ROK 2001

UCHWAŁA Nr 311/XXIX/2001 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta i gminy Woźniki

 

Dz.Urz. Woj. Śl. Nr 19, poz. 615 z dnia 19.03.2002

 

Data aktu: 2001-12-28

 Data ogłoszenia: 2002-03-19

 Wejście w życie: 2002-04-03


 

UCHWAŁA Nr 311/XXIX/2001

 RADY MIEJSKIEJ W WOŹNIKACH

z dnia 28 grudnia 2001 r.


 

W sprawie opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta i gminy Woźniki.

 

(Katowice, dnia 19 marca 2002)


 

Na podstawie art.26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.15 poz. 139 z 1999r) oraz art.18 ust.2 p.5 i art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym( DZ.U.z 1996 r Nr 13 poz.74 z późn.zmianami)Rada Miejska w Woźnikach uchwala , co następuje:

 

§ 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Woźnikach przy ulicy Koziegłowskiej i w Psarach w granicach określonych na rysunkach planu - stanowiących załączniki graficzne do uchwały

§ 2. 1.  Integralną częścią planów są rysunki planu Nr 1 i 2 wykonany w skali 1 : 2.000,

2. Obowiązującymi ustaleniami planu oznaczonymi graficznie na rysunku są: granice obszaru objętego planem, linie rozgraniczające ulic, tereny o różnych funkcjach określone symbolami i nieprzekraczalne linie zabudowy

§ 3. 1. Teren położony w Woźnikach przy ul.Koziegłowskiej na zapleczu stacji paliw określony na rys. Nr 1

Teren oznaczony symbolem KS UM przeznaczony jest pod usługę komunikacji samochodowej, usługi i zabudowę mieszkaniową.

Dla w/w terenu ustala się następujące warunki zabudowy i zagospodarowania :

1) Wprowadza się wymóg:

- planowane obiekty winny posiadać formę architektoniczną nawiązującą do istniejącej kolorystyką materiałów wykończeniowych i ujednoliconymi elementami zagospodarowania terenu

- wysokość obiektów usługowych nie powinna przekroczyć 10 m ,a zabudowy mieszkaniowej parter z poddaszem użytkowym

- ograniczenia powierzchni zabudowy obiektami kubaturowymi do 40% terenu działki

- wysokość zabudowy usługowo - mieszkaniowej - motelu ogranicza się do 3- ch kondygnacji nadziemnych z wymogiem dachów wysokich krytych dachówką lub materiałami dachówkopodobnymi

- wprowadzenia zieleni urządzonej i zieleni izolacyjnej od strony zabudowy mieszkaniowej

- Zapewnienia w granicach terenu miejsc parkingowych dla pełnej obsługi projektowanych obiektów

2) Określa się następujące zasady uzbrojenia terenu :

- zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie wód deszczowych w oparciu o istniejące sieci miejskie

- odprowadzenie ścieków do będącej w budowie kanalizacji sanitarnej do czasu jej zrealizowania dopuszczalne gromadzenie ścieków w szczelnych zbiornikach z okresowym wywozem na oczyszczalnię miejską

- odprowadzenie wód deszczowych z parkingów oraz ścieków z części technologicznych wymaga przed wprowadzeniem do kanalizacji wstępnego oczyszczenia w osadnikach błota i tłuszczu

- zasilanie w energię elektryczną z istniejącej sieci w uzgodnieniu z zakładem energetycznym

- zaopatrzenie w ciepło z indywidualnego źródła spełniającego aktualne normy ekologiczne

- wywóz odpadów na stałe wysypisko spełniające warunki ochrony środowiska

3) Obsługa komunikacyjna:

- od strony ul.Koziegłowskiej, drogi wojewódzkiej Nr 789 i istniejącej drogi dojazdowej.

2. Teren położony w Psarach przy drodze dojazdowej do ul. Poznańskiej określony na rys. Nr 2

Ustala się następujące przeznaczenie dla wyodrębnionych w planie terenów:

1) Tereny oznaczone symbolem NO przeznaczone są pod oczyszczalnię ścieków.

Dla w/w terenów ustala się następujące warunki zabudowy i zagospodarowania:

* Wprowadza się wymóg:

- wydzielenia przed wjazdem na oczyszczalnię placyku do zawracania o wymiarach min. 14 x 14 m

- wprowadzenie na obrzeżach lokalizacji zieleni izolacyjnej i osłonowej

- na etapie przygotowania i projektowania uzyskania wymaganych uzgodnień ze służbami sanitarnymi i ochrony środowiska oraz pozwolenia wodno-prawnego z uwagi na położenie na terenie zalewowym

* Określa się następujące zasady uzbrojenia terenu :

- zaopatrzenie w wodę w oparciu o istniejącą sieć wodociągową w ul. Poznańskiej

- zasilanie w energię elektryczną z istniejącej sieci w uzgodnieniu z zakładem energetycznym

- wywóz odpadów na stałe wysypisko spełniające warunki ochrony środowiska

* Obsługa komunikacyjna:

- przez istniejącą drogę dojazdową "D" do ul. do ul. Poznańskiej i drogę dojazdową D" do ul. Powstańców

4) Na w/w terenie ustala się zakaz realizacji:

- Budowy obiektów przekraczających ustalone maksymalne powierzchnie zabudowy i wysokości

- Budowy obiektów stwarzających uciążliwości dla środowiska przyrodniczego

- Budowy obiektów niezgodnych z ustalonym bądź dopuszczonym przeznaczeniem

- Przekraczania obiektami kubaturowymi dopuszczalnej linii zabudowy

- Odprowadzenia ścieków nieoczyszczonych do gleby i kanalizacji deszczowej.

§ 5. Dla terenu objętego planem określa się z tytułu wzrostu wartości nieruchomości objętych ustaleniami planu 30% stawkę, służącą do naliczania jednorazowej opłaty , pobieranej przez Burmistrza Woźnik w przypadku zbycia nieruchomości przez ich właścicieli

§ 6. Zarząd Miasta Woźniki zapewni:

1. udostępnienie zainteresowanym wglądu do planu i udzielenie odpowiednich informacji

2. podanie do publicznej wiadomości treści niniejszej uchwały na tablicy ogłoszeń i w obowiązującym trybie

§ 7. Dla obszaru objętego planem traci moc uchwała Rady Miejskiej w Woźnikach Nr 45/VI/90 z dnia 25 października 1990 r ( Dz. U. Woj.Częstochowskiego Nr 12 poz.173 z późn. zmianami)

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta Woźniki

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.


Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 25 października 2012 14:38
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk
Ilość wyświetleń: 712
29 kwietnia 2015 13:33 (Daria Nowaczyk) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
29 kwietnia 2015 13:33 (Daria Nowaczyk) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
29 kwietnia 2015 13:32 (Daria Nowaczyk) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany