Ochrona zwierząt

UCHWAŁA Nr 51/V/2019 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Woźniki w 2019 roku

UCHWAŁA Nr 51/V/2019
Rady Miejskiej w Woźnikach

z dnia 27 marca 2019 r.


w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Woźniki w 2019 roku


Na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 506) i art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 122), po zaopiniowaniu przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Lublińcu, Państwowe Gospodarstwo Leśne Nadleśnictwo Koszęcin, Koło Łowieckie Cietrzew w Konopiskach, Koło Łowieckie KNIEJA w Katowicach, Koło Łowieckie CIETRZEW w Katowicach Szopienicach, Koło Łowieckie GRONOSTAJ w Katowicach, Koło Łowieckie GŁUSZEC w Katowicach, Koło Łowieckie WATAHA KATOWICE w Zabrzu, Rada Miejska w Woźnikach uchwala co następuje:


§ 1. 


Przyjmuje się Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Woźniki w 2019 roku w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.


§ 2. 


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Woźnik.


§ 3. 


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Woźnikach


Anna Michalska

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 02 kwietnia 2019 13:27
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk - Biegisz
Ilość wyświetleń: 148
02 kwietnia 2019 13:27 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie załącznika [program_opieki_nad_zwierzetami_bezdomnymi.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
02 kwietnia 2019 13:27 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie załącznika [uchwala_nr_51v2019.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
02 kwietnia 2019 13:27 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany