Tryb prac nad projektem uchwały budżetowej - archiwum

Tryb prac nad projektem uchwały budżetowej

 

UCHWAŁA NR  445/XLII//2010

Rady Miejskiej w Woźnikach 

z dnia 29 września 2010

 

w sprawie  trybu prac nad  projektem uchwały budżetowej

 

           Na podstawie art. 18 ust. . 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 234 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami)

Rada Miejska uchwala co następuje:

 

§ 1

 

1.  Terminy obowiązujące w toku prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Woźniki  określa załącznik Nr 1

 

2.  Szczegółowość projektu uchwały budżetowej Gminy Woźniki określa załącznik Nr 2.

 

3.  Wymogi dotyczące uzasadnienia i  materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi uchwały  budżetowej określa  załącznik Nr 3.

 

§ 2

 Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Woźnikach  Nr 436/XLI/2010 z dnia 17 sierpnia 2010 r w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

 

§ 3

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Woźnik

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega rozplakatowaniu na tablicach ogłoszeń.

 

Załącznik Nr 1

do uchwały Nr 445/XLII//2010

Rady Miejskiej w Woźnikach

z dnia 29.09.2010r.

 

 

Terminy obowiązujące w toku prac nad projektem uchwały budżetowej

 

1. Wnioski radnych, sołectw w sprawie wprowadzenia do budżetu zadań własnych Gminy  składane są  Burmistrzowi w terminie do dnia 30 września każdego roku.

Wnioski dotyczące rozdysponowania funduszu sołeckiego zgodnie z terminem zapisanym w ustawie o funduszu sołeckim. Wnioski powinny być szczegółowo uzasadnione.

2. Kierownicy jednostek organizacyjnych, samorządowych instytucji kultury, kierownicy referatów oraz samodzielne stanowiska pracownicze urzędu gminy  składają w terminie do 10 października roku poprzedzającego rok budżetowy dane  do projektu budżetu tzn:

- projekt planu finansowego dochodów w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe w układzie  klasyfikacji budżetowej  (dział, rozdział),

- projekt planu finansowego wydatków w podziale na wydatki bieżące i majątkowe w układzie klasyfikacji budżetowej (dział, rozdział),

- projekt planu finansowo rzeczowego zadań inwestycyjnych w układzie: nazwa zadania, okres realizacji, opis zadania inwestycyjnego, przewidywany okres realizacji wraz z kalkulacją,

- przychody i rozchody budżetu gminy w układzie klasyfikacji budżetowej,

- projekt planu  dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych, w szczegółowości do źródeł, wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej,

 

3. Skarbnik Gminy na podstawie przedłożonych projektów planów finansowych  uwzględniając prognozę dochodów własnych, uzyskane informacje o planowanych dochodach z tytułu subwencji z budżetu państwa, dotacji na realizacje zadań zleconych i własnych z zakresu administracji rządowej, dotacji przyjętych do realizacji w drodze porozumień, opracowuje wstępne zestawienie prognozowanych dochodów i wydatków  oraz przychodów i zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów do projekt uchwały budżetowej w terminie do 5 listopada poprzedzający rok budżetowy.

 

4. Burmistrz w terminie do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy przedkłada   projekt uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami  Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

 

5. W terminie 7 dni od dnia przekazania projektu uchwały budżetowej Radzie Burmistrz przekazuje podległym jednostkom organizacyjnym informacje niezbędne do opracowania projektów planów finansowych zawierające kwoty dochodów i wydatków z wyodrębnieniem na wydatki bieżące i majątkowe.

 

 

6. Jednostki  organizacyjne opracowują projekty planów finansowych  w terminie 30 dni od dnia otrzymania materiałów, nie później  niż do 22 grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy.

 

7. Przewodniczący Rady Miasta niezwłocznie, po otrzymaniu, przekazuje radnym przedłożony przez Burmistrza  projekt uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami i innymi materiałami towarzyszącymi.

 

8. Komisje Rady Miasta po zapoznaniu się z projektem wyrażają pisemne opinie, na podstawie których komisja właściwa do spraw budżetu formułuje opinię zawierającą ocenę projektu i  ewentualne propozycje zmian, która przedkłada Burmistrzowi  najpóźniej na 15 dni przed planowanym terminem sesji budżetowej wraz z opiniami pozostałych komisji Rady Miasta. Komisja proponując wprowadzenie nowego wydatku lub zwiększenie wydatku przewidzianego w projekcie budżetu, zobowiązana jest wskazać źródła jego finansowania.

 

9. W posiedzeniach komisji może uczestniczyć Burmistrz i Skarbnik Gminy w celu omówienia i zajęcia stanowiska w sprawach zgłoszonych przez poszczególne komisje Rady.

 

10. Burmistrz przed planowanym terminem sesji budżetowej rozpatruje propozycje zmian o których mowa w pkt. 8 i zleca Skarbnikowi wprowadzenie ewentualnych korekt do projektu uchwały budżetowej.

 

11. Projekt uchwały budżetowej po ewentualnych zmianach Burmistrz przedkłada Przewodniczącemu Rady Miasta oraz radnym  najpóźniej na 7 dni przed planowanym terminem sesji budżetowej.

 

12. Przewodniczący Rady w terminie ustawowym zwołuje sesję budżetową.

Porządek obrad sesji budżetowej powinien zawierać:

1)   odczytanie projektu uchwały budżetowej,

2) odczytanie opinii i wniosków stałych komisji Rady Miejskiej,

3) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej oraz o 

    prognozie długu,

4) dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,

5)  głosowanie nad uchwałą budżetową.

 

13.Uchwała budżetowa powinna zostać uchwalona przed rozpoczęciem roku budżetowego, a w  szczególnie uzasadnionych przypadkach - nie później niż w terminie określonym przez ustawę o finansach publicznych.

 

 

 

Załącznik Nr 2

 do uchwały Nr 445/XLII//2010

Rady Miejskiej w Woźnikach

 z dnia 29.09.2010r.

 

 

Szczegółowość projektu uchwały budżetowej

 

 

1. Projekt uchwały budżetowej określa:

a)  łączną kwotę planowanych dochodów, z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych,

b)  łączną kwotę planowanych wydatków, z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych,

c) kwotę planowanego deficytu albo planowanej nadwyżki budżetu wraz ze źródłami pokrycia deficytu albo przeznaczenia nadwyżki budżetu,

d)  łączną kwotę planowanych przychodów,

e)  łączną kwotę planowanych rozchodów,

f)  limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych o których mowa w art 89 ust. 1 i art 90,

g)  kwotę wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę,

h) szczególne zasady wykonywania budżetu Gminy wynikające z odrębnych ustaw, a w szczególności:

- zasady finansowania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii,

- zasady finansowania zadań związanych z realizacją funduszu sołeckiego

i)  inne postanowienia, których obowiązek zamieszczania w uchwale budżetowej wynika z postanowień Rady Miasta,

j)  upoważnienia dla Burmistrza Gminy do:

-  dokonywania zmian w budżecie,

-  zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych o których mowa w art. 89 ust. 1 i art. 90 ustawy o finansach publicznych

-  lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach mających siedzibę na terenie kraju,

-  przekazania niektórych uprawnień innym jednostkom organizacyjnym Gminy.

  

2.  W załącznikach  do projektu uchwały budżetowej zamieszcza się w szczegółowości określonej w ustawie o finansach publicznych

a)  planowane dochody  w rozbiciu na zadania własne , zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie odrębnymi ustawami, zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zadania realizowane w drodze umów lub porozumień miedzy jednostkami samorządu terytorialnego w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej z podziałem na dochody bieżące i majątkowe, według  źródeł,

b) planowane wydatki w rozbiciu na zadania własne, zadania wykonywane na mocy  porozumień z organami administracji rządowej, zadania realizowane w drodze umów lub  porozumień miedzy jednostkami samorządu terytorialnego w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej z podziałem na:

1.  wydatki bieżące z wyodrębnieniem:

- wydatków jednostek budżetowych , w tym wynagrodzeń i składek od nich naliczanych oraz wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań,

- dotacji na zadania bieżące,

- świadczeń na rzecz osób fizycznych,

 - wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań Gminy,

- wypłat z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę przypadające do spłaty w  danym roku budżetowym,

- wydatków na obsługę długu  Gminy

2. wydatki majątkowe w tym :na:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne z wyodrębnieniem wydatków na programy  finansowane z udziałem  środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach  publicznych, w części związanej z realizacją zadań Gminy,

- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

 

c)  zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy,  z podziałem na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, z wyodrębnieniem dotacji przedmiotowych, podmiotowych i celowych związanych z realizacją zadań Gminy, ze wskazaniem zakresu dotacji (podmiot dotowany, przeznaczenie,  klasyfikacja budżetowa)

 

d)  plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalnoś określoną w ustawie o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych, w  szczegółowości do źródeł, według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej,  z podziałem na poszczególne  jednostki. 

 

 e) zapisy ujęte w projekcie uchwały budżetowej powinny być zgodne, w zakresie zadań/przedsięwzięć i kwot przewidzianych na dany rok budżetowy, z danymi wykazanymi w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy.

  

 

Załącznik Nr 3

do uchwały Nr 445/XLII//2010

Rady Miejskiej w Woźnikach

z dnia .29.09.2010

 

 

Wymogi dotyczące uzasadnienia i  materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi uchwały budżetowej

 

 

1.W uzasadnieniu do projektu uchwały budżetowej Burmistrz Gminy przedstawia

a)  prognozowane kwoty dochodów bieżących i majątkowych  z podziałem na grupy dochodów własnych, subwencji, dotacji i środków, z podaniem wskaźników przyjętych do prognozowania dochodów budżetu

b)  planowane limity wydatków bieżących i majątkowych w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej,

c)  planowane zadania inwestycyjne ze wskazaniem nazwy inwestycji, planowanych kosztów zadania oraz źródeł finansowania

d) planowane źródła pozyskania przychodów oraz ich przeznaczenie,

e) charakterystykę planowanych rozchodów,

f) charakterystykę źródeł dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek oświatowych  i wydatków  nimi finansowanych.

 

2.   Materiały do uchwały budżetowej opracowywane są na podstawie:

- analizy kosztów roku poprzedzającego rok budżetowy z uwzględnieniem wzrostu cen towarów  i usług konsumpcyjnych,

- przewidywanego zatrudnienia oraz wynagrodzeń w roku budżetowym,

- stawek podatków i opłat lokalnych obowiązujących w roku poprzedzającym rok budżetowy z uwzględnieniem zmian  wchodzących w życie od 1 stycznia roku budżetowego,

 -  założeń  i wskaźników przyjętych do opracowania budżetu państwa na dany rok budżetowy przekazanych przez Ministerstwo Finansów

-  informacji o planowanych dotacjach celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących  z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

 

 

 

 

UCHWAŁA NR 466/XLIII/2010

Rady Miejskiej w Woźnikach

z dnia 28 października 2010

 

w sprawie zmiany uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 234 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1 

 

W załączniku Nr 1 do uchwały Nr 445/XLII/2010 Rady miejskiej w Woźnikach wprowadza się następującą zmianę:

skreśla się w pkt. 2 tiret 4 o treści „ - przychody i rozchody budżetu gminy w układzie klasyfikacji

budżetowej, ,,

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Woźnik

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega rozplakatowaniu na tablicach ogłoszeń.

 

  

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 08 października 2010 11:17
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk
Ilość wyświetleń: 1141
17 stycznia 2012 14:10 (Daria Nowaczyk) - Zmiana danych dokumentu.
05 listopada 2010 10:05 (Daria Nowaczyk) - Dodanie załącznika [uchwala_nr_466.pdf] do dokumentu.
05 listopada 2010 10:01 (Daria Nowaczyk) - Zmiana danych dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany