Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Woźnikach

Logo jednostki

Adres

ul. Górna 5

42-289 Woźniki

Telefon

34 35 73 037

Strona www

Stanowiska

Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Woźnikach

Kontakt

STATUT Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Woźnikach

U C H W A Ł A Nr 228/XXI/2004
Rady Miejskiej w Woźnikach
z dnia 30 grudnia 2004 r.

w sprawie: przekształcenia Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Woźnikach i jednostki budżetowej w instytucję kultury


Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit h ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (j.t Dz.U Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. zmiany z 2002 r. Dz.U Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984 Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568 z 2004 poz. 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203) oraz art. 18 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 26.11.1998 r. o finansach publicznych (j.t z 2003 Nr 15 poz. 148 z późniejszymi zmianami) i art. 9 ustawy z dnia 25.10.1991 o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (j.t Dz.U z 2001 Nr 13 poz. 123 z późniejszymi zmianami)
Rada Miejska w Woźnikach
uchwala

§ 1.1. Przekształcić Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Woźnikach jako jednostkę organizacyjną Gminy Woźniki utworzoną uchwałą Rady Miejskiej w Woźnikach Nr 222/XIX/2000 z dnia 28.12.2000 r. działającą w Woźnikach przy ul. Górnej 5 - z jednostki budżetowej w instytucję kultury.
1.2 Przedmiotem działania MGOK jako instytucji kultury są zadania kulturalne, wychowanie, promocja gmin oraz edukacja i oświata

§ 2.1. Nadać MGOK jako instytucji kultury statut w brzmieniu zgodnym załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Traci moc statut nadany uchwałą Nr 222/XIX/2000 r

§ 3 Mienie jednostki budżetowej na zasadach dotychczas obowiązujących staje się mieniem instytucji kultury

§ 4 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Woźnik

§ 5 Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.01.2005


Załącznik Nr 1 do Uchwały 228/XXI/2004
Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 30.12.2004 r.

STATUT
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Woźnikach

Rozdział I
Postanowienia ogólne.

§1.

1. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury rwany dalej MGOK jest instytucją kultury.
2. MGOK prowadzi działalność jako instytucja samodzielna pod względem prawnym,
organizacyjnym i ekonomiczno-finansowym w ramach przepisów prawa oraz niniejszego
Statutu.

§ 2.

Siedziba MGOK znajduje się w Woźnikach przy ul. Górnej 5

§ 3

MGOK używa pieczęci podłużnej z nazwą w pełnym brzmieniu: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
42-289 Woźniki ul. Górna 5 z numerem telefonu.

§4

1. MGOK realizuje zadania i cele w dziedzinie Kultury, oświaty i wychowania, promocji Gminy, edukacji regionalnej, dziedzictwa kulturowego w regionie, a także w dziedzinie rekreacji i turystyki oraz prowadzi wielokierunkową działalność służącą zaspokojeniu kulturalnych potrzeb miejscowego społeczeństwa.
2. Podstawowym celem MGOK jest pozyskiwanie i przygotowanie społeczeństwa miasta i gminy do aktywnego uczestnictwa w rozwoju najbliższego środowiska i regionu poznania jego kultury i współtworzenie jej wartości

§5

Bezpośredni nadzór nad działalnością MGOK sprawuje Burmistrz Woźnik.


Rozdział II
Zadania i zakres działania

§6

Do zakresu działania MGOK należy w szczególności:
- rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb i zainteresowań kulturalnych społeczeństw,
- edukacja kulturalna, wychowanie przez sztukę ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży
- przygotowanie do odbioru i tworzenia wartości kulturalnych
- poznanie najbliższego środowiska i specyfiki przyrodniczej, społecznej i gospodarczej swojego regionu
- rozwijanie wartości rodzinnych związanych z wartościami kulturowymi wspólnoty lokalnej, kształtowanie tożsamości regionalnej w kontekście wartości narodowych, państwowych regionalnych
- rozwój postaw patriotycznych związanych z tożsamością kultury regionalnej,
- rozwijanie wiedzy o kulturze regionu i jej związkach z kulturą narodową w tym tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowań kulturalnych, oświatowych, rekreacyjno-turystycznych
- rozwijanie szacunku wobec innych wspólnot regionalnych, etnicznych, narodowych, organizowanie obchodów rocznic i świąt państwowych oraz uroczystości miejskich i regionalnych
- gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona dóbr kultury,
- promocja gminy poprzez folklor, rękodzieło ludowe i artystyczne w tym tworzenie warunków dla rozwoju folkloru a także rękodzieła ludowego i artystycznego
- inspirowanie, organizowanie i koordynowanie festiwali, spektakli, koncertów, wystaw, pokazów, odczytów, wykładów, konkursów i innych imprez kulturalnych promujących gminę i region - w Polsce i na świecie
- organizacja imprez o charakterze rozrywkowo - rekreacyjnym i sportowym
- inne sprawy związane z promocją gminy i kultury
- gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów dotyczących gminy i regionu
- organizacja imprez gminnych i środowiskowych w zakresie popularyzacji kultury gminy ] pośrednictwo w rejestrowaniu, zgłaszaniu i udzielaniu zezwoleń na organizację imprez artystycznych i rozrywkowych
- podejmowanie inicjatyw gospodarczych mających na celu pozyskanie środków finansowych na rzecz kultury oraz wypracowywanie dochodów własnych
- wnioskowanie o nagrody, wyróżnienia i odznaczenia dla działaczy kultury

§7

MGOK może także realizować następujące zadania:
- współpracy międzynarodowej w dziedzinie kultury, sztuki, oświaty
- wspierania działalności kulturalnej realizowanej przez inne podmioty na terenie miasta i gminy Woźniki
- wspierania działalności kulturalnej realizowanej przez inne instytucje kultury poza granicami miasta i gminy
- prowadzenie działalności informacyjnej i wydawniczej w dziedzinie kultury i sztuki w szczególności poprzez aktywne wykorzystanie mediów lokalnych
- organizowanie dla mieszkańców wycieczek i innych form poznania kultury regionu
- gromadzenie, dokumentowanie, ochrona i udostępnianie dóbr kultury związanych z dziedzictwem kulturowym i przyrodniczym regionu
- prowadzenie kursów oświatowych i zawodowych
- wykonywanie innych zadań zleconych przez organizatora po zapewnieniu środków na ten cel

§8

Cele statutowe MGOK realizuje min poprzez:
1. organizowanie imprez artystycznych i rozrywkowych w tym koncertów, spektakli,
festynów, spotkań literackich i autorskich, biesiad, konkursów , festiwali, przeglądów,
wernisaży, wystaw, rajdów, olimpiad, pokazów
2. Prowadzenie impresariatu artystycznego samodzielnie lub wspólnie z agencjami
Profesjonalnymi,
3. Edukację kulturalną w MGOK, szkołach i przedszkolach
4. Organizowanie szkoleń i kursów w dziedzinach objętych statutem
5. Organizowanie form indywidualnej aktywności kulturalnej
6. Udostępnianie pomieszczeń dla prezentacji przedstawień, filmów, widowisk,
koncertów i innych imprez artystycznych

Rozdział III
Struktura organizacyjna

§9

1.Na czele MGOK stoi dyrektor, który kieruje jego działalnością, reprezentuje na zewnątrz i odpowiada za całokształt działalności
2. Dyrektora powołuje, odwołuje Burmistrz
3. Pracowników MGOK zatrudnia, awansuje, zwalnia dyrektor MGOK

§ 10

Do zadań Dyrektora MGOK naleją w szczególności:
1. Kierowanie bieżącą działalnością i reprezentowanie go na zewnątrz
2. zatrudnianie, awansowanie i zwalnianie pracowników MGOK oraz wykonywanie
wszelkich czynności wynikających z prawa pracy dla kierownika zakładu pracy
3. Opracowywanie i przedstawianie Burmistrzowi Woźnik rocznych planów działalności
4. Wydawanie w obowiązującym trybie zarządzeń wewnętrznych,

§ 11

W razie nieobecności Dyrektura MGOK zadania związane z jego obowiązkami wykonuje zastępca dyrektora albo upoważniony przez niego pracownik.

§ 12

Organizację wewnętrzną MGOK określa regulamin organizacyjny nadawany przez Dyrektora.

§13

MGOK samodzielnie opracowuje plany swojej działalności.


Rozdział IV
Gospadarka finansowa i Mienie

§ 14

1. Zadania statutowe MGOK realizuje w oparciu o mienie komunalne położone w
Woźnikach przy ul. Górnej 5, które jest wyodrębnione organizacyjnie
2 Powyższymi obiektami oraz innymi MGOK gospodaruje na zasadzie umowy
użyczenia na czas nieokreślony
3. MGOK może realizować zadania statutowe w placówkach innych niż określone w pkt 1 po uprzednim uzgodnieniu z właścicielem lub zarządcą placówki

§ 15

1. MGOK prowadzi działalność finansową w ramach własnych planów ze środków pochodzących z:
- dotacji z budżetu w ramach środków na pokrycie kosztów działalności kulturalnej
- darowizn i środków przekazywanych przez osoby fizyczne i prawne
- opłat i dochodów z własnej działalności w tym również gospodarczej
- z innych źródeł
2. MGOK prowadzi samodzielnie obsługę finansowo-księgową

§ 16

1. W celu maksymalnego wykorzystania obiektów i sprzętu MGOK może prowadzić działalność gospodarczą pod warunkiem, że nie spowoduje to ograniczenia działalności statutowej
2. MGOK może prowadzić działalność gospodarczą wg zasad określonych w odrębnych przepisach
3. Dochód z działalności gospodarczej przeznacza się na cele statutowe

§ 17

W zakresie gospodarowania powierzonym mieniem i prowadzenia gospodarki finansowej MGOK kieruje się zasadami efektywności i celowości ich wykorzystania.


Rozdział V
Postanowienia końcowe

§ 18.

1. Statut oraz wszelkie jego zmiany uchwala Rada Miejska w Woźnikach.
2. Podział, likwidacja MGOK następuje w drodze Uchwały Rady Miejskiej.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 26 marca 2008 14:00
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk
Ilość wyświetleń: 19707
28 maja 2015 11:16 (Daria Nowaczyk) - Aktualizacja danych stanowiska: Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Woźnikach.
28 maja 2015 11:12 (Daria Nowaczyk) - Aktualizacja danych stanowiska: Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Woźnikach.
28 maja 2015 11:12 (Daria Nowaczyk) - Aktualizacja danych stanowiska: Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Woźnikach.
Zatrzymaj banner przewijany
Gminne Biuro Spisowe w Woźnikach przypomina użytkownikom gospodarstw rolnych, że trwa Powszechny Spis Rolny. Zachęcamy więc do kontaktu z rachmistrzami pod bezpośrednimi numerami telefonu: 571 501 265 – numer telefonu do rachmistrza obsługującego : miasto Woźniki, Lubszę, Piasek, Dyrdy, Sośnicę 571 501 261 – numer telefony do rachmistrza obsługującego : Babienicę, Pakuły, Hutę Karola, Niwy, Okrąglik, Kamieńskie Młyny, Kamienicę, Ligotę Woźnicką, Czarny Las, Niegolewkę, Górale, Mzyki i Skrzesówkę.::UWAGA! ZMIANA TRYBU PRACY URZĘDU MIEJSKIEGO ::ZBIÓRKA ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO i ELEKTRONICZNEGO::Akcja informacyjno - edukacyjna ph. ,,Koronawirus. Przestrzegaj podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny”::PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W WALCE Z KORONAWIRUSEM::UWAGA! DYŻURY RADNYCH ZAWIESZONE DO ODWOŁANIA::UWAGA! ZAGROŻENIE KORONAWIRUSEM - CO MUSISZ WIEDZIEĆ ::INFOLINIA NFZ W SPRAWIE KORONAWIRUSA::eSesja TRANSMISJA OBRAD ::eSesja PORTAL MIESZKAŃCA::Gminne Biuro Spisowe w Woźnikach przypomina użytkownikom gospodarstw rolnych, że trwa Powszechny Spis Rolny. Zachęcamy więc do kontaktu z rachmistrzami pod bezpośrednimi numerami telefonu: 571 501 265 – numer telefonu do rachmistrza obsługującego : miasto Woźniki, Lubszę, Piasek, Dyrdy, Sośnicę 571 501 261 – numer telefony do rachmistrza obsługującego : Babienicę, Pakuły, Hutę Karola, Niwy, Okrąglik, Kamieńskie Młyny, Kamienicę, Ligotę Woźnicką, Czarny Las, Niegolewkę, Górale, Mzyki i Skrzesówkę.::UWAGA! ZMIANA TRYBU PRACY URZĘDU MIEJSKIEGO ::ZBIÓRKA ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO i ELEKTRONICZNEGO::Akcja informacyjno - edukacyjna ph. ,,Koronawirus. Przestrzegaj podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny”::PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W WALCE Z KORONAWIRUSEM::UWAGA! DYŻURY RADNYCH ZAWIESZONE DO ODWOŁANIA::UWAGA! ZAGROŻENIE KORONAWIRUSEM - CO MUSISZ WIEDZIEĆ ::INFOLINIA NFZ W SPRAWIE KORONAWIRUSA::eSesja TRANSMISJA OBRAD ::eSesja PORTAL MIESZKAŃCA::