Zbycie/Sprzedaż - archiwum

BURMISTRZ WOŹNIK zaprasza do I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości będącej własnością Gminy Woźniki oznaczonej działka nr 319/14 k.m.1-1 Woźniki Dwór, obręb Woźniki o powierzchni 0.0911 ha

BURMISTRZ WOŹNIK

 

 

zaprasza do I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości będącej własnością Gminy Woźniki oznaczonej:

-  działka nr 319/14 k.m.1-1 Woźniki Dwór, obręb Woźniki o powierzchni 0.0911 ha

- cena wywoławcza nieruchomości: 42 630 zł , wysokość wadium: 4 200 zł, minimalne postąpienie nie mniej niż 1 % z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Sprzedawana nieruchomość jest niezabudowana, działka w kształcie prostokąta. Uzbrojenie: energia elektryczna, wodociąg i droga o nawierzchni ulepszonej w odległości ok.50 m. Dojazd do działki drogą nieutwardzoną.

W/w działka zapisana jest  w KW CZ1L/00041242/8 SR w Lublińcu. Zgodnie
z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego uchwalonym Uchwałą Rady Miejskiej w Woźnikach nr 234/XXI/2004 z dnia 30.12.2004 r. przedmiotowa nieruchomość znajduje się w obszarze oznaczonym MN- teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu.

Uczestnicy przetargu winni przed otwarciem przetargu przedłożyć komisji przetargowej:

-         dowód wpłaty wadium,

-         w przypadku osoby fizycznej – dowód tożsamości lub paszport, a w przypadku reprezentowania innej osoby pełnomocnictwo notarialne,

-         w przypadku spółki cywilnej – aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, dowody tożsamości wspólników, stosowne pełnomocnictwa,

-         w przypadku osób prawnych –aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.

Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego w Woźnikach – Międzypowiatowy Bank Spółdzielczy Myszków O/Woźniki nr: 80827910230200013020020003.
Wadium powinno wpłynąć na konto najpóźniej w dniu 09.07.2014 r.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 14 lipca 2014 r. w sali 15 tut. Urzędu o godz. 10 ºº    

 

W uzasadnionych przypadkach Burmistrz  Woźnik może odwołać przetarg w tej samej formie co ogłoszenie o przetargu. Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT
w wysokości 23 %.

W przypadku uchylenia się osoby, która wygrała przetarg od zawarcia umowy sprzedaży wadium ulega przepadkowi na rzecz Urzędu Miejskiego w Woźnikach.

Osobom, które przetargu nie wygrały wadium zostanie zwrócone przelewem na konto nie później niż przed upływem trzech dni roboczych od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wadium wpłacone w gotówce przez uczestnika , który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny zakupu nieruchomości.

Przetarg ustny nieograniczony przeprowadzony zostanie zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz.2108 ). Zgodnie z w/w rozporządzeniem przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Koszty sporządzenia umowy kupna- sprzedaży ponosi nabywca.

Cena uzyskana ze sprzedaży nieruchomości w wyniku przetargu podlega zapłacie jednorazowo, na konto Gminy Woźniki i powinna wpłynąć na dwa dni przed terminem  zawarcia umowy kupna  - sprzedaży.

 

W dniu 16.05.2014 r. bezskutecznie upłynął termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Dodatkowe informacje o nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży można uzyskać w tut. Urzędzie pokój nr 8 lub telefonicznie pod numerem: (34) 36-69-921.

 

 

 

 

Woźniki, dnia 10.06.2014 r

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 10 czerwca 2014 11:56
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk
Ilość wyświetleń: 548
10 czerwca 2014 11:56 (Daria Nowaczyk) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany