Budżet 2017

ZARZĄDZENIE NR KR.120.198.2017 Burmistrza Woźnik z dnia 13.12.2017 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Woźniki na 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR KR.120.198.2017

BURMISTRZA Woźnik

z dnia 13.12.2017 roku

 

w sprawie zmiany budżetu gminy Woźniki na 2017 r.

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) oraz art. 222 ust 1 i 4, art. 249, ust. 3 i 4, art. 257, ust. 1 i 3, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) oraz § 12, ust. 3 uchwały Nr 219/XXII/2016 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 29.12.2016 roku w sprawie budżetu Gminy Woźniki na 2017 r.- Burmistrz Woźnik zarządza co następuje:

 

§ 1. Dokonać zmian wydatków budżetu gminy:

1/ wydatki bieżące, w tym:                                                                              (-) 42 691,05 zł

a/ wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                       (-) 41 556,05 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                            23 187,00 zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych działań                                      (-) 64 743,05 zł

b/ świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                           (-)   1 135,00 zł

 

2/ wydatki majątkowe, w tym:                                                                             42 691,05 zł

a/ inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                      42 691,05 zł

 

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

 

§ 2. Dokonać zmian w planie zadań inwestycyjnych na 2017 rok, który otrzymuje brzmienie

zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

 

 

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

 

 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 20 grudnia 2017 14:38
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk - Biegisz
Ilość wyświetleń: 348
20 grudnia 2017 14:38 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie załącznika [zalacznik_nr_2.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
20 grudnia 2017 14:38 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie załącznika [zalacznik_nr_1.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
20 grudnia 2017 14:38 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie załącznika [zarzadzenie_nr_kr1201982017.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany