Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii - archiwum

UCHWAŁA Nr 22/III/2018 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019

UCHWAŁA Nr 22/III/2018

Rady Miejskiej w Woźnikach

z dnia 28 grudnia 2018 r.

 

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

oraz Przeciwdziałania Narkomanii

na rok 2019

 

    Na podstawie art.  18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.), art. 41 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2018 r. poz. 2137) oraz art. 10 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2018 r., poz. 1030 ze zm.)

 

 Rada Miejska w Woźnikach

 

uchwala, co następuje:

 

§ 1


Przyjmuje się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019 w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Woźnik.

 

§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

 

 

 

 

Przewodnicząca

Rady Miejskiej w Woźnikach

Anna Michalska

 


 

Uchwała Nr 46/IV/2019
Rady Miejskiej w Woźnikach

 

z dnia 28 stycznia 2019 r.

 


 

w sprawie zmiany uchwały Nr 22/III/2018 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019

 


 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.), art. 41 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2018 r. poz. 2137) oraz art. 10 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2018 r., poz. 1030 ze zm.) Rada Miejska w Woźnikach uchwala, co nastepuje:

 


 

§ 1. 

 


 

Zmienia się treść § 1 uchwały Nr 22/III/2018 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019, który otrzymuje nowe brzmienie:

 

1. Przyjmuje się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019 w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

 

2. Realizatorem Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019 jest Urząd Miejski w Woźnikach.

 


 

§ 2. 

 


 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Woźnik.

 


 

§ 3. 

 


 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Woźnikach


Anna MichalskaZałączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 31 grudnia 2018 13:49
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk - Biegisz
Ilość wyświetleń: 360
31 stycznia 2019 13:41 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie załącznika [uchwala_nr_46iv2019.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
31 stycznia 2019 13:41 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
31 grudnia 2018 13:49 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany