ROK 2001

UCHWAŁA Nr 306/XXIX/2001 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w Woźnikach przy ul. Dworcowej

 

Dz.Urz. Woj. Śl. Nr 19, poz. 610 z dnia 19.03.2002

 

 

 

 

 

Data aktu: 2001-12-28

 

Data ogłoszenia: 2002-03-19

 

Wejście w życie: 2002-04-03


 

UCHWAŁA Nr 306/XXIX/2001

 

RADY MIEJSKIEJ W WOŹNIKACH

 

z dnia 28 grudnia 2001 r.


 

W sprawie opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w Woźnikach przy ul.Dworcowej.

 

(Katowice, dnia 19 marca 2002)


 

Na podstawie art.26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r o zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U.Nr15 poz. 139 z 1999r) oraz art.18 ust.2 p.5 i art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym ( Dz.U.z 1996 r Nr 13 poz.74 z późn.zmianami)Rada Miejska w Woźnikach uchwala , co następuje :

 

§ 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Woźnikach przy UL.Dworcowej w granicach określonych na rysunku planu - stanowiącym załącznik graficzny do uchwały

 

§ 2. 1. Integralną częścią planu jest rysunek planu nr 1 wykonany w skali 1 : 2.000,

 

2. Obowiązującymi ustaleniami planu oznaczonymi graficznie na rysunku są : granice obszaru objętego planem, linie rozgraniczające ulic, tereny o różnych funkcjach określone symbolami i nieprzekraczalne linie zabudowy

 

§ 3. Ustala się następujące przeznaczenie dla wyodrębnionych w planie terenów:

 

1. Teren oznaczony symbolem "KS,U,P" przeznaczony jest pod bazę obsługi samochodowej, salonu sprzedaży oraz części produkcyjnej wraz z obiektami towarzyszącymi

 

Dla w/w terenu ustala się następujące warunki zabudowy i zagospodarowania :

 

1) dopuszcza się możliwość realizacji inwestycji określonych w przepisach szczególnych jako mogących pogorszyć stan środowiska, pod warunkiem że oddziaływanie uciążliwości związanych z ich funkcjonowaniem , stwierdzone w ocenie oddziaływania na środowisko nie będzie obejmowało terenów istniejącej i planowanej w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej

 

2) wprowadza się wymóg :

 

- ograniczenie , utwardzenia i zabudowy do maksimum 70% pow. działki

 

- wysokość zabudowy nie powinna przekroczyć 15 m

 

- przy wjeździe od ul. Dworcowej należy wydzielić parking zewnętrzny dla pełnej obsługi projektowanych obiektów

 

- minimalna odległość linii zabudowy od jezdni ulicy Dworcowej 20 m

 

- z uwagi na istniejący drenaż projekty zabudowy wymagają wstępnych uzgodnień ze służbą melioracyjną

 

- od strony zabudowy planowanej i istniejącej zabudowy mieszkaniowej należy wprowadzić pas zieleni izolacyjno - osłonowej - min. 2 rzędy drzew z krzewami

 

3) Określa się następujące zasady uzbrojenia terenu;

 

- zaopatrzenie w wodę z istniejących wodociągów f100 m m

 

- odprowadzenie wód deszczowych do rowu bądź kanalizacji deszczowej z terenów zanieczyszczonych produktami ropopochodnymi poprzez osadniki tłuszczu i błota

 

- odprowadzenie ścieków do realizowanej sieci kanalizacji sanitarnej, technologicznych - poprzez wstępne podczyszczenie

 

- zaopatrzenie w energię z istniejących sieci w uzgodnieniu z zakładem energetycznym

 

- zaopatrzenie w ciepło z indywidualnego źródła spełniającego aktualne normy ekologiczne

 

- wywóz odpadów stałych na urządzone wysypisko wskazane przez Urząd Miejski w Woźnikach

 

4) Obsługa komunikacyjna z istniejącej ul.Dworcowej i ul. Kolejowej

 

2. Tereny oznaczone symbolem "MU" przeznaczone są pod budownictwo jednorodzinne z zabudową gospodarczą i usługami nie powodującymi ponad normatywnych emisji i substancji szkodliwych oraz drgań i hałasu do środowiska.

 

Dla w/w terenów ustala się następujące warunki zabudowy i zagospodarowania :

 

1) Wprowadza się wymóg:

 

- ograniczenia utwardzenia i zabudowy maksimum 40% powierzchni działki budowlanej

 

- maksymalne wysokości zabudowy - do jednej kondygnacji z poddaszem użytkowym,

 

- minimalna odległość linii zabudowy od ulicy Dworcowej 20 m

 

- poziom posadowienia parteru maksimum 100 cm nad poziomem terenu

 

- stosowania dachów wysokich o nachyleniu połaci 30 - 45° , krytych dachówką lub materiałami dachówkopodobnymi

 

- zasady podziału terenu na działki budowlane i linie zabudowy określono na rys. planu

 

- powierzchnia tworzonych działek budowlanych winna wynosić co najmniej 1.000 m2 a szerokość działek minimum 20 m.

 

- Z uwagi na istniejący drenaż projekty zabudowy wymagają wstępnych uzgodnień ze służbą melioracyjną

 

2) Określa się następujące zasady uzbrojenia terenu :

 

- zaopatrzenie w wodę z istniejących wodociągów , w przypadku ich braku dopuszcza się przejściowo realizację indywidualnych ujęć wody na działkach budowlanych

 

- do czasu budowy sieci kanalizacji sanitarnej dopuszcza się stosowanie bezodpływowych zbiorników do okresowego gromadzenia ścieków z wywozem na oczyszczalnię miejską,

 

- odprowadzenie wód deszczowych do istniejącej i planowanej sieci kanalizacji deszczowej, odwodnienie części działek z uwagi na duże spadki terenu wymaga dodatkowego rowu odwadniającego na zapleczu działek jak oznaczono na rysunku planu

 

- zaopatrzenie w energię elektryczną z istniejących sieci w uzgodnieniu z zakładem energetycznym

 

- zaopatrzenie w ciepło z indywidualnych źródeł spełniających aktualne normy ekologiczne

 

- obowiązuje wywóz odpadów komunalnych na wskazane przez Urząd Miejski w Woźnikach wysypisko odpadów spełniające warunki ochrony środowiska

 

3) Obsługa komunikacyjna:

 

- z planowanych dróg dojazdowych oznaczonych symbolami "D" do ul.Kolejowej

 

3. Tereny oznaczone symbolem "M,Z" przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową na działkach większej powierzchni z dużym udziałem zieleni urządzonej.

 

Ustala się następujące warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:

 

1) dopuszcza się możliwość stosowania zabudowy o charakterze rezydencjalnym przez łączenie sąsiednich działek i zwiększenie powierzchni do 3.000 m2

 

2) Wymogi dotyczące warunków zabudowy uzgodnień jak w rozdz.3 pkt.1

 

3) Zasady uzbrojenia : jak w rozdz.2 pkt.2

 

4) Obsługa komunikacyjna:

 

- z planowanych dróg dojazdowych oznaczonych symbolem "D"

 

4. Tereny oznaczone symbolem "D". - przeznaczone są pod ulice dojazdowe z następującymi ustaleniami:

 

- przebieg i kształt ulic wysp końcowych wg rysunku planu

 

- szerokość w liniach rozgraniczających od 6 -10 m zgodnie z rys.planu

 

- szerokość jezdni od 4,5 do 5m

 

- ścięcie naroży min. 5m

 

- w liniach rozgraniczających ustala się możliwość realizacji sieci uzbrojenia chodników i zieleni.

 

5. Tereny oznaczone symbolem DK przeznaczone są pod poszerzenie pasa drogowego

 

- szerokość 4 m

 

- dopuszczalna zieleń i uzbrojenie, ścieżki rowerowe

 

§ 4. Na określonych w § 3 rozdz.1-5 terenach ustala się zakaz:

 

1. Budowy obiektów przekraczających ustalone maksymalne powierzchnie zabudowy i wysokości

 

2. Budowy obiektów stwarzających uciążliwości bądź zagrożenia dla sąsiedztwa

 

3. Budowy obiektów niezgodnych z ustalonym bądź dopuszczonym przeznaczeniem

 

4. Przekraczania obiektami kubaturowymi dopuszczalnej linii zabudowy

 

5. Blokowania swobodnego przepływu wód powierzchniowych oraz rowów odwodnieniowych poprzez zabudowę lub szczelne ogrodzenia

 

6. Realizacji wszelkich obiektów kubaturowych w liniach rozgraniczających ulic

 

7. Odprowadzenia ścieków nieoczyszczonych do gleby i kanalizacji deszczowej.

 

§ 5. Dla terenu objętego planem określa się z tytułu wzrostu wartości nieruchomości objętych ustaleniami planu 30% stawkę, służącą do naliczania jednorazowej opłaty , pobieranej przez Burmistrza Woźnik w przypadku zbycia nieruchomości przez ich właścicieli

 

§ 6. Zarząd Miasta Woźniki zapewni:

 

1. udostępnienie zainteresowanym wglądu do planu i udzielenie odpowiednich informacji

 

2. podanie do publicznej wiadomości treści niniejszej uchwały na tablicy ogłoszeń i w obowiązującym trybie

 

§ 7. Dla obszaru objętego planem traci moc uchwała Rady Miejskiej w Woźnikach Nr 45/VI/90 z dnia 25 października 1990 r (Dz. U. Woj.Częstochowskiego Nr 12 poz.173 z późn. zmianami)

 

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta Woźniki

 

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.


Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 25 października 2012 14:23
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk
Ilość wyświetleń: 902
29 kwietnia 2015 13:07 (Daria Nowaczyk) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
31 października 2012 10:19 (Daria Nowaczyk) - Zmiana danych dokumentu.
25 października 2012 14:26 (Daria Nowaczyk) - Dodanie załącznika [zalacznik_graficzny.pdf] do dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany