Zbycie/Sprzedaż - archiwum

BURMISTRZ WOŹNIK zaprasza do I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż następującej nieruchomości będącej własnością Gminy Woźniki

BURMISTRZ WOŹNIK

 

zaprasza do I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż następującej nieruchomości będącej własnością Gminy Woźniki oznaczonej:


- działka nr 447/2 k.m. 521.241.03, obręb Ligota Woźnicka o powierzchni 0.4112 ha, cena wywoławcza nieruchomości: 42 300 zł, wysokość wadium: 4 500 zł, minimalne postąpienie nie mniej niż 1% z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.


Sprzedawana  nieruchomość jest niezabudowana, działka w kształcie wieloboku, uzbrojenie: dostęp do wodociągu, droga o nawierzchni ulepszonej. Teren w części działki porastają dziko rosnące drzewa i krzewy. W sąsiedztwie zabudowa mieszkalna i zagrodowa.

W/w działka zapisana jest w KW CZ1L/00041616/1 SR w Lublińcu. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego  teren oznaczony jako część działki nr 447/2 leży poza granicami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego”  miasta i gminy Woźniki zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej w Woźnikach nr 24/III/2002 z dnia 30 grudnia 2002 r. – przedmiotowy teren znajduje się częściowo w kompleksie oznaczonym jako obszar rolniczej przestrzeni produkcyjnej bez prawa zabudowy i droga lokalna. Pozostały fragment działki nr 447/2 zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzonym Uchwałą Rady Miejskiej w Woźnikach Nr 234/XXI/2004 z dnia 30 grudnia 2004 r. leży w kompleksie oznaczonym symbolem: MNR – zabudowa jednorodzinna  i zagrodowa.


Do ceny gruntu wylicytowanej w przetargu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%  od powierzchni gruntu 150 m2.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu.


Uczestnicy przetargu winni przed otwarciem przetargu przedłożyć komisji przetargowej:

- dowód wpłaty wadium,

- w przypadku osoby fizycznej – dowód tożsamości lub paszport, a w przypadku reprezentowania innej osoby pełnomocnictwo notarialne,

- w przypadku spółki cywilnej – aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, dowody tożsamości wspólników, stosowne pełnomocnictwa,

- w przypadku osób prawnych –aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.


Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego w Woźnikach – Międzypowiatowy Bank Spółdzielczy Myszków O/Woźniki nr : 80827910230200013020020003.Wadium powinno wpłynąć na konto najpóźniej w dniu 07.01.2015 r.


Przetarg odbędzie się w dniu 12 stycznia 2015 r. w sali 15 tut. Urzędu o godzinie godz. 10 00.


W uzasadnionych przypadkach Burmistrz  Woźnik może odwołać przetarg w tej samej formie co ogłoszenie o przetargu.


W przypadku uchylenia się osoby, która wygrała przetarg od zawarcia umowy sprzedaży wadium ulega przepadkowi na rzecz Urzędu Miejskiego w Woźnikach.

Osobom, które przetargu nie wygrały wadium zostanie zwrócone przelewem na konto nie później niż przed upływem trzech dni roboczych od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Wadium wpłacone w gotówce przez uczestnika , który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny zakupu nieruchomości.

 

Przetarg ustny nieograniczony przeprowadzony zostanie zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108). Zgodnie z w/w rozporządzeniem przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Koszty sporządzenia umowy kupna- sprzedaży ponosi nabywca.

Cena uzyskana ze sprzedaży nieruchomości w wyniku przetargu podlega zapłacie jednorazowo, na konto Gminy Woźniki powinna wpłynąć na dwa dni przed terminem  zawarcia umowy kupna  - sprzedaży.

W dniu 18.11.2014 r. bezskutecznie upłynął termin do złożenia wniosku przez osoby, którym

przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Dodatkowe informacje o nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży można uzyskać w tut. Urzędzie pokój nr 8 lub telefonicznie pod numerem: (34) 36-69-921.

 

 

Woźniki, dnia 09.12.2014 r.

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 09 grudnia 2014 12:49
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk
Ilość wyświetleń: 389
09 grudnia 2014 12:49 (Daria Nowaczyk) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany