RYCZAŁTOWA STAWKA OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ ZNAJDUJE SIĘ DOMEK LETNISKOWY, LUB INNA NIERUCHOMOŚĆ WYKORZYSTYWANA NA CELE REKREACYJNO - WYPOCZYNKOWE

UCHWAŁA Nr 26/III/2018 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno- wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku oraz w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości oraz trybu uiszczania przedmiotowej opłaty przez właścicieli tych nieruchomości

UCHYLONA Uchwałą nr 45/IV/2019 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 28 stycznia 2019

UCHWAŁA Nr 26/III/2018
Rady Miejskiej w Woźnikach

z dnia 28 grudnia 2018 r.


w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno- wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku oraz
w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości oraz trybu uiszczania przedmiotowej opłaty przez właścicieli tych nieruchomości


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.), art. 6j ust. 3b, art. 6l  ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1454 ze zm.) Rada Miejska w Woźnikach uchwala, co następuje:


§ 1.

 

Ustala się ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstającymi na terenie nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku.


§ 2.

 

W przypadku nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, ustala się ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe w wysokości 85,00 zł (słownie: osiemdziesiąt pięć 00/100 złotych) za rok.


§ 3.

 

W przypadku nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, ustala się wyższą ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domu letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe od stawki określonej w § 2, jeżeli odpady komunalne nie są w sposób selektywny zbierane i odbierane, w wysokości 170,00 zł (słownie: sto siedemdziesiąt 00/100 złotych) za rok.


§ 4.

 

Opłata, o której mowa w § 2 i § 3 uiszczana jest z dołu, bez wezwania, w terminie do dnia 30 września roku, którego dotyczy.


§ 5.

 

Opłatę należy uiszczać bezpośrednio w kasie Urzędu Miejskiego w Woźnikach lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu.


§ 6.

 

Uchyla się uchwałę Nr 168/XVIII/2016 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno- wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku oraz w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości oraz trybu uiszczania przedmiotowej opłaty przez właścicieli tych nieruchomości.


§ 7.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Woźnik.


§ 8.

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

 

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Woźnikach


Anna Michalska

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 02 stycznia 2019 10:03
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk - Biegisz
Ilość wyświetleń: 150
31 stycznia 2019 13:40 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
02 stycznia 2019 10:04 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie załącznika [uchwala_nr_26iii2018.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
02 stycznia 2019 10:03 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany