Zbycie/Sprzedaż - archiwum

BURMISTRZ WOŹNIK zaprasza do I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż następującej nieruchomości będącej własnością Gminy Woźniki

BURMISTRZ WOŹNIK

zaprasza do I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż następującej nieruchomości będącej własnością Gminy Woźniki oznaczonej:


- działka nr 248 k. m. 241.024, obręb Ligota Woźnicka o powierzchni 1.2702 ha, cena wywoławcza nieruchomości: 50 000 zł, wysokość wadium: 5 000 zł, minimalne postąpienie nie mniej niż 1% z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.


Sprzedawana  nieruchomość jest niezabudowana, działka w kształcie prostokąta, nieuzbrojona, droga o nawierzchni nieulepszonej. W sąsiedztwie znajdują się tereny rolne,   w dalszym sąsiedztwie w kierunku wschodnim zabudowa mieszkalna i zagrodowa. Dodatkowo przedmiotowa działka znajduje się częściowo na terenie oznaczonym jako stanowiska obserwacji ekologicznej OW3 (wymóg prowadzenia wszelkich prac naruszających strukturę gruntu oraz zadrzewień pod nadzorem archeologicznym).

W/w działka zapisana jest w KW CZ1L/00038411/0 SR w Lublińcu. Nieruchomość będąca przedmiotem sprzedaży położona jest poza granicami obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. W „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego” miasta i gminy Woźniki zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej w Woźnikach nr 24/III/2002 z dnia 30 grudnia 2002 r. – teren, w którym znajduje się przedmiotowa działka oznaczono jako tereny rolniczej przestrzeni produkcyjnej bez prawa zabudowy.


W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu.

Uczestnicy przetargu winni przed otwarciem przetargu przedłożyć komisji przetargowej:

- dowód wpłaty wadium,

- w przypadku osoby fizycznej – dowód tożsamości lub paszport, a w przypadku reprezentowania innej osoby pełnomocnictwo notarialne,

- w przypadku spółki cywilnej – aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, dowody tożsamości wspólników, stosowne pełnomocnictwa,

- w przypadku osób prawnych –aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.


Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego w Woźnikach – Międzypowiatowy Bank Spółdzielczy Myszków O/Woźniki nr : 80827910230200013020020003.Wadium powinno wpłynąć na konto najpóźniej w dniu 12.02.2015 r.


Przetarg odbędzie się 16 lutego 2015 roku w sali 15 tut. Urzędu o godzinie 10 00.


W uzasadnionych przypadkach Burmistrz  Woźnik może odwołać przetarg w tej samej formie co ogłoszenie o przetargu.

W przypadku uchylenia się osoby, która wygrała przetarg od zawarcia umowy sprzedaży wadium ulega przepadkowi na rzecz Urzędu Miejskiego w Woźnikach.

Osobom, które przetargu nie wygrały wadium zostanie zwrócone przelewem na konto nie później niż przed upływem trzech dni roboczych od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Wadium wpłacone w gotówce przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny zakupu nieruchomości.

Przetarg ustny nieograniczony przeprowadzony zostanie zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108). Zgodnie z w/w rozporządzeniem przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Koszty sporządzenia umowy kupna- sprzedaży ponosi nabywca.

 

Cena uzyskana ze sprzedaży nieruchomości w wyniku przetargu podlega zapłacie jednorazowo, na konto Gminy Woźniki powinna wpłynąć na dwa dni przed terminem  zawarcia umowy kupna  - sprzedaży.

W dniu 30.12.2014 r. bezskutecznie upłynął termin do złożenia wniosku przez osoby, którym

przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Dodatkowe informacje o nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży można uzyskać w tut. Urzędzie pokój nr 8 lub telefonicznie pod numerem: (34) 36-69-921.

 

 

Woźniki, dnia 13.01.2015 r.

 

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 13 stycznia 2015 12:14
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk
Ilość wyświetleń: 581
13 stycznia 2015 12:14 (Daria Nowaczyk) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany