Zbycie/Sprzedaż - archiwum

BURMISTRZ WOŹNIK zaprasza do I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości będącej własnością Gminy Woźniki oznaczonej: działka nr 333/14 k.m.1-1 Woźniki Dwór, obręb Woźniki o powierzchni 0.0753 ha

BURMISTRZ WOŹNIK

 

 

zaprasza do I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości będącej własnością Gminy Woźniki oznaczonej:

-  działka nr 333/14 k.m.1-1 Woźniki Dwór, obręb Woźniki o powierzchni 0.0753 ha

- cena wywoławcza nieruchomości: 36 300 zł, wysokość wadium: 3 600 zł, minimalne postąpienie nie mniej niż 1 % z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.


Sprzedawana nieruchomość jest niezabudowana, działka w kształcie zbliżonym do prostokąta. Uzbrojenie: energia elektryczna, wodociąg i droga o nawierzchni ulepszonej w odległości ok.50 m. Dojazd do działki drogą nieutwardzoną.


W/w działka zapisana jest  w KW CZ1L/00041242/8 SR w Lublińcu. Zgodnie
z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego uchwalonym Uchwałą Rady Miejskiej w Woźnikach nr 234/XXI/2004 z dnia 30.12.2004 r. przedmiotowa nieruchomość znajduje się w obszarze oznaczonym MN- teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu.


Uczestnicy przetargu winni przed otwarciem przetargu przedłożyć komisji przetargowej:

  • dowód wpłaty wadium,

  • w przypadku osoby fizycznej – dowód tożsamości lub paszport, a w przypadku reprezentowania innej osoby pełnomocnictwo notarialne,

  • w przypadku spółki cywilnej – aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, dowody tożsamości wspólników, stosowne pełnomocnictwa,

  • w przypadku osób prawnych –aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.

    Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego w Woźnikach – Międzypowiatowy Bank Spółdzielczy Myszków O/Woźniki nr: 80827910230200013020020003.
    Wadium powinno wpłynąć na konto najpóźniej w dniu 05.08.2014 r.


Przetarg odbędzie się w dniu 11 sierpnia 2014 r. w sali 15 tut. Urzędu o godzinie 10 ºº.

    

W uzasadnionych przypadkach Burmistrz  Woźnik może odwołać przetarg w tej samej formie co ogłoszenie o przetargu. Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT
w wysokości 23 %.


W przypadku uchylenia się osoby, która wygrała przetarg od zawarcia umowy sprzedaży wadium ulega przepadkowi na rzecz Urzędu Miejskiego w Woźnikach.


Osobom, które przetargu nie wygrały wadium zostanie zwrócone przelewem na konto nie później niż przed upływem trzech dni roboczych od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wadium wpłacone w gotówce przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny zakupu nieruchomości.


Przetarg ustny nieograniczony przeprowadzony zostanie zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz.2108 ). Zgodnie z w/w rozporządzeniem przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Koszty sporządzenia umowy kupna- sprzedaży ponosi nabywca.


Cena uzyskana ze sprzedaży nieruchomości w wyniku przetargu podlega zapłacie jednorazowo, na konto Gminy Woźniki i powinna wpłynąć na dwa dni przed terminem  zawarcia umowy kupna - sprzedaży.

 

W dniu 24.06.2014 r. bezskutecznie upłynął termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami.


Dodatkowe informacje o nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży można uzyskać w tut. Urzędzie pokój nr 8 lub telefonicznie pod numerem: (34) 36-69-921.

 

 

 

 

Woźniki, dnia 08.07.2014 r.

 

Rejestr zmian

Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Dorota Cieluch - Kierownik Referatu Gospodarki Gruntami, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 08 lipca 2014 08:44
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk
Ilość wyświetleń: 511
08 lipca 2014 08:44 (Daria Nowaczyk) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany