ROK 2001

UCHWAŁA Nr 310/XXIX/2001 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta i gminy Woźniki

 

Dz.Urz. Woj. Śl. Nr 19, poz. 614 z dnia 19.03.2002

 

 

Data aktu: 2001-12-28

Data ogłoszenia: 2002-03-19

Wejście w życie: 2002-04-03


 

UCHWAŁA Nr 310/XXIX/2001

 

RADY MIEJSKIEJ W WOŹNIKACH

 

z dnia 28 grudnia 2001 r.

 

W sprawie opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta i gminy Woźniki.

 

(Katowice, dnia 19 marca 2002)


 

Na podstawie art.26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.Nr15 poz.139 z 1999r) oraz art.18 ust.2 p.5 i art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym ( DZ.U.Z 1996 r Nr 13 poz.74 z późn.zmianami)Rada Miejska w Woźnikach uchwala , co następuje :

 

§ 1. Uchwala się miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego terenów położonego w w Woźnikach na zapleczu ulicy Powstańców , terenu przy ul.Kościuszki oraz w miejscowości Kamienica w granicach określonych na rysunku planu

 

§ 2. 1. Integralną częścią planu są rysunki planu Nr 1-3, stanowiące załączniki do niniejszej uchwały

 

2. Obowiązującymi ustaleniami planu oznaczonymi graficznie na rysunku są: granice obszaru objętego planem, linie rozgraniczające ulic, tereny o różnych funkcjach określone symbolami i nieprzekraczalne linie zabudowy

 

§ 3. 1. Teren położony w Woźnikach na zapleczu ul.Powstańców i stadionu sportowego określonym na rys. Nr 1 w skali 1 : 2.000

 

Ustala się następujące przeznaczenie dla wyodrębnionych w planie terenów :

 

1) Teren oznaczony symbolem UO przeznaczony jest pod usługi oświaty - gimnazjum z zapleczem rekreacyjnym i sportowym

 

Dla w/w terenu ustala się następujące warunki zabudowy i zagospodarowania :

 

* Wprowadza się następujące wymogi:

 

- obiekty winny posiadać jednorodną i ciekawą formę architektoniczną z ujednoliconą kolorystyką materiałów wykończeniowych i ujednoliconymi elementami zagospodarowania terenu

 

- ograniczenia powierzchni zabudowy obiektami kubaturowymi do 25% terenu działki

 

- wprowadzenia zieleni urządzonej i zieleni izolacyjnej od strony zabudowy mieszkaniowej

 

- zapewnienia w granicach terenu miejsc parkingowych dla pełnej obsługi projektowanych obiektów

 

- z uwagi na istniejący drenaż projekty zabudowy wymagają wstępnych uzgodnień ze służbą melioracyjną

 

* Wprowadza się zakaz lokalizacji

 

- obiektów szkodliwych dla środowiska lub mogących pogorszyć stan środowiska

 

- zabudowy mieszkaniowej i usługowej i obiektów nie związanych z podstawową funkcją terenu

 

* Określa się następujące zasady uzbrojenia terenu :

 

- zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie wód w oparciu o istniejące sieci miejskie

 

- odprowadzenie ścieków do będącej w budowie kanalizacji sanitarnej z odprowadzeniami na oczyszczalnię miejską

 

- zasilanie w energię elektryczną z istniejącej sieci w uzgodnieniu z zakładem energetycznym

 

- zaopatrzenie w ciepło z indywidualnego źródła bądź ze wspólnej kotłowni sąsiedniej szkoły

 

- wywóz odpadów na stałe wysypisko spełniające warunki ochrony środowiska

 

* Obsługa komunikacyjna:

 

- od strony planowanej drogi dojazdowej biegnącej po północnej granicy terenu do istniejącej drogi dojazdowej za stadionem i ulicy Florianek

 

2) Tereny oznaczone symbolem "D" przeznaczone są pod ulice dojazdowe z następującymi ustaleniami:

 

- przebieg i kształt ulic wg rysunku planu

 

- szerokość w liniach rozgraniczających zgodnie z rys.planu

 

- szerokość jezdni 5m

 

- ścięcia naroży przy skrzyżowaniach winne wynosić min.5 m

 

- w liniach rozgraniczających ustala się możliwość realizacji sieci uzbrojenia i chodników

 

2. Teren położony w Woźnikach przy ul. Kościuszki określony na rys. Nr 2

 

Ustala się następujące przeznaczenie dla wyodrębnionych w planie terenów:

 

1) Tereny oznaczone symbolem "M,U" przeznaczone są pod budownictwo jednorodzinne z zabudową gospodarczą i usługami nie powodującymi ponad normatywnych emisji i substancji szkodliwych oraz drgań i hałasu do środowiska.

 

Dla w/w terenów ustala się następujące warunki zabudowy i zagospodarowania :

 

* Wprowadza się wymóg:

 

- ograniczenia utwardzenia i zabudowy maksimum 40% powierzchni działki budowlanej

 

- wysokość zabudowy - do dwóch kondygnacji nadziemnych mieszkalnych , w tym poddasze

 

- poziom posadowiena parteru maksimum 100 cm nad poziomem terenu

 

- stosowania dachów wysokich o nachyleniu połaci 30 - 45 ° , krytych dachówką lub materiałami dachówkopodobnymi

 

- zasady podziału terenu na działki budowlane określono na rys. planu

 

- powierzchnia tworzonych działek budowlanych winna wynosić co najmniej 1.000 m2 a szerokość działek minimum 20 m.

 

- Z uwagi na istniejący drenaż projekty zabudowy wymagają wstępnych uzgodnień ze służbą melioracyjną

 

* Określa się następujące zasady uzbrojenia terenu :

 

- zaopatrzenie w wodę z istniejącego wodociągu , przy ul.Kościuszki

 

- do czasu budowy sieci kanalizacji sanitarnej dopuszcza się stosowanie bezodpływowych zbiorników do okresowego gromadzenia ścieków z wywozem na oczyszczalnię miejską,

 

- odprowadzenie wód deszczowych do istniejącej i planowanej sieci kanalizacji deszczowej,

 

odwodnienie części działek z uwagi na duże spadki terenu wymaga dodatkowego rowu odwadniającego na zapleczu działek jak oznaczono na rysunku planu

 

- zaopatrzenie w energię elektryczną z istniejących sieci w uzgodnieniu z zakładem energetycznym

 

- zaopatrzenie w ciepło z indywidualnych źródeł spełniających aktualne normy ekologiczne

 

- obowiązuje wywóz odpadów komunalnych na wskazane przez Urząd Miejski w Woźnikach wysypisko odpadów spełniające warunki ochrony środowiska

 

* Obsługa komunikacyjna:

 

- z istniejącej drogi lokalnej ul. Kościuszki

 

- z planowanych dróg dojazdowych oznaczonych symbolami "D"

 

2) Tereny oznaczone symbolem "D" przeznaczone są pod ulice dojazdowe z następującymi ustaleniami:

 

- przebieg i kształt ulic wysp końcowych wg rysunku planu

 

- szerokość w liniach rozgraniczających 8 m zgodnie z rys.planu

 

- szerokość jezdni 4,5 m

 

- ścięcia naroży przy skrzyżowaniach winne wynosić min.5 m

 

- w liniach rozgraniczających ustala się możliwość realizacji sieci uzbrojenia i chodników.

 

3) Tereny oznaczone symbolami "L" - przeznaczone są pod poszerzenie ulicy

 

- minimalna szerokość ulicy po poszerzeniu 12 m

 

- jezdnia szerokości min. 6 m

 

- ścięcia naroży winny wynosić min. 5m

 

- w liniach rozgraniczających ustala się możliwość realizacji chodników sieci uzbrojenia i zieleni

 

4) Tereny oznaczone symbolem "R" przeznaczone są pod uprawy rolne

 

3. Teren położony w Kamienicy przy ul.Powstańców określony na rys. Nr 3 w skali 1:1.000

 

Ustala się następujące przeznaczenie dla wyodrębnionych w planie terenów:

 

1) Tereny oznaczone symbolem "M,U" przeznaczone są pod budownictwo jednorodzinne z zabudową gospodarczą i usługami nie powodującymi ponad normatywnych emisji i substancji szkodliwych oraz drgań i hałasu do środowiska.

 

Dla w/w terenów ustala się następujące warunki zabudowy i zagospodarowania :

 

* Wprowadza się wymóg:

 

- ograniczenia utwardzenia i zabudowy maksimum 40% powierzchni działki budowlanej

 

- wysokość zabudowy - do dwóch kondygnacji nadziemnych mieszkalnych w tym z poddaszem

 

- poziom posadowienia parteru maksimum 100 cm nad poziomem terenu

 

- stosowania dachów wysokich o nachyleniu połaci 30 - 45° , krytych dachówką lub materiałami dachówkopodobnymi

 

- zasady podziału terenu na działki budowlane określono na rys. planu

 

- szerokość działek minimum 18 m a zabudowy bliźniaczej 12 m

 

- Z uwagi na istniejący drenaż projekty zabudowy wymagają wstępnych uzgodnień ze służbą melioracyjną

 

* Określa się następujące zasady uzbrojenia terenu :

 

- zaopatrzenie w wodę z istniejącego wodociągu , w przypadku ich braku dopuszcza się przejściowo realizację indywidualnych ujęć wody na działkach budowlanych

 

do czasu budowy sieci kanalizacji sanitarnej dopuszcza się stosowanie bezodpływowych zbiorników do okresowego gromadzenia ścieków z wywozem na oczyszczalnię miejską lub stosowania oczyszczalni indywidualnych

 

- odprowadzenie wód deszczowych do istniejącej i planowanej sieci kanalizacji deszczowej,

 

- zaopatrzenie w energię elektryczną z istniejących sieci w uzgodnieniu z zakładem energetycznym

 

- zaopatrzenie w ciepło z indywidualnych źródeł spełniających aktualne normy ekologiczne

 

- obowiązuje wywóz odpadów komunalnych na wskazane przez Urząd Miejski w Woźnikach wysypisko odpadów spełniające warunki ochrony środowiska

 

* Obsługa komunikacyjna:

 

- z planowanej do poszerzenia drogi dojazdowej oznaczonej symbolem "D"

 

2) Tereny oznaczone symbolem "D" przeznaczone są pod poszerzenie ulicy dojazdowej z następującymi ustaleniami:

 

- szerokość w liniach rozgraniczających po poszerzeniu 10 m

 

- szerokość jezdni 5 m

 

- ścięcia naroży przy skrzyżowaniach winne wynosić min.5 m

 

- w liniach rozgraniczających ustala się możliwość realizacji sieci uzbrojenia i chodników.

 

§ 4. Na w/w terenach ustala się zakaz realizacji:

 

1. Budowy obiektów przekraczających ustalone maksymalne powierzchnie zabudowy i wysokości

 

2. Budowy obiektów stwarzających uciążliwości bądź zagrożenia dla sąsiedztwa

 

3. Budowy obiektów niezgodnych z ustalonym bądź dopuszczonym przeznaczeniem

 

4. Przekraczania obiektami kubaturowymi dopuszczalnej linii zabudowy

 

5. Blokowania swobodnego przepływu wód powierzchniowych oraz rowów odwodnieniowych poprzez zabudowę lub szczelne zagrodzenia

 

6. Realizacji obiektów kubaturowych w liniach rozgraniczających dróg i terenów upraw rolnych

 

7. Odprowadzenia ścieków nieoczyszczonych do gleby i kanalizacji deszczowej.

 

§ 5. Dla terenu objętego planem określa się z tytułu wzrostu wartości nieruchomości objętych ustaleniami planu 30% stawkę, służącą do naliczania jednorazowej opłaty , pobieranej przez Burmistrza Woźnik w przypadku zbycia nieruchomości przez ich właścicieli

 

§ 6. Zarząd Miasta Woźniki zapewni:

 

1. udostępnienie zainteresowanym wglądu do planu i udzielenie odpowiednich informacji

 

2. podanie do publicznej wiadomości treści niniejszej uchwały na tablicy ogłoszeń i w obowiązującym trybie

 

§ 7. Dla obszaru objętego planem traci moc uchwała Rady Miejskiej w Woźnikach Nr 45/VI/90 z dnia 25 października 1990 r (Dz. U. Woj.Częstochowskiego Nr 12 poz.173 z późn. zmianami)

 

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta Woźniki

 

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego .


Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 25 października 2012 14:35
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk
Ilość wyświetleń: 744
29 kwietnia 2015 13:28 (Daria Nowaczyk) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
29 kwietnia 2015 13:28 (Daria Nowaczyk) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
29 kwietnia 2015 13:27 (Daria Nowaczyk) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany