Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Woźniki na lata 2016-2023

UCHWAŁA Nr 148/XVI/2016 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 30.03.2016 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 134/XVI/2015 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Woźniki na lata 2016-2023

Uchwała Nr 148/XVI/2016

Rady Miejskiej w Woźnikach

z dnia 30.03.2016 roku.

 

w sprawie zmiany uchwały Nr 134/XVI/2015 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Woźniki na lata 2016-2023

 

 

Na podstawie art. 18, ust.2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1515 ) art. 226-228 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) Rada Miejska w Woźnikach uchwala co następuje

 

§ 1

 

W uchwale Nr 134/XIV/2015 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 29.12.2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2023 wprowadza się następujące zmiany:

 

1. Załącznik Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Woźniki otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

 

2. Załącznik Nr 2 - Przedsięwzięcia do Wieloletniej Prognozy Finansowej otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

 

§ 2

 

Przyjmuje się objaśnienia do zmian stanowiące załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

 

§ 3

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Woźnik.

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej

/Henryk Gorol/

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 kwietnia 2016 11:02
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk
Ilość wyświetleń: 593
05 kwietnia 2016 11:03 (Daria Nowaczyk) - Dodanie załącznika [zalacznik_nr_3.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
05 kwietnia 2016 11:03 (Daria Nowaczyk) - Dodanie załącznika [zalacznik_nr_2.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
05 kwietnia 2016 11:03 (Daria Nowaczyk) - Dodanie załącznika [zalacznik_nr_1.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany