukacyjna ph. ,,Koronawirus. Przestrzegaj podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny”::PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W WALCE Z KORONAWIRUSEM::UWAGA! DYŻURY RADNYCH ZAWIESZONE DO ODWOŁANIA::UWAGA! ZAGROŻENIE KORONAWIRUSEM - CO MUSISZ WIEDZIEĆ ::INFOLINIA NFZ W SPRAWIE KORONAWIRUSA::eSesja TRANSMISJA OBRAD ::eSesja PORTAL MIESZKAŃCA::