REGULAMIN USTALANIA I WYPŁACANIA EKWIWALENTU PIENIĘŻNEGO DLA CZŁONKÓW OSP

ZARZĄDZENIE Nr KR.120.166.2015 Burmistrza Woźnik z dnia 30 października 2015 w sprawie: wprowadzenia Regulaminu ustalania i wypłacania ekwiwalentu pieniężnego dla członków OSP za udział w działaniach ratowniczych, szkoleniach i ćwiczeniach pożarniczych, szkoleniach i ćwiczeniach pożarniczych

ZARZĄDZENIE Nr KR.120.166.2015

Burmistrza Woźnik

z dnia 30 października 2015

 

w sprawie: wprowadzenia Regulaminu ustalania i wypłacania ekwiwalentu pieniężnego dla członków OSP za udział w działaniach ratowniczych, szkoleniach i ćwiczeniach pożarniczych

 

Na podstawie art 30 ust 1 i art 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (tj. DzU z 2015 poz 1515), art 28 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 o ochronie przeciwpożarowej (tj DzU z 2009 Nr 178 po 1380 ze zmianami) oraz uchwały nr 100/XI/2015 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 29 października 2015 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków OSP uczestniczących w działaniach ratowniczych, szkoleniach i ćwiczeniach pożarniczych, zarządzam co następuje:

 

§ 1


Wprowadza się w życie Regulamin ustalania i wypłacania ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczych, szkoleniach i ćwiczeniach pożarniczych dla członków OSP z terenu Gminny Woźniki zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 2


Wykonanie zarządzenia powierza się inspektorowi ds ochrony przeciwpożarowej.

 

§ 3


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

REGULAMIN

ustalania i wypłacania ekwiwalentu pieniężnego

za udział w akcjach ratowniczych, szkoleniach i ćwiczeniach pożarniczych

 

§ 1


Regulamin określa zasady ustalania i wypłacania ekwiwalentu pieniężnego dla członków OSP z terenu Gminy Woźniki, o którym mowa w art 28 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 o ochronie przeciwpożarowej


§ 2

Definicje pojęć:

1. Działanie ratownicze – każda czynność podjęta w celu ochrony życia, zdrowia, mienia lub środowiska. Polega na likwidacji przyczyn i usuwaniu skutków nagłych zdarzeń, jak: pożary, klęski żywiołowe, wypadki oraz innych zagrożeń wynikających z rozwoju cywilizacyjnego i naturalnych praw środowiska naturalnego, a stwarzających zagrożenie dla życia, zdrowia, mienia lub środowiska.

2. Ćwiczenia pożarnicze – udział w manewrach i ćwiczeniach na obiektach organizowanych przez PSP lub Gminę, podczas których trenowane są różne warianty działań ratowniczych. Do ćwiczeń pożarniczych wlicza się również działania polegające na zabezpieczeniu imprez publicznych, o ile są to zadania zlecone bądź uzgodnione z Burmistrzem Woźnik a także coroczna kontrola stanu hydrantów przeciwpożarowych.

3. Szkolenie – udział w kursach specjalistycznych organizowanych przez PSP lub wynikających ze szczególnych przepisów w związku prowadzoną działalnością ratowniczą OSP.


§ 3


1. Każde działanie ratownicze oraz ćwiczenie musi być ewidencjonowane w jednostce OSP.

2. Ewidencja ta zawierać musi: datę i miejsce zdarzenia, czas trwania oraz wyszczególnienie osób biorących w nim udział.

3. Prawdziwość danych potwierdza naczelnik OSP swoim podpisem.

4. Czas trwania zdarzenia określa się od rozpoczęcia akcji ratowniczej (ćwiczeń) do jej zakończenia, przy czym za rozpoczęcie należy uznać godzinę wyjazdu do akcji (godzinę rozpoczęcia ćwiczeń) a za zakończenie – godzinę doprowadzenia samochodu bojowego do pełnej gotowości bojowej (godzinę zakończenia ćwiczeń). Dopuszcza się możliwość powstania rozbieżności sięgających do 15 minut pomiędzy zapisami książki wyjazdów a danymi PSP.

5. W celach ewidencyjnych może zostać wykorzystana książka wyjazdów.


§ 4


1. Każde odbyte szkolenie musi być potwierdzone odpowiednim zaświadczeniem.

2. Na zaświadczeniu winna znaleźć się ilość godzin trwania szkolenia oraz jego zakres.

3. W przypadku braku wyszczególnienia ilości godzin oraz zakresu szkolenia, czas jego trwania ustala się na podstawie innych ogólnodostępnych źródeł (np. internetu).


§ 5


1. Za udział w działaniach ratowniczych, ćwiczeniach pożarniczych bądź w szkoleniach członkowie OSP otrzymują ekwiwalent pieniężny w wysokości ustalonej przez Radę Miejską w Woźnikach.


2. Ekwiwalent pieniężny należy się członkowi OSP, który uczestnicząc w działaniach ratowniczych lub ćwiczeniach spełniał następujące kryteria:

  1. ukończył 18 lat, a nie ukończył 65 lat życia

  2. posiadał aktualne badania lekarskie

  3. posiadał przeszkolenie pożarnicze

3. Wnioskiem do wypłaty ekwiwalentu za działania ratownicze bądź ćwiczenia jest kopia ewidencji działań ratowniczych prowadzonej przez OSP.

4. Wnioskiem do wypłaty ekwiwalentu za szkolenia jest kopia uzyskanego przez członka OSP  zaświadczenia o jego ukończeniu.

5. Wnioski do wypłaty ekwiwalentu składa zbiorczo naczelnik OSP, przedkładając do wglądu ich oryginały.

6. Wnioski o wypłatę ekwiwalentu za działania ratownicze podlegają weryfikacji z ewidencją zdarzeń prowadzoną przez Państwową Straż Pożarną. Weryfikacji dokonuje inspektor ds ochrony przeciwpożarowej UM Woźniki.

7. Wnioski o wypłatę ekwiwalentu za działania ratownicze wykonywane „z polecenia Burmistrza” nie podlegają weryfikacji z ewidencją zdarzeń prowadzoną przez Państwową Straż Pożarną. Działania te muszą być oznaczone w ewidencji działań ratowniczych OSP adnotacją „z polecenia Burmistrza”.

8. Za datę wpływu wniosku o wypłatę ekwiwalentu przyjmuje się datę dostarczenia wniosków do UM Woźniki. Wypłata ekwiwalentu następuje według przepisów obowiązujących w dniu dostarczenia wniosku. Wnioski można składać do 5 lat od roku  zaistnienia zdarzenia.

9. Inspektor ds ochrony przeciwpożarowej UM Woźniki sporządza niezwłocznie zbiorcze zestawienie wniosków oraz oblicza na ich podstawie należny ekwiwalent dla każdego członka OSP. Obliczony ekwiwalent przekazuje do Referatu Finansowego celem dokonania jego wypłaty.

10. Ekwiwalent wypłaca się na konto lub w kasie UM Woźniki.


§ 6


1. Ekwiwalent nie przysługuje członkowi OSP, który za czas nieobecności w pracy w związku z prowadzeniem działań ratowniczych, ćwiczeń bądź szkoleń zachował wynagrodzenie.

2. Fakt zachowania wynagrodzenia za nieobecność w pracy, członek OSP, którego to dotyczy, potwierdza własnoręcznym podpisem składając odpowiednie oświadczenie w tej sprawie.

3. Oświadczenie to dołącza się do dokumentacji związanej z wyliczeniem należnego  ekwiwalentu.

 

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 30 października 2015 11:36
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk
Ilość wyświetleń: 711
30 października 2015 11:37 (Daria Nowaczyk) - Dodanie załącznika [regulamin.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
30 października 2015 11:37 (Daria Nowaczyk) - Dodanie załącznika [zarzadzenie_nr_kr1201662015.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
30 października 2015 11:36 (Daria Nowaczyk) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany