Zbycie/Sprzedaż - archiwum

BURMISTRZ WOŹNIK zaprasza do I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości będącej własnością Gminy Woźniki

BURMISTRZ WOŹNIK

 

zaprasza do I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości będącej własnością Gminy Woźniki oznaczonej:

 

- działka nr 650 k.m.521.241.04, obręb Ligota Woźnicka o powierzchni 0.9573 ha

 

   – cena wywoławcza nieruchomości: 29 400 zł , wysokość wadium: 3 000 zł, minimalne postąpienie nie mniej niż 1 % z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

 

Sprzedawana nieruchomość jest niezabudowana, działka w kształcie zbliżonym do prostokąta, brak uzbrojenia. Położenie: dobre, dostępność komunikacyjna: bardzo dobra. W/w działka zapisana jest  w KW CZ1L/00029085/9 SR w Lublińcu. Działka nr 650 położona jest poza miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego,  a w „ Studium uwarunkowań  i kierunków zagospodarowania przestrzennego”  miasta i gminy Woźniki zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej w Woźnikach nr 24/III/2002 z dnia 30 grudnia 2002 r. – przedmiotowy teren znajduje się  częściowo w kompleksie oznaczonym jako tereny  rolniczej przestrzeni produkcyjnej bez prawa zabudowy a częściowo w terenie planowanym do zalesienia.

 

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu.

 

Uczestnicy przetargu winni przed otwarciem przetargu przedłożyć komisji przetargowej:

-         dowód wpłaty wadium,

-         w przypadku osoby fizycznej – dowód tożsamości lub paszport, a w przypadku reprezentowania innej osoby pełnomocnictwo notarialne,

-         w przypadku spółki cywilnej – aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, dowody tożsamości wspólników, stosowne pełnomocnictwa,

-         w przypadku osób prawnych –aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.

 

Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego w Woźnikach – Międzypowiatowy Bank Spółdzielczy Myszków O/Woźniki nr : 80827910230200013020020003.Wadium powinno wpłynąć na konto najpóźniej w dniu 21.02.2014 r.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 27 lutego 2014 r. w sali 15 tut. Urzędu o godzinie godz.10 ºº.    

 

W uzasadnionych przypadkach Burmistrz  Woźnik może odwołać przetarg w tej samej formie co ogłoszenie o przetargu.

 

W przypadku uchylenia się osoby, która wygrała przetarg od zawarcia umowy sprzedaży wadium ulega przepadkowi na rzecz Urzędu Miejskiego w Woźnikach.

 

Osobom, które przetargu nie wygrały wadium zostanie zwrócone przelewem na konto nie później niż przed upływem trzech dni roboczych od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

 

Wadium wpłacone w gotówce przez uczestnika , który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny zakupu nieruchomości.

 

Przetarg ustny nieograniczony przeprowadzony zostanie zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz.2108 ).Zgodnie z w/w rozporządzeniem przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Koszty sporządzenia umowy kupna- sprzedaży ponosi nabywca.

 

Cena uzyskana ze sprzedaży nieruchomości w wyniku przetargu podlega zapłacie jednorazowo, na koncie Gminy Woźniki powinna wpłynąć na dwa dni przed terminem  zawarcia umowy kupna  - sprzedaży.

 

W dniu 21.01.2014 r. bezskutecznie upłynął termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

 

Dodatkowe informacje o nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży można uzyskać w tut. Urzędzie pokój nr 8 lub telefonicznie pod numerem: (34) 36-69-921.

 

 

Rejestr zmian

Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Teresa Flakus - Inspektor Referatu Gospodarki Gruntami, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 23 stycznia 2014 08:55
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk
Ilość wyświetleń: 553
23 stycznia 2014 08:55 (Daria Nowaczyk) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany