RYCZAŁTOWA STAWKA OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ ZNAJDUJE SIĘ DOMEK LETNISKOWY, LUB INNA NIERUCHOMOŚĆ WYKORZYSTYWANA NA CELE REKREACYJNO - WYPOCZYNKOWE

UCHWAŁA Nr 112/X/2019 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe oraz w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości oraz trybu uiszczania przedmiotowej opłaty przez właścicieli nieruchomości

UCHWAŁA Nr 112/X/2019
Rady Miejskiej w Woźnikach

z dnia 27 listopada 2019 r.


w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe oraz w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości oraz trybu uiszczania przedmiotowej opłaty przez właścicieli nieruchomości


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.), art. 6j ust. 3b, art. 6k ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010) oraz po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 688 ze zm.) Rada Miejska w Woźnikach uchwala, co następuje:

§ 1. 


1. Ustala się ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, w wysokości 165,00 zł (słownie: sto sześćdziesiąt pięć złotych 00/100).

2. Ustala się ryczałtową stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe w przypadku, gdy właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, w wysokości 330,00 zł (słownie: trzysta trzydzieści złotych 00/100).


§ 2. 


Opłata, o której mowa w § 1 uiszczana jest z dołu, bez wezwania, w terminie do dnia 30 września roku, którego dotyczy.


§ 3. 


Opłatę należy uiszczać bezpośrednio w kasie Urzędu Miejskiego w Woźnikach lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu.


§ 4. 


Traci moc uchwała Nr 168/XVIII/2016 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku oraz w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości oraz trybu uiszczania przedmiotowej opłaty przez właścicieli tych nieruchomości.


§ 5. 


Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Woźnik.


§ 6.

 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.


§ 7.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

 

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Woźnikach


Anna Michalska

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 28 listopada 2019 14:09
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk - Biegisz
Ilość wyświetleń: 149
28 listopada 2019 14:10 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie załącznika [uchwala_nr_112x2019.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
28 listopada 2019 14:09 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany